P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi

Alle versjoner:
P303 (2024—2025)
P303 (2023—2024)
P303 (2022—2023)
P303 (2021—2022)
P303 (2020—2021)
P303 (2019—2020)
P303 (2018—2019)

Emnekode: P303

Emnenavn: Pedagogisk forskningsmetode og metodologi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på et av disse masterprogrammene ved NLA Høgskolen:

 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

P303 kan tas samtidig med P302 eller etter fullført og bestått eksamen i P302

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til filosofiens historie, vitenskapsteori og logikk tilsvarende Ex.phil. og Ex.fac. Grunnleggende kjennskap til forskningsmetode med statistikk. Studenter som mangler dette, bør følge undervisning i P270 Metode i forskning og utviklingsarbeid, som undervises i høstsemesteret

Relevans i studieprogrammet

P303- Pedagogisk forskningsmetode og metodologi må sees i sammenheng med P302- Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning

Sammen danner P303 og P302 grunnlaget for videre fordypningsemner i master i pedagogikk.

Innledning

I P303 jobber vi med grunnlagsproblemer innen pedagogisk forskning. Vi drøfter grunnlaget for pedagogisk forskning, hvilke holdninger som bør prege pedagogiske forskere, hvordan vi bør forske (metode i vid forstand) og hvilke spesielle metoder som kan være egnet. Vi jobber for at studenter skal settes i stand til å planlegge et selvstendig forskningsarbeid. Formålet med emnet er studenter skal tilegne seg grunnlagstenkning for å forstå ulike forskingsmetodiske tilnærminger og metodologi. I tillegg jobber vi for at studenter skal også kunne vurdere forskningslitteratur, forskningsresultat og være i stand til å reflektere kritisk og etisk over sentrale metodiske framgangsmåter og fortolkningspremiss. Emnet er to delt hvor studenter kan fordype seg i en valgt metodetilnærming (kvalitativ/kvantitativ). Studenter skal få dypere kjennskap til de to valgte framgangsmåter, slik at de er i stand til å gjennomføre og drøfte innsamling og analysere et pedagogisk forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har avansert kunnskap om teoretisk og empirisk tilnærming til tolkning og nytolkning av historiske og nåtidige pedagogisk spørsmål
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å lese pedagogisk forskning med forståelse og kritisk vurderende holdning
 • har kunnskap og innsikt til å kunne velge og bruke metoder som kan være aktuelle i arbeidet med masteroppgaven
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å lese pedagogisk forskning med forståelse og kritisk vurderende holdning

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta begrunnede valg av forskningsmetode med basis i erfaringer og teoretisk kunnskap og innsikt
 • har inngående metodiske basisferdigheter relevante i arbeid med masteroppgaven og andre FoU-prosjekter i pedagogikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan foreta etiske og hensiktsmessige metodiske valg i masteroppgaven og andre pedagogiske FoU prosjekter
 • kan anvende avansert innsikt i pedagogikkens grunnlagsproblemer ved drøfting av pedagogisk forskning
 • er kritisk og selvkritisk, åpen og reflektert i møte med forskningsmetodiske spørsmål og anvendelse av metoder i generelle forskningsanliggender.

Innhold

P303 omhandler pedagogisk forskningsmetode og metodologi.

Emnet har dette innholdet:

 • generell innføring i ulike typer av samfunnsvitenskapelig/ humanvitenskapelig/ historisk metode, herunder både kvantitativ og kvalitativ metode
 • forskningsplanlegging, forskningsmønstre og vanlige metoder
 • forskningskvalitet, validitet og reliabilitet, generalisering
 • forskningsetikk
 • forståelse av grunnleggende metodologiske begreper innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning i pedagogisk forskning

Arbeids- og undervisningsformer

P303 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske obligatoriske seminarer i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas.

De fysiske seminarene består blant annet av forelesninger, gruppe-seminarer, og panel-debatter. Hvert seminar består av to 6-timers dager (09:00 - 15:30, inkl. lunsj).

Nettbasert undervisning i Canvas består blant annet av digitale forelesninger, refleksjonsspørsmål knyttet til pensumlitteratur, lenker til relevant ekstern media, og chatterom der studenter kan dele tanker og spørsmål knyttet til emnets innhold.

Studenter oppfordres til å danne kollokviegrupper på eget initiativ.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Obligatorisk fremmøte: Fremmøte på de fysiske 2-dagssamlingene (til sammen 4 dager). Ved fravær opp mot 2 dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær. Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.
 • Arbeidskrav: Tolkning og analyse av masteroppgave: Studenten, eller en gruppe på to til fire studenter, velger en masteroppgave/ doktorgradsavhandling eller et forskningsrapport som leses og vurderes med utgangspunkt i oppgitte forsknings metodiske spørsmål. Valg av masteroppgave skal godkjennes av lærer før arbeidet begynner. Arbeidet leveres til en fastsatt frist. Omfang på enkelt student besvarelse: 10-15 sider, gruppebesvarelse: 15-20 sider. Oppgaven må være vurdert til godkjent før eksamen kan gjennomføres.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager på 2500 ord (+/- 10%)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P302 og P303 må være bestått for å kunne fortsette på fordypningsemner (enten P320+321, eller P332+333, eller P342+343) om studenten tar masteren på normert tid. Ved redusert progresjon må P302 tas først og så ett fordypningsemne, før P303 og siste fordypningsemne tas.

Praksis

Ingen

Emnesperre

P300 Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning

Evaluering av emnet

Studentevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.