MGL5NO201 Norsk 2, modul 1 5-10, Språk og språkdidaktikk 2

Alle versjoner:
MGL5NO201 (2024—2025)
MGL5NO201 (2023—2024)
MGL5NO201 (2022—2023)
MGL5NO201 (2021—2022)
MGL5NO201 (2020—2021)
MGL5NO201 (2019—2020)
MGL5NO201 (2018—2019)

Emnekode: MGL5NO201

Emnenavn: Norsk 2, modul 1 5-10, Språk og språkdidaktikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Sjå programplan

Relevans i studieprogrammet

Valfritt fag i grunnskolelærarutdanninga 5-10

Innleiing

Emnet Språk og språkdidaktikk 2 vil ha særleg fokus på språklege endringsprosessar, på fleirspråklegheit og på språkdidaktikk. Ungdomstrinnet vil stå sterkt i fokus.

Læringsutbytte

Ved NLA Høgskolen går Norsk 2, 5-10 (30 sp) over to semester i tre modular á 10 studiepoeng. Læringsutbyteformuleringane slik dei er formulerte i Nasjonale retningsliner for grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn er tilpassa dei tre modulane som utgjer Norsk 2 ved NLA Høgskolen. Etter fullført emne «Språk og språkdidaktikk 2» har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om Norge og Norden som fleirspråkleg samfunn, med samisk, nasjonale minoritetsspråk og nordiske nabospråk
 • har brei kunnskap om norsk språkhistorie i eldre og nyare tid
 • har kunnskap om språklege endringsprosessar, geografisk og sosial variasjon, og om normeringsproblematikk for nynorsk og bokmål
 • har kunnskap om samanhengen mellom språk og identitet
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid med relevans for norskfaget på 5.-10.-trinn i språklege emne

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om norsk språkhistorie til å bidra til at elever utviklar nasjonal og kulturell identitet og tilhøyrsel
 • kan bruke kunnskap om språkleg variasjon og endring til å fremme respekt for variasjon og mangfald hos elevar
 • kan bruke kunnskap om fleirspråklegheit og fleirspråkleg praksis i tilrettelegging for ei samansett og fleirkulturell elevgruppe
 • meistrar skriftleg nynorsk og bokmål og kan undervise elevar i begge målformer
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant norskfagleg forskingslitteratur
 • kan skrive akademiske fagtekstar og delta i norskfaglege drøftingar knytte til grunnskulelærarpraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i grunnskolefagets historie og i sentrale faglege, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillingar
 • kan leggje til rette for at alle elevar på mellom- og ungdomstrinnet vidareutviklar grunnleggjande språkferdigheiter og blir tekstkyndige språkbrukarar som deltek aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan vurdere eigen praksis som norsklærar med utgangspunkt i gjeldande læreplanar og faglege kunnskapar og innsikter
 • kan reflektere over val av metode og relevant vitskapsteori i norskfagleg forskings- og utviklingsarbeid
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere fagleg utviklingsarbeid i møte med framtidas skule

Innhald

Emnet Språk og språkdidaktikk 2 vil ha særleg fokus på språkleg variasjon (geografisk, sosiolingvistisk og diakron) og det fleirspråklege samfunnet, i eit didaktisk perspektiv.

Studentane skal utvikle både sin eigen språkbruk og kunnskapen sin om språk og tekst.

Dei skal bruke og reflektere over denne kunnskapen i møte med andre fag og i praksisfeltet.

Språkemnet kan samarbeide med andre norskemne om språkleg analyse av tekster.

Norskfaget vil kunne samarbeide med andre fag der det er naturleg.

Arbeids- og undervisingsformer

Førelesingar

Seminar med aktiv studentdeltaking

Gruppeseminar

Grunnskulepraksis

Sjølvstudium

Studentane bør danne kollokviegrupper og organisere samarbeid også utanfor obligatorisk undervisning

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 300 timar (dette omfattar også sjølvstudium).

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

 • breiddetest
 • seminarinnlegg med skriftleg innlevering
 • gruppediskusjon
 • skriftleg didaktisk oppgåve eller praksisoppgåve

Det er krav om frammøte og aktiv deltaking som oppgitt i undervisningsplanen. Nærare opplysningar om innhald i og tidspunkt for gjennomføring av arbeidskrav vert gjeve i årsplanen for faget ved studiestart.

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjente for at studenten kan gjennomføre eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikkje godkjent.

Avsluttande vurdering

Skuleeksamen, individuell, 5 timar. Skuleeksamenen skal skrivast på den målforma som vert oppgjeve ved semesterstart.

Vurderingsuttrykk avsluttande vurdering

Skriftleg eksamen vurderast med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemiddel

Læreplan for Kunnskapsløftet og bokmåls- og nynorskordbok.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Sjå relevante læringsutbytteformuleringar og elles eigen praksisplan.

Evaluering av emnet

Emnet vert evaluert etter kriterium i NLA Høgskolens kvalitetssystem. I tillegg kan emneansvarleg gjennomføre mindre evalueringar. Studentane kan gje tilbakemeldingar på emnet i samband med undervisning og til emneansvarleg.

Kan takast som enkeltemne

Nei.