TEOL212 Nytestamentlig metode og eksegese

Alle versjoner:
TEOL212 (2024—2025)
TEOL212 (2022—2023)
TEOL212 (2020—2021)

Emnekode: TEOL212

Emnenavn: Nytestamentlig metode og eksegese

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

  • Minst oppmeldt til eksamen i NTGRE101 i samme semester eller tilsvarende kunnskaper i (nytestamentlig) gresk (20 stp).
  • Bibelvitenskapelige basiskunnskaper tilsvarende emnene som inngår i 1. år BATEO, PTL årsstudium eller KRLE årsstudium

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi og profesjonsstudium i teologi. Valgfritt emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Innledning

Emnet begynner det vitenskapelige eksegetiske arbeidet med nytestamentlige tekster, som fortsettes på masternivå i emnet TEOL302.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om anerkjente vitenskapelige metoder i arbeidet med nytestamentlige tekster
  • har kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skriftene som skal studeres detaljeksegetisk
  • har kunnskap om det såkalte synoptiske spørsmål

Ferdigheter

Studenten kan

  • tolke grunnspråklige nytestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
  • kritisk vurdere nytten av ulike eksegetiske metoder til forståelse av nytestamentlige teksters saklige meningsinnhold

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bruke sine kunnskaper i gresk språk og nytestamentlig metode og eksegese som del av prekenforberedelse

Innhold

Det nye testamente (NT) er på den ene side den viktigste historiske kilde til kunnskap om Jesus og urkirken, på den annen side den fremste og avgjørende norm for kristen tro, lære og liv. Historisk og filologisk velfundert fortolkning av NTs tekster fremstår derfor som en av de viktigste og mest sentrale arbeidsoppgaver i et teologisk studium.

Dette studieemnet omfatter en innføring i bibelvitenskapelig metode i dens bredde og mangfold med tanke på grunnspråkbasert fortolkning av nytestamentlige tekster, konkretisert og øvelsesmessig praktisert gjennom et detaljeksegetisk studium av et utvalg tekster fra Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet og fra Romerbrevet. Tekstene fra de synoptiske evangeliene studeres på grunnlag av en greskspråklig synopse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Deler av eksegeseundervisningen vil være koordinert med undervisningen i nytestamentlig gresk (NTGRE101).

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å gå opp til avsluttende eksamen, må studenten skrive og få godkjent en grunnspråklig eksegetisk gjennomgang av én av kirkeårets tekster (oppgitt av emneansvarlig) på ca. 1000-1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk

Tillatte hjelpemidler

Oversikt over godkjente hjelpemidler finnes på fagsiden i Canvas

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 studiepoeng overlapping med KME212

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja