MGL5KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel

Alle versjoner:
MGL5KRLE200 (2024—2025)
MGL5KRLE200 (2023—2024)
MGL5KRLE200 (2022—2023)
MGL5KRLE200 (2021—2022)

Emnekode: MGL5KRLE200

Emnenavn: Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

(4)MGL5KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i GLU 5-10. Obligatorisk emne for studenter som skal ta master i KRLE i grunnskoleærerutdanningen.

Innledning

KRLE200 er et fordypningsemne med fire hovedområder: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. Studenter som skal ta master i KRLE, skriver arbeidskrav knyttet til FoU-oppgaven i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om kristne tekster og om kristent mangfold lokalt og globalt
 • har omfattende kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv i religioner, religiøse bevegelser og sekulære ideologier og om arbeidet med dette i skolen
 • har kunnskap om filosofihistorie med vekt på utfordringene knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget 
 • har kunnskap om sentrale etiske og filosofiske problemstillinger som minoritetsspørsmål, diskriminering og kroppsfokusering i barnekulturen
 • har kunnskap om hvordan estetiske arbeidsformer kan være med å fremme læring, motivasjon og variasjon i arbeidet med faget
 • har kjennskap til forskning på barn og unge i forhold til religion, livssyn og etikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre grundig greie for tekster og kildekritikk, på ulike praksiser og mangfold og for aktuelle perspektiv i kristendommen og andre religiøse tradisjoner
 • kan lage undervisningsopplegg som benytter estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
 • kan drøfte aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger ut fra ulike religiøse, livssynsmessige og ideologiske posisjoner
 • kan reflektere selvstendig over ulike arbeidsformer i skolefaget
 • kan drøfte lokale læreplaner og utvikle skisser til slike

Generell kompetanse 

Studenten

 • har bred kunnskap om religioner, livssyn og ideologier og kan nytte kunnskapen på ulike måter i skolen generelt
 • har bred kunnskap om aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger og kan bruke dette på ulikt vis i og utenfor skolefaget
 • kan drøfte og bruke de grunnleggende ferdighetene i KRLE

Følgende læringsutbytte er knyttet til FoU-oppgaven:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for egen profesjonsutøvelse 
 • har oversikt over og forståelse for forskingslitteratur som er aktuell for å kunne svare på valgt problemstilling 

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere en profesjonsrettet problemstilling 
 • kan drøfte valgt problemstilling i lys av relevant forskningslitteratur 
 • kan bruke kunnskapsoppsummering som forskningsmetode  
 • kan formidle og drøfte kunnskapsoppsummeringens funn i et profesjonsfellesskap 

Generell kompetanse

Studenten

 • har dybdeinnsikt i valgt faglig/fagdidaktisk problemstilling 
 • kan se sammenhengen mellom forskning og skolens utviklingsarbeid 
 • kan på et avansert nivå analysere, formidle og samtale om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen 

Innhold

Gjennom KRLE2 vil studentene få mer inngående kjennskap til noen av de store verdensreligionene, samt enkelte mindre religiøse tradisjoner. Forholdet mellom religion, samfunn og kultur står sentralt. Vi vil fokusere på livssynsmangfold i pluralistiske samfunn, og emnet vil særlig legge vekt på barns møte med religiøst mangfold. Emnet tematiserer også religiøs endring, blant annet ved å fokusere på modernitet, sekularisering og religionskritikk. Videre har emnet fokus på estetiske arbeidsmåter og bruk av digitale ressurser i faget.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i forelesninger og seminarer, der aktiv deltakelse i estetiske læringsformer inngår. Det vil også arrangeres en eller flere ekskursjoner til f.eks. en alternativmesse, et hindutempel eller et buddhisttempel.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse som angitt i undervisningsplanen
 • Muntlig presentasjon i undervisningen (selvstendig eller i gruppe, 5-15 min)
 • Rapport fra 3 KRLE-timer i praksis (1000 ord +/- 10%)
 • For studenter som skriver FoU-oppgave i KRLE gjelder følgende arbeidskrav:
  • Inntil tre tekstutkast etter gitte kriterier
  • Deltakelse i gruppeveiledning
  • Deltakelse i individuell veiledning 
 • For studenter som ikke skriver FoU-oppgave i KRLE gjelder følgende arbeidskrav:
  • Skriftlig innlevering (2000 ord +/- 10%) eller presentasjon i undervisningen med bruk av visuelle virkemidler (30 minutter) knyttet til selvvalgt litteratur

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell 3-dagers hjemmeeksamen. Lengde: 3000-3500 ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått. FoU-oppgave vurderes med bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I praksis skal en særlig arbeide med utfordringer knyttet til læring, holdningsdanning og de personlige utfordringene en møter i undervisningen. 

For studenter i grunnskolelærerutdanningen: Se plan for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. 

For studenter i årsstudiet: Se studieplan.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet må kombineres med et KRLE2-emne på 10 studiepoeng, enten MGL5KRLE211 eller 4MGL5KRLE213.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste