4MUS512 Semesterprosjekt 1

Alle versjoner:
4MUS512 (2024—2025)
4MUS512 (2023—2024)
4MUS512 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS512

Emnenavn: Semesterprosjekt 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk, 4MUS512 Entreprenørskap

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet skal gi fordypning i temaer rundt prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

Studenten...

  • kan initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre kunstnerisk utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, i egen og andres praksis, og handle deretter i sitt arbeid
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på områder innenfor utøvende musikk, næringsvirksomhet innenfor fagfeltet og å gjennomføre prosjekter med kunstnerisk kvalitet.

Innhold

Emnet omfatter planlegging og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt. Studenten bygger på oppnådd kunnskap i emnet Entreprenørskap satt ut i praksis og henter material fra hovedinstrument emnet for å gi det kunstneriske prosjektet innhold. Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid under veiledning.

Organisering:

Studenten planlegger, gjennomfører og evaluerer ett selvvalgt kunstnerisk prosjekt i løpte av semesteret, som skal forberede studenten til å gjennomføre masterarbeidet.

Studenten får tildelt en bi-veileder med en timeressurs til på 6 timer til veiledning av prosjektet. Bi-veileder kan være en av de faste ansatte eller timelærere ansatt ved høgskolen.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen og ansvarlig for jevnlige avtaler med veiledere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 135 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

1. Fremmøte på obligatoriske presentasjoner og aktiviteter lagt til semestersamlingene: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

2. Presentasjon av ett semesterprosjekt

Studenten skal i en felles semestersamling presentere ett av sine semesterprosjekter for de andre studentene.

3. Arbeidsmappe

Studenten samler følgende innhold i en mappe for semesterprosjektet:

  • En skriftlig prosjektplan. Studenten får en økonomisk ressursramme, gitt av høgskolen, til bruk for organisering og avvikling av prosjektet. Studenten er ansvarlig for å holde seg innenfor de praktiske og økonomiske rammene.
  • Et semesterprosjekt som skal dokumenteres i et egnet format med varighet ca. 30 til 40 minutter. Prosjektet dokumenteres i et format som avtales med veileder (konsert, innspilling el.l.).
  • Et refleksjonsnotat som knyttes opp mot de ulike prosessene i semesterprosjektet, bransjemessige perspektiver og musikkens plass i samfunnet (1200 ord +/- 10%).

Levering og frister:

Prosjektplan leveres til hovedveileder innen oppgitt tidsfrist.

Semesterprosjektet og refleksjonsnotatet leveres til biveileder innen oppgitt tidsfrist.

Arbeidsmappen skal være fullstendig og være godkjent av hovedveileder oppgitt tidsfrist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappen legges til grunn for avsluttende vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha fulgt undervisningen i emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei