P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P259 (2024—2025)
P259 (2023—2024)
P259 (2022—2023)
P259 (2021—2022)
P259 (2020—2021)
P259 (2019—2020)
P259 (2018—2019)
P259 (2017—2018)

Emnekode: P259

Emnenavn: Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått emnet P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer (40 sp), eller tilsvarende.

Begrenset antall plasser. Studenter på NLAs bachelorprogrammer prioriteres, og er sikret plass om de kvalifiserer. Ved ledige plasser kan det tas opp eksterne søkere. Barnehagelærere prioriteres, og rangeres ved behov etter karakterene i den relevante graden. For øvrige søkere legges rangeringsregler i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen til grunn.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgfritt emne i bachelor i pedagogikk
 • Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Emnet er anbefalt som forkunnskap for:

 • P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv

Innledning

Emnet tar for seg pedagogikk med vekt på forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak. Med dette som utgangspunkt gir emnet en grunnleggende innføring i noen utvalgte tema.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om utviklingen av en skole for alle.
 • har kunnskap om tilpasset opplæring i historisk perspektiv og ideologiske og utdanningspolitiske begrunnelser for tilpasset opplæring.
 • har kunnskap om juridiske rettigheter for barn og unge med særskilte behov / ulike funksjonsnedsettelser.
 • har kunnskap om faglige og etiske spørsmål knyttet til spesialundervisning for barn og unge og forståelse av sentrale begreper, vurderinger og tiltakskjeden i spesialpedagogisk arbeid.
 • har kunnskap om og innsikt i det som kan fremme og hemme barn og unges læring.
 • har innsikt i hvorfor forebyggende arbeid og tidlig innsats er viktig og hva som kan fremme et godt psykososialt miljø for barn og unge.
 • har kunnskap om praktisk inkluderingsarbeid og tilrettelegging for mangfoldet i barnehage og skole.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan reflektere over og drøfte problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring og inkludering.
 • kan anvende faglig kunnskap og reflektere over utfordringer og dilemma i arbeid med barn og unge med ulike særskilte behov / funksjonsnedsettelser.
 • kan vurdere tiltak for forebyggende arbeid for et godt psykososialt miljø for barn og unge i barnehage og skole.
 • kan vurdere tiltak med sikte på utvikling og læring for hele mangfoldet i barnehage og skole.
 • kan vurdere hvordan tilpasset opplæring kan praktiseres for å bidra til inkludering.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan drøfte dilemmaer, utfordringer og problemstillinger i tilknytning til spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning for barn og unge .
 • kan uttrykke forståelse for og empati med barn og unge med ulike særskilte behov i sammenheng med oppdragelse, undervisning, sosiale relasjoner og deltakelse i samfunnet.
 • kan reflektere over etiske spørsmål i tilknytning til forståelsen av funksjonsnedsettelser.
 • har kjennskap til det inkluderingsarbeidet som foregår for å utvikle og realisere en inkluderende barnehage og skole for alle  

Innhold

Sentrale temaområder vil være:

 • Historien fram mot en skole for alle med vekt på den ideologiske bakgrunnen.
 • Tilpasset opplæring - ulike oppfatninger og begrunnelser og konsekvenser for praksis
 • Den spesialpedagogiske tiltakskjeden
 • Flerkulturelle perspektiv - forståelsen av normalisering, antisegregering og inkludering som mål og virkemiddel i spesialpedagogisk arbeid.
 • Tidlig innsats og forebyggende arbeid.
 • Tilrettelegging av utviklings- og læringsvilkår for mangfoldet i barnehage og skole.
 • Tiltak i barnehage og skole med utgangspunkt i utvalgte spesialpedagogiske tema.
 • Refleksjoner i forbindelse med migrasjonsrelaterte lærevansker, psykisk helse og foreldresamarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning tilbys som 7 forelesninger og 5 seminarer med gruppedrøftinger ut fra case. Seminarene er obligatoriske og krever aktiv deltakelse. Det er ellers lagt opp til selvstendig arbeid med pensum, og studentene oppfordres til å arbeide i kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Aktiv deltakelse på minst 4 av 5 obligatoriske seminarer á ca. 3 timer.

Seminarene er en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid av ulik art. Studentene blir inndelt i relativt faste grupper, og seminarene er bygd opp om sentrale problemstillinger og tema for emnet.

Ved sykdom eller andre tvingende grunner kan deltakelse på ett av fire seminarer erstattes med en alternativ/skriftlig oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Godkjent forutsetter deltakelse på minimum 4 av 5 seminarer.

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk og skandinaviske språk. Engelsk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på:

 • P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer.
 • P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser.
 • P291 Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

 

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 studiepoeng mot P205, P206, P260 og P275.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.