IKF224 Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon

Alle versjoner:
IKF224 (2024—2025)
IKF224 (2022—2023)
IKF224 (2020—2021)

Emnekode: IKF224

Emnenavn: Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Bestått årsstudium i interkulturell forståelse, interkulturell kommunikasjon, kristendomskunnskap, pedagogikk eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Inngår som valgemne i bachelor i interkulturell forståelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger innen fagfeltet flyktningstudier og tvungen migrasjon 
 • har kunnskap om flyktningkonvensjonen, sentrale vitenskapelige diskusjoner om flyktningbegrepet og flyktningkategorier (asylsøkere, overføringsflyktninger, ureturnerbare osv), UNHCRs arbeid og vestlig asyl- og flyktningpolitikk 
 • har kunnskap om integrering, med særlig fokus på flyktninger, asylsøkere og papirløses erfaringer, behov og rettigheter 
 • har kunnskap om hvordan flyktningers identitet basert på etnisitet, religion, klasse, alder og kjønn samvirker, og påvirker muligheter for grenseoverskridelser og sosial mobilitet i eksil
 • har kunnskap om sentrale utfordringer i flyktningarbeid lokalt, nasjonalt og global
 • kjenner til forskning om eksil- og integrasjonsproblematikk og ulike integrasjonstiltak i norsk kontekst rettet mot flyktninger, deriblant introduksjonsprogrammet
 • kjenner til begrepet transnasjonalisme
 • har kunnskap om religiøse, humanitære og innvandrerorganisasjoners rolle i integreringsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende fagkunnskap og sentrale begreper innen tvungen migrasjon og integrasjonsfeltet adekvat og presist og gjøre rede for faglige valg
 • kan drøfte flyktningers eksil- og integrasjonsproblematikk i norsk kontekst og i sammenheng med globale migrasjonsprosesser
 • kan reflektere over norsk asyl- og innvandringsregulering i et historisk, internasjonalt og menneskerettslig perspektiv
 • kan anvende kunnskap om asylsøkere og flyktningers erfaringer og behov til å drøfte tiltak overfor disse gruppene i det norske samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger relatert til flyktning-, asyl- og eksilproblematikk
 • har innsikt i utfordringene i flyktningarbeid globalt, nasjonalt og lokalt med vekt på det samfunnet flyktninger og andre innvandrere møter og skal integreres i når de kommer til Norge
 • kan presentere sentral faglitteratur om dette kunnskapsfeltet både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fordypningsområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksiskjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen integrasjon og inkludering av mennesker med flyktningbakgrunn. 
 • kan presentere, planlegge og gjennomføre en oppgaveprosess i samarbeid med andre 

Innhold

Emnet er en fordypning om tvungen migrasjon, flyktning-, asyl-, og eksilproblematikk. Emnet tar for seg tvungen migrasjon i et global, transnasjonal, nasjonal og i en lokal, norsk kontekst. Særlig vekt legges på flyktningers erfaringer, behov og utfordringer med hensyn til integreringsprosessen. Videre er det et mål at studentene skal kunne anvende og drøfte problemstillingene som reises i en flerfaglig og/eller allmenn -offentlig kontekst. Dette kommer til uttrykk gjennom vurderingsformene der studentene skal gi en populærvitenskapelig analyse av en selvvalgt problemstilling innenfor læringsmålene. Studenter som skriver en faglig orientert kronikk kan legge ved en utfyllende tekst som begrunner og reflekterer over de valgene som er tatt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å framstille seg til eksamen:

 • Presentasjon av prosjektskisse som følger gitte kriterier

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å presentere omarbeidet utkast av oppgaven.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell semesteroppgave på 4000 ord (+/- 15%) etter nærmere gitte kriterier.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Studiepoengreduksjon

Full studiepoengsreduksjon mot IKF209 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon og IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.