4MUS511 Entreprenørskap

Alle versjoner:
4MUS511 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS511

Emnenavn: Entreprenørskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet skal gi fordypning i temaer rundt prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor gjennomføring av kunstneriske prosjekter.
  • har inngående kunnskap om næringsvirksomhet innenfor fagfeltet, om hvordan man leder, planlegger og gjennomfører et kunstnerisk prosjekt innenfor budsjett.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan initiere, formulere, planlegge og lage budsjett for gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Innhold

Emnet inneholder temaene: prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, kollokvier og egenstudier.

Det blir gjennomført 12 forelesningstimer fordelt på fire semestersamlinger.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 135 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

1. Levere semesterplan for arbeidet i emnet.

Semesterplan utarbeides i samarbeid med studentens hovedinstrumentlærer og bi-veileder(e) og skal leveres hovedveileder for godkjenning innen oppgitt tidsfrist.

2. Arbeidsmappe:

A. Semesterrapport (2000 ord +/-10%) som inneholder:

  • Evaluering av gjennomføringen av semesterplanen.
  • Beskrivelse av hva studenten har fokusert på gjennom semesteret (teknikk, øvelser, repertoar, arrangering/produksjon, komponering/ låtskriving etc.), beskriver antall interpretasjoner studenten har medvirket på.
  • Skrive en refleksjon rundt arbeidet i emnet gjennom semestret.

B. Dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egne komposisjoner/ egen bearbeidelse av andres komposisjoner (omfang ca. 45 minutter).

3. Fremmøte på obligatorisk undervisning og veiledning: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Semesterrapport (signert av student, hovedinstrumentlærer og biveileder(e) sammen med dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egen musikk skal leveres til hovedveileder innen oppgitt tidsfrist

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappe legges til grunn for avsluttende vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei