PEDAGOGIKK ÅRSSTUDIUM

Studieprogramkode:
PED1G
Studieprogramnavn:
PEDAGOGIKK ÅRSSTUDIUM
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Studiets formål

På pedagogikk grunnivå er det fire emner på 10 studiepoeng hver: P101 - Pedagogiske grunnlagsproblemer, P102 - Oppdragelses- og undervisningslære, P103 - Pedagogisk psykologi og P104 - Pedagogisk sosiologi og historie. Disse fire emnene gir en grunnleggende innføring i pedagogikk, og henger sammen (se Eksamens- og vurderingsordninger for P101-104).

Formålet med Pedagogiske grunnlagsproblemer er å bli mer bevisst det kulturelle mønsteret som vi er en del av, få kunnskap om og forståelse av grunntrekkene i pedagogikkens historie, og bli bedre i stand til å drøfte og ta stilling til grunnleggende spørsmål som vedkommer oppdragelse og undervisning.

Formålet med Oppdragelses- og undervisningslære er å styrke studentenes kunnskap om og forståelse av hvordan læring, vekst og utvikling skjer i et samspill mellom barnet/den unge og ulike faktorer i oppvekst- og læringsmiljøet.

Formålet med Pedagogisk psykologi er å tilegne seg forståelse av psykologiske spørsmål i tilknytning til pedagogiske situasjoner og utfordringer. Det vil her være tale om å forstå seg selv og andre (barn, unge og voksne) og å få innsikt i det mellom-menneskelige samspillet. Psykologien representerer en del av en slik forståelse, og det blir en oppgave å knytte psykologien til andre erkjenningskilder.

Formålet med Pedagogisk sosiologi og historie er å gi innsikt i viktige faktorer i samspillet mellom familie, skole, samfunn og kultur, både i historie og samtid.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på årsstudiet kreves generell studiekompetanse.

Studiets oppbygning

PED1G

Høst

Vår

Obligatoriske emner (40 stp)

P101-104

Valgemner (20 stp)

EX101

EX102

P270

P271

Innhold

Årsstudiet er identisk med første året i bachelorstudiet i pedagogikk. Årsstudiet består av 40 stp. på pedagogikk grunnivå (P101-104) pluss ex.phil og ex.fac.Studenter som har ex.phil og ex.fac fra før, kan velge pedagogikkemnene P270 og P271. Studenter som har tatt årsstudiet har anledning til å søke seg inn på bachelorstudiets andre år. Årsstudiet er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning.

Emnene P101-104 må tas som en helhet. Emnene skal:

 • gi innføring i pedagogikk som fag og forskningsområde.
 • gi innføring i grunnleggende spørsmål som reiser seg i forhold til undervisning og oppdragelse.
 • gi grunnlag for gjennomtenkning av aktuelle pedagogiske spørsmål på grunnlag av syn med ulik verdiforankring. Formål, oppgave og mandatområde som ulike pedagogiske institusjoner har, vil her stå sentralt.
 • forberede for oppdragelses-, undervisnings- og planleggingsoppgaver i hjem, barnehage, skole, kirke og organisasjoner.

Sentrale tema i P101 Pedagogiske grunnlagsproblemer vil være:

Om oppdragelse som en nødvendig presentasjon av de voksnes livsform og som representasjon av en ønsket livsform; om barns egenart og forutsetninger (danningsberedskap); om hvordan voksne kan hjelpe eller hindre selvvirksomhet hos barn og unge, og om vanskeligheter som er knyttet til menneskets identitet. Begrepene menneskeverd, likeverd og likhet.

 • Begrepet pedagogikk i idehistorisk sammenheng

Om pedagogikk som kulturelt mønster, som oppdragelses- og undervisningslære, som humanvitenskap og som "science". Oppdeling av pedagogikken. Allmennpedagogikk og spesialpedagogikk. Modell for innholdsanalyse av pedagogiske ideer, med vekt på virkelighetsforståelse og menneskesyn.

