VUHPED802 Universitets- og høgskolepedagogikk

Alle versjoner:
VUHPED802 (2023—2024)
VUHPED802 (2022—2023)
VUHPED802 (2021—2022)
VUHPED802 (2020—2021)

Emnekode: VUHPED802

Emnenavn: Universitets- og høgskolepedagogikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Ukjent

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studiet er rettet mot tilsatte med undervisnings- og veiledningsoppgaver i høyere utdanning. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet. Ved opptak prioriteres ansatte ved NLA Høgskolen.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra undervisning og FOU i høyere utdanning.

Relevans i studieprogrammet

Emnet skal dekke kravene til dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129?q=forskrift%20om%20opprykk

Innledning

Høgskolepedagogisk basiskompetanse innebærer å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger på en måte som fremmer studentenes læring og deres personlige og faglige utvikling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om teorier, prinsipper og metoder for undervisning i høyere utdanning
 • kjennskap til aktuelt lov- og regelverk knyttet til undervisning og veiledning i høyere utdanning, og kompetanseopprykk
 • kunnskap om profesjonsetikk for tilsatte med undervisnings- og veiledningsoppgaver i høyere utdanning
 • kunnskap om studenters læring i høyere utdanning, sammenhenger mellom studentenes læringsaktiviteter, undervisningsmetoder, vurderingsordninger og fagenes egenart, og hvordan en kan legge til rette for dybdelæring og tverrfaglighet
 • kjennskap til hvordan digitale verktøy og medier kan anvendes for å utvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende eksisterende teorier, prinsipper og metoder som grunnlag for planlegging av læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsformer med tanke på studenters læringsutbytte
 • anvende aktuelle styringsdokumenter knyttet til høyere utdanning i arbeidet med emne- og programplaner, og analysere og forholde seg kritisk til dem
 • gjennomføre undervisning og vurdering der det er samsvar mellom læringsmålene i et emne og aktivitetene studentene involveres i
 • selvstendig og i samarbeid med kolleger anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utvikle egen undervisning, formidling, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters dybdelæring
 • analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og kunnskapssyn og begrunne egen undervisningspraksis faglig

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre pedagogiske utviklingsarbeid i forbindelse med egen undervisning og veiledning
 • utøve etisk forankret undervisning og veiledning med trygghet, kvalitet og variasjon tilpasset fagets og utdanningens særtrekk, studentenes forutsetninger og situasjonsbetingede forhold
 • kritisk analysere og videreutvikle egen undervisning med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra studenter og kolleger

Innhold

Deltakerne skal arbeide med teori og praksis på varierte måter. Emnet søker å framstille høgskolepedagogikk som en helhet der deltakerne skal utforme sin faglige identitet gjennom handling, muntlig formidling, opplevelser, observasjon, refleksjon, erfaringslæring, veiledning og vurdering. Både deltakernes egen læring og det å utvikle kompetanse i å undervise, veilede og lette andres læring vil bli vektlagt.

Seminar 1: Praktisk bruk av digitale læringsressurser. Konkret bruk av case/plattformer for læring og samhandling, Å skape gode læringsmiljø). Pensum blir gitt i forkant av seminaroppstart/forstudie. Etterfølges av arbeidskrav.

Seminar 2: Praktisk presentasjonsteknikk i undervisning og fremføringer. Vekt på presisjon i muntlig formidling (undervisning og veiledning). Inneholder kort introduksjon, og praktiske øvelser etter stasjonsrotasjonsprinsippet. Pensum: Torgersen, G. E. (2005/11). Profesjonell presentasjonsteknikk for ledere og brifere. Stjørdal: Læringsforlaget. Det gis en kort forstudie før seminardag. Etterfølges av arbeidskrav.

Seminar 3: Akademisk kompetanse og opprykksystem. Om tenkning, kultur, kompetansekrav og utvikling av kompetanseprofil for akademiske opprykk. Merittering: Hva teller - og hva teller ikke?

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil bli organisert i en fellesdel og en del med valgbare seminarer, med stedbasert, fysisk undervisning kombinert med en nettbasert økt.

Fellesdel

3-deling: Samlinger (80 timer), UH-pedagogisk utviklingsarbeid/paper (80 timer) og mentor/kollegaveiledning/presentasjon/didaktiske opplegg (60 timer), som kan knyttes til utviklingspaperet (datagrunnlag)

Samlinger: 2-dagers samling høst og vår, 1 nettbasert økt i løpet av høsten.

UH-pedagogisk utviklingsarbeid/paper: Deltakeren vil gjennom hele studiet arbeide med et UH-pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til egen undervisning/veiledning.

Mentorveiledning/kollegaveiledning: Som en del av studiet vil det være krav om deltakelse i kollegagrupper, hvor man observerer i og samtaler om hverandres undervisning og veiledning. Vil også gjelde for enkelte valgbare seminar.

Valgbare seminarer

3 valgbare seminarer (á 20 arbeidstimer), over ulike tema. Minst ett av seminarene skal velges. Undervisningen/øvelser gjennomføres på en dag, samt forstudie/forberedelse, etterarbeid (refleksjonsnotat/arbeidskrav).

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (minimum 80%)
 • Obligatorisk deltagelse på øvelser og presentasjoner/Muntlig

Arbeidskrav (minimum 80%)

 • Tekst om eget pedagogisk credo, 1000 ord (i forkant av oppstart).

Det gis rammer for tekst og innhold

 • Refleksjonsnotat i etterkant av valgfrie seminar, á 500 ord, etter angitte rammer og presentasjonsform

Ved ikke godkjente tekster har deltakeren en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet tekst. Fravær på inntil én av samlingene kan erstattes med avtalt skriftlig arbeid knyttet til tema.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikkje godkjent

Avsluttende vurdering

UH-pedagogisk utviklingsnotat/paper med utgangspunkt i egen undervisning. Denne leveres individuelt som hjemmeeksamen.

En orientering om krav og innhold blir gitt. Omfang: 4500 ord (eks formalia).

Mal for teksten, konkretiseringer og plan for fremdrift i utviklingsprosjektet kommer ved studiestart (forstudie, samlinger og veiledning underveis).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk.

Praksis

Ikke egen praksisdel, men emnet vil inneholde øvelser og presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Hvis godkjent UHPED fra andre høgskoler og universiteter vurderes reduksjon eller fritak for UHPED NLA.

Evaluering av emnet

Emneevaluering etter NLA Høgskolen sitt kvalitetssystem.

Tilbys som enkeltemne

Ja.