MGL5KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel

Alle versjoner:
MGL5KRLE200 (2024—2025)
MGL5KRLE200 (2023—2024)
MGL5KRLE200 (2022—2023)
MGL5KRLE200 (2021—2022)

Emnekode: MGL5KRLE200

Emnenavn: Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studenten har et grunnlag på 30 stp i KRL/RLE/KRLE, enten fra allmennlærerutdanningen fram til 2010 eller grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i GLU 5-10. Obligatorisk emne for studenter som skal ta master i KRLE i grunnskoleærerutdanningen.

Innledning

KRLE 2 er et fordypningsemne i KRLE-fagets fire delområder: Kristendom, religion, livssyn og etikk.  Gjennom KRLE2 vil studentene få mer inngående kjennskap til noen av de store verdensreligionene, samt enkelte mindre religiøse tradisjoner. Forholdet mellom religion, samfunn og kultur står sentralt. Vi vil fokusere på livssynsmangfold i pluralistiske samfunn, og emnet vil særlig legge vekt på barns møte med religiøst mangfold. Emnet tematiserer også religiøs endring, blant annet ved å fokusere på modernitet, sekularisering og religionskritikk. Emnet legger vekt på bruk av estetiske arbeidsformer, og studentene vil lære å bruke sanselig didaktisk design.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om kristne tekster og om kristent mangfold lokalt og globalt
 • har kunnskap om det kristne menneskesynet slik det kommer til uttrykk i tekster fra senantikken til vår egen tid
 • har omfattende kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv i religioner, religiøse bevegelser og sekulære ideologier og om arbeidet med dette i skolen
 • har kunnskap om forholdet mellom religion, kultur og samfunn
 • har kunnskap om filosofihistorie med vekt på utfordringene knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget 
 • har kunnskap om sentrale etiske og filosofiske problemstillinger omkring bioteknologi, radikalisering, seksuell orientering, ytringsfrihet, klimaspørsmål og kroppsfokusering i barne- og ungdomskulturen
 • har kunnskap om hvordan estetiske arbeidsformer, herunder performativ læringsteori, kan være med å fremme læring, motivasjon og variasjon i arbeidet med faget
 • har kjennskap til forskning på barn og unge i forhold til religion, livssyn og etikk
 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 5.-10. trinn innenfor eget prosjektområde
 • har innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre grundig greie for tekster og kildekritikk, på ulike praksiser og mangfold og for aktuelle perspektiv i noen religioner
 • kan lage undervisningsopplegg som benytter estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
 • kan drøfte aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger ut fra ulike religiøse, livssynsmessige og ideologiske posisjoner
 • kan drøfte lokale læreplaner og utvikle skisser til slike

 

 • kan bruke relevante metoder i et forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskningsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskningsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forsknings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

 

Generell kompetanse 

Studenten

 • har bred kunnskap om religioner, livssyn og ideologier og kan nytte kunnskapen på ulike måter i skolen generelt
 • har bred kunnskap om aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger og kan bruke dette på ulikt vis i og utenfor skolefaget
 • kan drøfte og bruke de grunnleggende ferdighetene i KRLE
 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 

De kursiverte læringsutbyttebeskrivelsene er hentet fra Plan for FOU-oppgave GLU 5-10 og gjelder for studenter som skal skrive FoU-oppgaven i KRLE.

Innhold

KRLE 2 gir fordypning i sentrale KRLE-temaer, på bakgrunn av den faglige breddekunnskap studenten har tilegnet seg gjennom KRLE 1.

 

Emnet gir dybdekunnskap om utvalgte religiøse tradisjoner og forholdet mellom religion, kultur og samfunn.

 

Videre har emnet fokus på estetiske læringsformer/læringsprosesser i KRLE-faget og bruk av digitale ressurser.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i forelesninger og seminarer, der aktiv deltakelse i estetiske læringsformer inngår. Det planlegges besøk på en teaterforestilling, og en egenandel til billett må påregnes. Det vil også arrangeres en eller flere ekskursjoner til f.eks. en alternativmesse, et hindutempel, buddhisttempel eller gurdwara.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

For alle studenter i emnet

 • Muntlig presentasjon i undervisningen (selvstendig eller i gruppe, 5-15 min)
 • Rapport fra 3 KRLE-timer i praksis (1000 ord +/- 10%)

For studenter som skriver FoU-oppgave i KRLE

Følgende arbeidskrav er knyttet til FoU-oppgaven:

 • Problemstilling
 • Litteraturliste etter gitte kriterier
 • Tekstutkast etter gitte kriterier
 • Deltakelse på forskningsseminar
 • Deltakelse i én gruppeveiledning
 • Deltakelse i én individuell veiledning

For studenter som ikke skriver FoU-oppgave i KRLE

 • Skriftlig innlevering (2000 ord +/- 10%) eller presentasjon i undervisningen med bruk av visuelle virkemidler (30 minutter) knyttet til selvvalgt litteratur

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell 3-dagers hjemmeeksamen. Lengde: 3000-3500 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.FoU-oppgave vurderes med bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I praksis skal en særlig arbeide med utfordringer knyttet til læring, holdningsdanning og de personlige utfordringene en møter i undervisningen. Se praksisplan.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet må kombineres med et KRLE2-emne på 10 studiepoeng i KRLE2, enten 4MGL5KRLE212, 4MGL5KRLE213 eller tilsvarende.

Tilbys som enkeltemne

Nei