P303 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2

Alle versjoner:
P303 (2024—2025)
P303 (2023—2024)
P303 (2022—2023)
P303 (2021—2022)
P303 (2020—2021)
P303 (2019—2020)
P303 (2018—2019)

Emnekode: P303

Emnenavn: Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på et av disse masterprogrammene ved NLA Høgskolen:

 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
 • Mastergrad pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

P303 kan tas samtidig med P302 eller etter fullført og bestått eksamen i P302

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til filosofiens historie, vitenskapsteori og logikk tilsvarende Ex.phil. og Ex.fac. Grunnleggende kjennskap til forskningsmetode med statistikk. Studenter som mangler dette, bør følge undervisning i P270 Metode i forskning og utviklingsarbeid, som undervises i høstsemesteret

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk og sentralt emne på alle masterprogrammene i pedagogikk

Innledning

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har avansert kunnskap om teoretisk og empirisk tilnærming til tolkning og nytolkning av historiske og nåtidige pedagogisk spørsmål
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å lese pedagogisk forskning med forståelse og kritisk vurderende holdning
 • har kunnskap og innsikt til å kunne velge og bruke metoder som kan være aktuelle i arbeidet med masteroppgaven
 •  har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å lese pedagogisk forskning med forståelse og kritisk vurderende holdning

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta begrunnede valg av forskningsmetode med basis i erfaringer og teoretisk kunnskap og innsikt
 • har inngående metodiske basisferdigheter relevante i arbeid med masteroppgaven og andre FoU-prosjekter i pedagogikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan foreta etiske og hensiktsmessige metodiske valg i masteroppgaven og andre pedagogiske FoU prosjekter
 • kan anvende avansert innsikt i pedagogikkens grunnlagsproblemer ved drøfting av pedagogisk forskning
 • er kritisk og selvkritisk, åpen og reflektert i møte med forskningsmetodiske spørsmål og anvendelse av metoder i generelle forskningsanliggender

Innhold

Masterstudiet i pedagogikk gir studentene mulighet for å lære og erfare hva det innebærer å drive pedagogisk forskning og få et grunnlag for selv å forske. De ulike emnene i hele masterstudiet bør ses i sammenheng.

 

P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1, har fokus på pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og formulerer utfordringer for studenten til å drøfte hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for pedagogisk forskning og hva som bør være hensikten med pedagogisk forskning. Studiet føres videre gjennom studiet av emnet P303 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2, der fokus er på vitenskapsteori (metodologi) og forskningsmetoder. I P303 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forsking 2, drøftes videre grunnlaget for pedagogisk forskning, hvilke holdninger som bør prege pedagogiske forskere, hvordan vi bør forske (metode i vid forstand) og hvilke spesielle metoder som kan være egnet

 

Vi har som mål at undervisningen på masternivå i pedagogisk tenkning, praksis og forskning har

-rom for refleksjon og diskusjon mellom studenter og lærere

-fokus på pedagogisk praksis og konkret anvendelse av kunnskap og innsikt

 

Emnet har dette innholdet:

 • generell innføring i ulike typer av samfunnsvitenskapelig/ humanvitenskapelig/ historisk metode, herunder både kvantitativ og kvalitativ metode
 • forskningsplanlegging, forskningsmønstre og vanlige metoder
 • forskningskvalitet, validitet og reliabilitet, generalisering
 • forskningsetikk
 • forståelse av grunnleggende metodologiske begreper innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning i pedagogisk forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger og seminarer. Det legges opp til at studentene danner kollokviegrupper

Interesserte studenter på P303 har også tilgang til de åpne metodekursene på P3Pro

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på kurs i «Kvalitative og kvantitative metoder i pedagogisk forskning: metoder, anvendelse, begrunnelse, kritikk». Fire seminardager spredt utover semesteret, hvor det forventes at studentene deltar aktivt i samarbeid med lærerne. Seminaret inkluderer gruppearbeid og skriftlig produkt til plenumsamtale.  
 • Arbeidskrav: Tolkning og analyse av masteroppgave: Studenten, eller en gruppe på to til fire studenter, velger en masteroppgave som leses og vurderes med utgangspunkt i oppgitte forskningsmetodiske spørsmål. Valg av masteroppgave skal godkjennes av lærer før arbeidet begynner. Arbeidet leveres til en fastsatt frist. Omfang på enkeltstudentbesvarelse: 10-15 sider, gruppebesvarelse: 15-20 sider. Oppgaven må være vurdert til godkjent før eksamen kan gjennomføres.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

6 timer skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forsking 1, P303 Pedagogikkens grunnlagsproblem og pedagogisk forsking 2 samt fordypningsemnene (enten P320+321, eller P330+331, eller P340+341) må være fullført og bestått for å kunne fortsette på P3PRO Prosjektplan

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 stp mot P300 Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning

Emnesperre

 P300 Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning

Evaluering av emnet

Studentevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.