REL214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten

Alle versjoner:
REL214 (2024—2025)
REL214 (2022—2023)
REL214 (2021—2022)
REL214 (2020—2021)
REL214 (2019—2020)

Emnekode: REL214

Emnenavn: Religion og politikk med fokus på Midtøsten

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng innenfor teologi, kristendomskunnskap, religionsfag eller kulturfag.

Anbefalte forkunnskaper

Innføringsstudier i jødedom, islam og kristendom.

Relevans i studieprogrammet

Relevant valgemne i:

 • Bachelor og profesjonsstudium i teologi
 • Bachelor i praktisk teologi og ledelse
 • Bachelor i interkulturell kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike relasjoner mellom religion og politikk, med vekt på Midtøsten i moderne tid
 • kunnskap om den historiske bakgrunnen for konflikten mellom Israel og palestinerne
 • kunnskap om situasjonen for kristne i Midtøsten, med vekt på moderne tid
 • kjennskap til konflikten mellom Israel og palestinerne i etterkrigstiden og FNs rolle
 • kunnskap om den politiske og religiøse konflikten om Jerusalem
 • kunnskap om islamismens fremvekst og ulike islamistiske retninger
 • kunnskap om sionismens fremvekst og dens betydning i israelsk politikk og samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og diskutere ulike relasjoner mellom religion og politikk i Midtøsten i en historisk kontekst
 • vise en grunnleggende forståelse av forholdet mellom religion og politikk, og Israel-Palestina-konfliktens kompleksitet.
 • presentere og diskutere sentrale sider ved Israel-Palestina-konflikten på en informert, kritisk og selvstendig måte
 • drøfte historiske hendelser og prosesser som danner bakgrunn for Israel-Palestina-konflikten, og knytte dette til dagens situasjon

Innhold

Forholdet mellom religion og politikk er komplekst, og er både dagsaktuelt og viktig i et historisk perspektiv. Midtøsten er en region som både har vært, og stadig er preget av ulike konflikter i skjæringspunktet mellom religion og politikk.

Dette emnet vil gi anledning til en fordypning som gir innsikt i denne tematikken. Emnet har to hovedfokus:

 • Midtøstens historie med fokus på Israel og Palestina Denne delen skal bidra til en forståelse av Midtøstens historie, med fokus på prosesser og hendelser som har hatt betydning for konfliktene mellom Israel og palestinerne.
 • Religion og politikk i Israel og Palestina Denne delen skal bidra til en systematisk forståelse av forholdet mellom religion og politikk, med særlig vekt på hvordan dette har kommet til uttrykk i Israel og Palestina i moderne tid.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

1. Semesteroppgave på ca. 3000 ord.

2. I samme semester skal kandidaten fremstille seg for en muntlig prøve. Semesteroppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne fremstille seg til denne prøven. Den endelige (graderte) karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøvingen. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøvingen vurderes til ståkarakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle.

Muntlig: Ingen.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste