BLFORK Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Alle versjoner:
BLFORK (2022—2023)
BLFORK (2019—2020)
BLFORK (2018—2019)
BLFORK (2017—2018)

Emnekode: BLFORK

Emnenavn: Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

NLA studenter på BL må ha bestått avsluttende vurdering på KO 1-5, samt bestått individuell muntlig eksamen på KO 6. 

Eksterne studenter (overflyttings studenter) må ha fullført og bestått eksamen og praksis fra KO 1-6, samt levert sin bacheloroppgave på BL-utdanningen.

Videreutdanningssøkere må ha godkjent førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller barnehagelærerkompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfri fordypning i bachelorprogrammet for barnehagelærerutdanningen

Innledning

Emneplanen omfatter fagene pedagogikk, drama, kunst & håndverk og musikk 

Læringsutbytte

Studiet fokuserer på kunstfaglig kompetanse og kompetanseutvikling. Målet er å styrke barnehagelærerens formelle kompetanse og samtidig utvikle spisskompetanse innenfor kunstfag og kunstfaglig utviklingsarbeid. Læringsmål for studiet er å kvalifisere til å lede kunstfaglige prosesser for og sammen med barn, samt vurdere, dokumentere og lede utviklingsarbeid i barnehagen.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskaper om og erfaringer med hvordan fagene musikk, drama og kunst & håndverk kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer læringsbehov.
 • Har kunnskaper om hvordan barn gjennom kunstfaglig erfaring kan utvikle sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjonsevner.
 • Har kunnskap om betydningen av sansestimulerende miljøer og innsikt i den estetiske dimensjonens betydning for barns erfarings- og opplevelsesverden.
 • Har kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på lek, kunst, kultur og kreative prosesser
 • Har kunnskap om barnehagelærerens rolle som kunst- og kulturformidler

Ferdigheter

Studenten

 • Kan reflektere over kunstfagenes betydningen for barns læring og utvikling
 • Har grunnleggende ferdigheter i arbeid med ulike metoder, teknikker og materialer i musikk, kunst & håndverk og drama.
 • Kan tilrettelegge, igangsette, videreføre, vurdere og dokumentere kunstfaglig arbeid.
 • Kan skape en kunstfaglig hverdag i barnehagen, slik at barna får erfaringer som kan støtte deres lærelyst.
 • Kan sette i i gang endringsprosesser knyttet til den estetiske dimensjonen i barns lekemiljø.
 • Har ferdigheter i å ivareta barns uttrykksiver og tilrettelegge for barns skapertrang.

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser forståelse for barnas kunstfaglige og kreative behov, lek og væremåte
 • Har økt sin bevissthet om seg selv, sin egen rolle som kunst- og kulturformidler og kunstfaglig tilrettelegger og inspirator.
 • Har evne til å se og forstå barns egne uttrykksformer.
 • Ser den voksnes betydning for barns kunstfaglige utvikling og læring
 • Kan motivere, inspirere og engasjere en personalgruppe for kunstfaglig utviklingsarbeid
 • Har et kritisk blikk på og bevissthet om kunstfaglig arbeid i barnehagen

Innhold

Emnet bygger videre på foregående kunnskapsområder i BL grunnutdanning, eller fullført barnehagelærerutdanning. Det er organisert rundt 3 sentrale hovedområder som skal gi studentene økt forståelse og oppdatert kunnskap om kunstfaglig arbeid med barn i alderen 1-6 år: 

 • Den lekende og lærende voksne
 • Kunstfaglige og kreative prosesser
 • Å lede kunstfaglig utviklingsarbeid

Hovedområde 1: Den lekende og lærende voksne

Delemner:

 • Kvalitative aspekter ved lekende samspill mellom voksne og barn, spesielt med fokus på de yngste.
 • Kunstfagene som kilde til lek
 • Den voksnes rolle som medspiller i og medskaper av varierte leksituasjoner
 • Den estetiske dimensjonen i møte med lekemiljø og lekematerialer.

Hovedområde 2: Kunstfaglige og kreative prosesser

Delemner:

 • Den voksne som kulturformidler og kulturbærer.
 • Arbeid med metoder, teknikker og materialer i kreative prosesser
 • Det aktive, lekende og utforskende barnet.
 • Toddlerkultur; skapende aktiviteter med de yngste.
 • Kvalitet i kunstfaglig arbeid

Hovedområde 3: Å lede kunstfaglig utviklingsarbeid

Delemner:

 • Kunstfaglig utviklingsarbeid
 • Barnehagen som en lærende organisasjon
 • Ledelse av ulike utviklingsprosesser

Innenfor alle områdene vektlegges didaktiske og kunstfaglige perspektiver. 

Intensjonen i Rammeplanen for barnehagen virkeliggjøres primært ved at innhold og arbeidsmåter preges av et nært forhold mellom faglig innhold i lek, hverdagsaktiviteter og den estetiske dimensjonen.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom studiet vektlegges praktiske og studentaktive lærings- og undervisningsformer som er i samsvar med arbeidsformer i barnehagen.  Undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner. I løpet av studiet vil det bli gjennomført en eller flere dagsekskursjoner. Tidspunkt og gjennomføring vil bli avklart i semesterplanen. Studentene dekker selv utgiftene til ekskursjonene.

Emnet har 10 dager i praksis i barnehage, med 100% tilstedeværelse. Fravær må tas igjen. Praksis har egne vurderingskriterier. Ved ikke bestått praksis gis det mulighet for ett nytt forsøk etter avtale med praksisadministrasjonen.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 800 -850 arbeidstimer

Dette omfatter også selvstudium.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Frammøte i undervisning. All undervisning er obligatorisk.
 • Aktiv deltakelse i verksted/ seminarer i ulike kunstfaglige arbeidsmåter, teknikker og uttrykksformer
 • Tilstedeværelse på kunstnerisk virksomhet (eks. konsert, teater, utstilling etc.)
 • Indidivduelle, skriftlige refleksjonsoppgaver knyttet til undervisning
 • Faglig, muntlig presentasjon i gruppe knyttet til kunstpedagogisk uviklingsarbeid.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Den avsluttende vurderingen består av tre hovedbestanddeler:

 • En praksisperiode. Vurderingskriteriene tar utgangspunkt i fordypningens læringsutbyttebeskrivelser. Praksis blir vurdert til bestått / ikke bestått.
 • En praktisk didaktisk gruppeeksamen hvor eksamensgjennomføringen består av å planlegge et kunstfaglig didaktisk opplegg og presentere deler av dette på eksamensdagen. Studentene skal i gruppe (1) aktivt gjennomføre deler av opplegget, (2) si noe om hvordan dette er tenkt gjennomført i barnehagen, samt (3) gi en vurdering av oppleggets form og innhold. Fagene drama, musikk, kunst & håndverk og pedagogikk må være representert. Alle studentene må være aktiv deltakende i planlegging, gjennomføring og presentasjon. Gruppeoppgaven teller 50 % i avsluttende karakter
 • Individuell muntlig eksamen. Studenten forbereder et gitt faglig tema som skal presenteres i et individuelt 10 min. foredrag etterfulgt av samtale med sensorene. Det gis 3 dagers forberedelse. Muntlig teller 50% prosent i avsluttende karakter.

Tillatte hjelpemidler

På muntlig eksamen er notater til foredrag tillatt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt en samlet individuell karakter etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Praksis vurderes som Bestått/ ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk
Skandinaviske språk.
Andre språk kan godkjennes etter søknad

Praksis

Praksis har et omfang på 10 dager og vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått. All deltakelse i praksisopplæringen er obligatorisk, og er en integrert del av studiet og skal være veiledet og vurdert. Praksis er nært knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, og i praksis skal studentene planlegge, gjennomføre og lede kunstfaglige aktiviteter og et kunstfaglig utviklingsprosjekt.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.