TAM323B Kirkelig undervisning - med veiledet praksis

Alle versjoner:
TAM323B (2024—2025)
TAM323B (2023—2024)
TAM323B (2022—2023)
TAM323B (2021—2022)
TAM323B (2020—2021)

Emnekode: TAM323B

Emnenavn: Kirkelig undervisning - med veiledet praksis

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad med 80 studiepoeng fordypning i teologiske emner med et karaktersnitt på C eller høyere (ECTS).

Alternative opptakskrav: Se studieplan for Master in Theology and Ministry og Tilleggsutdanning i kateketikk.

Relevans i studieprogrammet

Valgemene i Master in Theology and Ministry. Studenter som skal kvalifisere seg til katekettjeneste velger dette emnet for å oppfylle kvalifikasjonskravet i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateket i Den norske kirke § 4.1 d). Merk at kvalifikasjonskravet også angir krav for sammensetning av bachelorgraden.

Obligatorisk emne i Tilleggsutdanning i kateketikk.

Innledning

Dette studieemnet oppfyller sammen med TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice - with Internship kravet om 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten som kateket i Den norske kirke, eller for tilsvarende arbeid i menigheter og organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om kirkelig undervisning og trosopplæring i Den norske kirke.
 • har spesialisert kunnskap om kirkelig undervisning i relasjon til offentlig skole og administrasjon, ulike trossamfunn, organisasjoner og frivillighet.
 • har god kjennskap til nyere teoridannelse og metodeutvikling innen kirkelig pedagogikk
 • kan anvende kunnskap fra pedagogikk, psykologi, ledelsesfag og samfunnsfag på en innovativ måte i kirkelig undervisning
 • har god kjennskap til sammenhenger mellom kirkens kår i samfunnet og kirkelig undervisning, historisk og i dag

Ferdigheter

Kandidaten :

 • kan reflektere over sammenhenger mellom teologi og pedagogisk praksis, og pedagogisk teori og kristen opplæringspraksis.
 • tenke strategisk om kirkens plass i den lokale konteksten, og trosopplæringsarbeidets funksjon i kirkens liv
 • kan metoder for å planlegge og strukturere sitt eget arbeid både på kort og lang sikt.
 • behersker metoder for å planlegge og motivere for kollegasamarbeid og frivillighet
 • kan gjøre seg nytte av relevant kunnskap og forskningsresultater fra andre felt enn kirkelig undervisning
 • kan reflektere kritisk omkring planlegging og gjennomføring av større og mindre trosopplæringstiltak og lede unge og voksne i gjennomføringen av disse tiltakene.
 • er tilstrekkelig utstyrt med teori og metode fra forskningsfronten innen kirkelig undervisning og religionspedagogikk til å kunne planlegge et selvstendig og begrenset forskningsprosjekt

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan forholde seg til yrkesfaglige etiske problemstillinger innen kirkelig undervisningstjeneste
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter innen kirkelig undervisning for a– gjennomføre arbeidsoppgaver
 • kan kommunisere et selvstendig arbeid og behersker religionspedagogiske språk og begreper
 • kan delta i en faglig debatt om menighetspedagogiske emner
 • kan bidra til en fornyelse av kirkelig undervisning

Innhold

Første hovedfokus i TAM323B er hvordan kontekst former vår kirkelige undervisningspraksis. Hvordan samfunnsforhold og idé-strømninger har formet og former den kirkelige undervisningspraksis

Andre hovedfokus er sammenhenger mellom kontekst, teori og praksis i kirkelig undervisning, og hvordan innsikter fra tilstøtende fag som historie, teologi, pedagogikk, psykologi og sosiologi kan berike og utfordre kirkelig praksis. Dette vil gi kunnskap og erfaring med å arbeide induktivt og deduktivt i en kirkelig kontekst.

En samling av relaterte og relevante tema og teorier knyttet til kirkens undervisningspraksis vil danne et tredje tyngdepunkt i faget. Herunder hører undervisningsledelse, frivillighet, kirkelig- og offentlig administrasjon, barns utvikling, filmanalyse og universell utforming.

Arbeids- og undervisningsformer

To ukelange undervisningssamlinger som består av foredrag, seminarundervisning og case-basert gruppeprosjekter.

Et læringsopplegg på digital læringsplattformen som strekker seg over seks uker med: videoforelesninger, selvstudium av pensum, online kontortid og innleveringer.

Veiledet praksis innen kirkelig undervisning i en lokal sammenheng m/ praksisrapport.

Arbeidsomfang

375 timer.

Arbeidskrav

 • 80% tilstedeværelse på undervisningssamlingene er et krav. (Alternative arbeidskrav kan bli godtatt ved gyldig fravær).
 • 6 mindre online innleveringer.
 • 50 timer veiledet praksis
 • Levert politiattest
 • Praksisrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Endelig vurdering i TAM323B er knyttet til en prosjektoppgave og består av en film og et refleksjonsnotat.

 • Filmen skal dokumentere et undervisningsoppdrag som studenten har forberedt og gjennomført i en faktisk menighet.
 • Refleksjonsnotatet begrunner og diskuterer de valgene som er tatt i prosessen.

Undervisningsoppdraget bør ha 30-60 minutters varighet.

Prosjektoppgaven er et selvstendig arbeid og vurdert etter standard karakterskala (ECTS)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

50 timer veiledet praksis.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei