VU1PRO802-UD Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – modul 1

Alle versjoner:
VU1PRO802-UD (2024—2025)
VU1PRO802-UD (2023—2024)

Emnekode: VU1PRO802-UD

Emnenavn: Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Du må være ansatt i lærerstilling.

Videreutdanningen er opprettet for Utdanningsdirektoratet innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet. Primært er videreutdanningen forbeholdt søkere som prioriteres gjennom Udir sitt søknadssystem. Hvis det er ledige plasser etter ordinært opptak kan disse lyses ut til lokalt opptak i juni.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering.

Videreutdanningen er helt nettbasert, og derfor bør studenten være fortrolig med internettbruk: navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer.

Relevans i studieprogrammet

Første modul av 15 stp videreutdanning i programmering for lærere på 1.-7. trinn innenfor strategien "Kompetanse for kvalitet". 

Innledning

Videreutdanningen gir økt kompetanse innenfor programmering knyttet opp til gjeldende læreplan. I tillegg til tverrfaglige perspektiv vil utdanningen rette fokus mot kompetansemål i matematikk, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

Studentene vil møte ulike didaktiske modeller som vil være sentrale i undervisning i og med programmering. Videreutdanningen vektlegger digital og analog tilnærming til programmering (med og uten PC). Opplæringen tar sikte på å være praksisnær. I emnet vil det bli lagt til rette for skapende læringsprosesser, algoritmisk tenking og utforsking.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten: 

 • har detaljert kunnskap om programmering i gjeldende læreplan 
 • har inngående kunnskap om variabler, vilkår og løkker 
 • har kunnskap om algoritmisk tenking, programmering og problemløsning 
 • har kunnskap om funksjoner, datatyper, dataflyt, datasett og feilsøking 
 • har kunnskap om programmering av perifere enheter (f.eks. microbit) og ulike alternativer for visuell programmering 
 • har bred kunnskap om sentrale didaktiske modeller knyttet til programmering 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan anvende og analysere betydningen av algoritmisk tenking i utforming av programmer 
 • kan anvende relevante strategier for feilsøking i programkode 
 • kan utvikle undervisningsopplegg i tråd med gjeldende læreplan sin vektlegging av programmering og ta hensyn til universell utforming 
 • kan bruke digital teknologi for å bidra til utvikling av elevers evne til samarbeid og kommunikasjon 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • kan reflektere over programmeringens plass i gjeldende læreplan og som del av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

Innhold

Modulen fokuserer på to tema: 

 • Innføring i programmering 
 • Programmering og didaktikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet er lagt opp slik at studenten møter lærestoffet på en strukturert måte, som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i modulen. 

Modulen består av varierte arbeids- og undervisningsformer, som nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver, veiledning, praksisrelevante oppgaver og hverandrevurdering. Det blir lagt til rette for studiegrupper på nett. 

Tilbudet er helt nettbasert uten fysiske samlinger. 

Arbeidsomfang

Ca. 200 timer 

Arbeidskrav

Modul 1 inneholder tre praksisnære obligatoriske arbeidskrav som består av programmering, interaktivitet og hverandrevurdering av undervisning.

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten få én ny mulighet til å levere på nytt i henhold til NLA’s retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav i LU.

Arbeidskravene må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne levere individuell mappevurdering. Samlet utgjør arbeidskravene individuell mappevurdering (avsluttende vurdering) i emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent 

Avsluttende vurdering

Individuell mappevurdering. 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått. 

Eksamensspråk

Norsk

Progresjonskrav

Modul 1 må gjennomføres før modul 2. 

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Andre bestemmelser

Tilgang til relevante digitale verktøy og digitale ressurser, se nærmere informasjon i undervisningsplanen i canvas. 

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.