4MUS512 Semesterprosjekt 1

Alle versjoner:
4MUS512 (2024—2025)
4MUS512 (2023—2024)
4MUS512 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS512

Emnenavn: Semesterprosjekt 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk, 4MUS511 Entreprenørskap.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet skal gi fordypning i temaer rundt prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

Studenten...

  • kan initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre kunstnerisk utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, i egen og andres praksis, og handle deretter i sitt arbeid
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på områder innenfor utøvende musikk, næringsvirksomhet innenfor fagfeltet og å gjennomføre prosjekter med kunstnerisk kvalitet.

Innhold

Emnet omfatter planlegging og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt. Studenten bygger på oppnådd kunnskap i emnet Entreprenørskap satt ut i praksis og henter material fra hovedinstrument emnet for å gi det kunstneriske prosjektet innhold. Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid under veiledning.

Organisering:

Studentene deles inn i grupper på 3 - 5 person og planlegger, gjennomfører og evaluerer ett kunstnerisk prosjekt i løpte av semesteret, som skal forberede studenten til å gjennomføre masterarbeidet. I prosjektet skal studentene samarbeide med en utøver fra en annen kunstform og lage en konsert/forestlling.

Det stilles store krav til studentenes evne til å arbeide selvstendig og studenten er selv ansvarlig for progresjonen i prosjektet.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 135 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

1. Fremmøte på obligatoriske presentasjoner og aktiviteter lagt til semestersamlingene: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

2. Presentasjon av ett semesterprosjekt

Studenten skal i en felles semestersamling presentere ett av sine semesterprosjekter for de andre studentene.

3. Arbeidsmappe

Studenten samler følgende innhold i en mappe for semesterprosjektet:

  • En skriftlig prosjektplan som viser planen for arbeidet og arbeidsmetoder. Datoer for øvinger osv.
  • Et semesterprosjekt som skal dokumenteres i et egnet format med varighet ca. 30 til 40 minutter. Prosjektet dokumenteres i et format som avtales med veileder (konsert, innspilling el.l.).
  • Et refleksjonsnotat som knyttes opp mot de ulike prosessene i semesterprosjektet, bransjemessige perspektiver og musikkens plass i samfunnet (1200 ord +/- 10%). Hver studenten skal levere et individuelt refleksjonsnotat.

Levering og frister:

Prosjektplan leveres til emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Semesterprosjektet skal fremføres og refleksjonsnotatet leveres til emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Arbeidsmappen skal være fullstendig og være godkjent av emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappen legges til grunn for avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha fulgt undervisningen i emnet for å kunne fortsette videre i studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei