3IKF231 Interkulturell formidling

Alle versjoner:
3IKF231 (2024—2025)
3IKF231 (2023—2024)
3IKF231 (2022—2023)
3IKF231 (2021—2022)
3IKF231 (2020—2021)
3IKF231 (2019—2020)
3IKF231 (2018—2019)
3IKF231 (2017—2018)

Emnekode: 3IKF231

Emnenavn: Interkulturell formidling

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon/interkulturell forståelse eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i religion og kultur
 • Bachelor i journalistikk

Innledning

Emnet har et kritisk fokus på hvordan forstå, representere og formidle om mennesker og forhold i andre kulturelle kontekster. Dette er et påtrengende anliggende i en stadig mer globalisert verden.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på konstruksjon av egen og andres verdensbilder, og utfordringene dette skaper når det gjelder forståelse og gjengivelse av andres virkeligheter.
 • kjenner til maktmessige, politiske og etiske problemstillinger knyttet til flerkulturell sameksistens og utfordringer knyttet til skriftlig, muntlig og billedlige framstillinger av flerkulturell sameksistens og interaksjon
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretisk innsikt og metoder i egen interkulturell formidling og i kritisk analyse av interkulturell representasjon og formidling i offentligheten, og gjøre rede for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse med empatisk kultursensitivitet og konstruktive hensikter og kan justere uttrykk for stereotype holdninger under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevante faglige innsikter, teknikker og uttrykksformer i representasjon og formidling av andres virkeligheter på måter som fremmerempatisk kultursensitivitet og konstruktiv forståelse.

Innhold

Emnet har hovedsakelig en antropologisk tilnærmingsmåte til forståelse av konstruksjon, formidling og mottakelse av medieprodukter.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom forelesninger, fremvisninger av ulike medieprodukter, ekskursjoner, seminarer og et progresjonsorientert arbeid med formidlingsoppgaven.

Arbeidsomfang

Emnet har varighet på fem-seks uker. Tre-fire dagers i strekk med innledende forelesninger/ seminarer etterfulgt av periodiske seminarer som følger progresjonen i arbeidet med formidlingsoppgaven.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk deltagelse på undervisning (min 80% frammøte)
 • Bokrapport på ca. 750 ord (godkjent/ikke godkjent). Bokrapporten skal følge bestemte retningslinjer.
 • Presentasjon og godkjent prosjektskisse.
 • Tilbakemelding på medstudents prosjektskisse.
 • Presentasjon av foreløpig versjon av formidlingsoppgave i seminar i løpet av semesteret.
 • Tilbakemelding på en medstudents presentasjon i seminar.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Eksamen består av to deler:

 • En formidlingsoppgave (som kan velge mellom ulike medieformater som tekst, foto, film og radioprogram) som følger bestemte retningslinjer.
 • Refleksjonsnotat (1000 ord pluss/minus 15 prosent) som følger bestemte retningslinjer.

Det gis en samlet karakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja