P331 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring

Alle versjoner:
P331 (2022—2023)
P331 (2021—2022)
P331 (2020—2021)
P331 (2019—2020)
P331 (2018—2019)
P331 (2017—2018)

Emnekode: P331

Emnenavn: Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk, variant B. Emnet kan også gis som videreutdanning.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk, variant B.

Innledning

P331 «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring» må sees i sammenheng med P330 «Verdibasert ledelse», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse».

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å styrke studentenes ledelseskompetanse i utdanningsinstitusjoner i kontinuerlig endring. Nasjonale og internasjonale perspektiver på skole og barnehage blir også vektlagt.

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten personlig tilegnelse av profesjonsetiske holdninger og kunnskaper.

Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om forholdet mellom samfunn og skole, med særlig vekt på demokratisk ledelse, ledelse for sosial rettferdighet og dilemmaer
 • Har kunnskap om hvordan skoler/barnehager kan utvikles i en norsk kontekst med særlig vekt på digitalisering, klimautfordringer, mangfold og økt samfunnsmessig ulikhet
 • Har kunnskap om hvordan internasjonale utdanningspolitiske aktører påvirker det norske utdanningssystemet
 • Har kunnskap om hvordan skole/barnehagekulturer kommer til uttrykk og hvordan denne kan utvikles i en etisk kontekst
 • Har kunnskap om ulike sider ved vurdering og ansvarliggjøring av og i pedagogiske institusjoner
 • Har kunnskap om hvordan skoler/barnehager kan utvikles til å bli lærende organisasjoner som kan styrke profesjonsfellesskapet
 • Har kunnskap om muligheter og utfordringer med mangfold i utdanningsinstitusjoner
 • Har kunnskap om skolen/barnehagen som verdibærer i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan diskutere norsk utdanningspolitikk i en internasjonal kontekst
 • Kan reflektere rundt hvordan man kan lede en utviklingsprosess og diskutere utfordringer man kan forvente i arbeidet med å planlegge og gjennomføre slike prosesser
 • Kan identifisere og diskutere relevante verdimessige dilemmaer i ledelse og styring av skoler og barnehager
 • Kan reflektere rundt juridiske og etiske problemstillinger som er relevante for framtidens skoler og barnehager
 • Kan utvikle planer og strategier for hvordan en organisasjon kan tilegne seg kunnskap som kontinuerlig prosess
 • Kan reflektere over forholdet mellom det pedagogisk ønskelige og mulighetene økonomiske og politiske rammer gir for utdanningssektoren
 • Kan utvikle en skisse til en plan for pedagogisk organisasjonsutvikling 

Generell kompetanse

Studentenen

 • Har oversikt over sentrale internasjonale trender i skoleutvikling
 • Har innsikt i sentrale teorier i verdibasert ledelse, og kan benytte dem i analyser av nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
 • Har oversikt over forholdet mellom vurdering og utvikling innenfor skole/barnehage
 • Har innsikt i utviklingen av styring og ledelse av utdanning og de utfordringer lederen står overfor i et samfunn preget av New Public Management
 • Kan legge til rette for samarbeid mellom skolens- eller barnehagens aktører
 • Kan analysere samfunnsutviklingens konsekvenser for skolen/barnehagen

Innhold

I emnet P331 vil sentrale temaområde være:

 • Framtidens skole og barnehage
 • Verdibaserte teorier for ledelse og styring av skole og barnehage
 • Skolen og barnehagen som organisasjon
 • Organisasjonslæring
 • Internasjonal skole- og barnehageutvikling
 • Styring og ledelse av pedagogisk virksomhet i norsk kontekst
 • Sentrale skole- og barnehagepolitiske føringer
 • Skole- og barnehagekultur

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, praksisøvelser, drøftende samtaler, og oppgaveskriving.

Arbeidsomfang

Ca.450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Delta i gruppepresentasjon av en tekst fra litteraturlisten.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • 6-timers skriftlig prøve under eksamensvilkår.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.