3KL205 Bibelformidling og populærkultur

Alle versjoner:
3KL205 (2022—2023)
3KL205 (2020—2021)
3KL205 (2019—2020)
3KL205 (2018—2019)
3KL205 (2017—2018)

Emnekode: 3KL205

Emnenavn: Bibelformidling og populærkultur

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

3KL205 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL101 og 3KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har kunnskap om populærkultur som livssynsformidler
  • har kunnskap om bibelformidling ved bruk av populærkulturelle tekster

Ferdigheter: 

  • kan analysere utvalgte populærkulturelle fortellinger med utgangspunkt i livssynsteori
  • kan formidle bibelske tekster og tema med populærkulturelle uttrykk som ressurser

Generell kompetanse:

  • kan utvise respekt, og kritisk vurderingsevne i møte med tekster i Bibelen og populærkulturen

Innhold

3KL205-1 Populærkulturelle fortellinger som sentrale livssynsformidlere

Her introduseres aktuelle populærkulturelle uttrykk hvor livssynselementene i disse analyseres, og hvor dette relateres til kristen tro.

3KL205-2 Bibelformidling i møte med utfordringen fra populærkulturen

Her introduseres populærkulturen som aktuell utfordring for bibelformidling hvor dette også settes inn i en større mediefaglig og teologisk sammenheng.

3KL205-3 Bibelformidling med bruk av populærkultur

Her gis praktiske eksempler på hvordan temaer fra populærkulturen kan brukes i aktuell formidling av bibelske tekster og tema.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL205 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder 4-5 obligatoriske kursdager. Undervisningen består her av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer og "case" drøftes. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops. Når seminarformen brukes, danner studentenes bidrag utgangspunkt for samtale og drøfting som hjelp til refleksjon rundt sentrale tema i pensum. I workshops står analyse av ulike medietekster sentralt, sammen med oppgaveskriving og praktiske formidlingsøvelser.

Både i fjernstudium- og lokalstudiumvarianten inngår medieanalyse som sentral arbeidsmåte, der en av analysene leveres for godkjenning av faglærer.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

a. Deltakelse på minst 80 prosent av obligatorisk undervisning

b. Én skriftlig, individuell medieanalyse på 1000 - 1200 ord levert innen oppgitt frist. Det skal svares på konkrete spørsmål som gis. Formålet er å sikre at studentene er godt kjent med analyseverktøyet som ligger til grunn for mye arbeidet på KL205, og som skal være kjent fra emnet KL101.For medieanalysen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldene manual.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL205 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på ca. 4000 ord (pluss minus 15 %).

For den skriftlige prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Oppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei