4MGL1BEG302 Begynneropplæring 2 - Didaktikk og handlingsrom i begynneropplæringen

Alle versjoner:
4MGL1BEG302 (2024—2025)
4MGL1BEG302 (2023—2024)
4MGL1BEG302 (2022—2023)
4MGL1BEG302 (2021—2022)

Emnekode: 4MGL1BEG302

Emnenavn: Begynneropplæring 2 - Didaktikk og handlingsrom i begynneropplæringen

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført 3 første studieår, GLU 1-7 og 60 sp i norsk eller matematikk

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk del av grunnskolemaster i begynneropplæring.

Innledning

Emnet går parallelt med BEG301: Det lekende og lærende barnet i møte med skole og skolefritidsordning. De to emnene utfyller hverandre og gir til sammen 30 stp i begynneropplæring. Samlet skal emnene videreutvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse knyttet til begynneropplæring som studenten har oppnådd i skolefagene, praksisstudium og pedagogikk i løpet av de tre første studieårene av grunnskolelærerutdanning 1-7. Emnene legger stor vekt på fagene norsk og matematikk. Dette emnet fokuserer særlig på læringsmiljø og didaktikk som fremmer en trygg, tilpasset og lystbetont skolestart som støtter læring for alle elever.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om fagdidaktikk med særlig relevans for begynneropplæring 
 • har inngående kunnskap om arbeidsmåter og læringsmiljø som fremmer lærelyst, nysgjerrighet og mestring
 • har inngående kunnskap om tilpasset opplæring og om å gjenkjenne og forebygge språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker
 • har inngående kunnskap om hvilken betydning skolens fysiske miljø har for læring og trivsel
 • har inngående kunnskap om mangfold og flerspråklighet som ressurs
 • har inngående kunnskap om formålstjenlig bruk av digitale ressurser og relevante læremiddel for begynneropplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og kritisk vurdere ulike utforskende og undersøkende arbeidsmåter og vurderingsformer med særlig relevans for skolefagenes begynneropplæring
 • kan analysere og bruke relevante tilnærminger til klasseledelse og oppfølging av elevens læring og utvikling
 • kan på avansert nivå stimulere elevens kommunikative ferdigheter både skriftlig og muntlig, visuelt, musikalsk og kroppslig
 • kan analysere elevens ressurser og utfordringer, bruke formålstjenlige kartleggingstilnærminger og tilrettelegge tiltak for elever om trenger det
 • kan fremme et trygt og helsefremmende læringsmiljø for alle og bidra til å utvikle elevens sosiale kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan styrke flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid og legge til rette for trygg og tilpasset skolestart for elever med ulik språklig, sosial, religiøs og kulturell bakgrunn
 • har avansert forståelse av tidlig innsats, flerfaglighet og dybdelæring
 • kan på avansert nivå analysere, tolke og forstå både elevens faglige tenking og bruk av læringsstrategier
 • kan kritisk reflektere over og vurdere forskning, styringsdokumenter og problemstillinger relevante for begynneropplæring
 • kan bidra til nytenkning om arbeidsformer som fremmer elevens egenaktivitet, kreativitet og lærelyst

Innhold

Emnet gir inngående og forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring som fremmer elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning. Emnet bygger videre på studentens kompetanse i begynneropplæring fra blant annet de obligatoriske emnene i norsk og matematikk.

Emnet gir inngående kunnskap i didaktikk som styrker studentens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig og tilpasset undervisning. Fokus rettes mot mangfold som ressurs, tverrfaglighet og arbeidsformer som støtter elevens egenaktivitet, kreativitet og lærelyst. Det vil også bli satt søkelys på tema som tidlig innsats og tilrettelegging for elever som har læringsutfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, praktiske seminar, gruppeoppgaver, flerfaglig prosjektarbeid sammen med BEG301.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen.
 • Skriftlig innlevering individuelt eller i par. Studenten skal ta utgangspunkt i en problemstilling som kan forberede masterprosjekt, f.eks. litteraturgjennomgang på et selvvalgt tema eller drøfting av to forskningsartikler. Studenten skal legge fram for medstudenter og lede en samtale om temaet. Omfang: 2000 ord +/- 10 %, (par leverer 2500 ord). Målform: bokmål.
 • Flerfaglig prosjekt knyttet til praksis på småskoletrinnet med fokus på kreative og utforskende arbeidsmåter. Gruppebasert.
 • Muntlig presentasjon av det flerfaglige prosjektet, gruppevis (15 minutter) for medstudenter.
 • Utprøving av en metode for systematisk profesjonsutvikling i løpet av praksisperioden, normalt «Lesson study». Organisering av forarbeid og formidling av erfaringer etter praksisperioden spesifiseres ved oppstart av emnet.

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet prosjekt/skriftlig oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 5 dager. Omfang: 4000 ord +/- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Henviser til praksisplan for GLU 1-7. og kap. 7 om veiledet praksis i forskrift om studier for NLA Høgskolen. Ordinær praksis i semesteret er 3 uker. 

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.