VU1PRO802-UD Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – emne 1

Alle versjoner:
VU1PRO802-UD (2024—2025)
VU1PRO802-UD (2023—2024)

Emnekode: VU1PRO802-UD

Emnenavn: Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – emne 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Du må være ansatt i lærerstilling.

Videreutdanningen er opprettet for Utdanningsdirektoratet innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet. Primært er videreutdanningen forbeholdt søkere som prioriteres gjennom Udir sitt søknadssystem. Hvis det er ledige plasser etter ordinært opptak, kan disse lyses ut til lokalt opptak i juni.

Alle arbeidskrav fra emne 1 (VU1PRO802-UD) må være bestått før man kan ta eksamen i emne 2 (VU1PRO803-UD).

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering.

Videreutdanningen er helt nettbasert, og derfor bør studenten være fortrolig med internettbruk: navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer.

Relevans i studieprogrammet

Første emne av 15 stp videreutdanning i programmering for lærere på 1.-7. trinn innenfor tilbudet "Kompetanse for kvalitet".

Innledning

Videreutdanningen gir økt kompetanse innenfor programmering knyttet opp til gjeldende læreplan. I tillegg til tverrfaglige perspektiv vil utdanningen rette fokus mot kompetansemål i matematikk, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

Studentene vil møte ulike didaktiske modeller som vil være sentrale i undervisning i og med programmering. Videreutdanningen vektlegger digital og analog tilnærming til programmering (med og uten PC). Opplæringen tar sikte på å være praksisnær. I emnet vil det bli lagt til rette for skapende læringsprosesser, algoritmisk tenking og utforsking.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om programmering i gjeldende læreplan
 • har kunnskap om problemløsning og algoritmisk tenking
 • har kunnskap om programmering og feilsøking
 • har inngående kunnskap om variabler, vilkår og løkker
 • har kunnskap om funksjoner, datatyper, dataflyt og datasett
 • har detaljert kunnskap om blokkprogrammering
 • har kunnskap om programmering av roboter og mikrokontrollere
 • har kunnskap om sentrale didaktiske modeller knyttet til programmering

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende og analysere betydningen av algoritmisk tenking i programmering
 • kan anvende relevante strategier for feilsøking i programkode
 • kan utvikle undervisningsopplegg i tråd med gjeldende læreplan sin vektlegging av programmering
 • kan bruke digital teknologi for å bidra til utvikling av elevers evne til samarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over programmeringens plass i gjeldende læreplan og som del av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Innhold

Emnet inneholder tre fagmoduler/tema:

 • Menneske møter maskin
 • Fra skrætsj med Scratch
 • Programmering av dingser

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet er lagt opp slik at studenten møter lærestoffet på en strukturert måte, som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i emnet. Emnet er lagt opp med stor grad av selvstudium, men det blir lagt til rette for studiegrupper på nett.

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, som blant annet nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver og veiledning.

Tilbudet er helt nettbasert uten fysiske samlinger.

Arbeidsomfang

Ca. 200 timer

Arbeidskrav

Mappe bestående av tre elementer. To av disse må være godkjent for at man skal kunne fremstille seg for avsluttende vurdering.

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten få én ny mulighet til å levere på nytt i henhold til NLAs retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav i LU.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell mappeinnlevering bestående av tre elementer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Progresjonskrav

Alle arbeidskrav fra emne 1 (VU1PRO802-UD) må være bestått før man kan ta eksamen i emne 2 (VU1PRO803-UD).

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Tilgang til relevante digitale verktøy og digitale ressurser, se nærmere informasjon i undervisningsplanen i canvas.