 • Pedagoger og pedagogiske retninger

Drøfting av grunnleggende pedagogiske spørsmål, bl. a. med utgangspunkt i Sokrates, Platon, Aristoteles, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Grundtvig, Makarenko, Dewey, Kristvik, Bollnow, Freire, Arendt, Løgstrup, Myhre, Mollenhauer og van Manen.

Sentrale tema i P102 Oppdragelses- og undervisningslære vil være:

 • Idé og plan
  • Verdigrunnlag og formålsparagrafer
  • Skolens læreplan og barnehagens rammepla
  • Pedagogisk mandatfordeling
 • Pedagogisk virksomhet
  • Pedagogens rolle og funksjon
  • Yrkesetikk og profesjonalitet
  • Skolekultur og utviklingsarbeid
  • Utfordringer i samarbeidet mellom barnehage, skole, hjem og kirke
  • Pedagogiske planleggingsmodeller
  • Innholdet i skole og barnehage
  • Differensiering, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging
  • Elevvurdering og skolevurdering

  Sentrale tema i P103 Pedagogisk psykologi vil være:

  • Grunnleggende begrep i pedagogisk psykologi. Den pedagogiske psykologiens rolle og avgrensning i pedagogikken
  • Utviklingspsykologiske perspektiver
  • Læringspsykologi og ulike forutsetninger for læring
  • Personlighetsdanningen i sosialt perspektiv. Utvalgte tema i tilknytning til det sosialpsykologiske perspektivet og sosialiseringsperspektivet
  • Barn i risikosituasjoner og risikogrupper
  • Menneskesyn i pedagogisk psykologi
  • Framveksten av norsk skole sett i forhold til samfunnsutviklingen
  • Historisk og sosiologisk perspektiv på de funksjoner pedagogisk virksomhet har i forhold til prosesser i samfunn og kultur
  • Sosialisering som fenomen og begrep
  • Samfunnsperspektiv på utvikling av identitet og mestring
  • Normalitet og avvik som sosiale fenomen
  • Familien i samfunnet
  • Institusjonalisering av oppdragelse og sosialisering

  Sentrale tema i P104 Pedagogisk sosiologi og historie vil være:

  • Framveksten av norsk skole sett i forhold til samfunnsutviklingen
  • Historisk og sosiologisk perspektiv på de funksjoner pedagogisk virksomhet har i forhold til prosesser i samfunn og kultur
  • Sosialisering som fenomen og begrep
  • Samfunnsperspektiv på utvikling av identitet og mestring
  • Normalitet og avvik som sosiale fenomen
  • Familien i samfunnet
  • Institusjonalisering av oppdragelse og sosialisering

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og seminar. For studenter på årsstudiet er det lagt inn et oppgaveseminar som en del av den totale undervisningen. På oppgaveseminaret går en gjennom de kravene som er fastsatt for oppgavene som skal leveres. Videre vil en arbeide med hvordan hjemmeoppgaver og eksamensoppgaver kan løses. En forventer at studenter som ikke har erfaring med skriving av oppgaver, deltar på slike seminarer.

  I løpet av året vil det også bli en obligatorisk tverrfaglig uke. Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt.

  Eksamen og vurdering

  Emne

  Eksamen

  P101-104

  Enten:

  .

  .

  Eller:

  Prosessorientert vurderingsform:

  • To skriftlige semesteroppgaver
  • En seks timers skoleeksamen

  Alternativ vurderingsform:

  • To sekstimers skoleeksamener

  EX101

  • Fem timers skoleeksamen

  EX102

  • To hjemmeoppgaver

  P270

  • En seks timers skoleeksamen

  P271

  • Foreløpig utkast av debattinnlegget presenteres muntlig i seminargruppen.
  • Debattinnlegg, ca. 1000 ord.

  Videre studier

  Bestått årsstudium i pedagogikk gir et grunnlag for opptak på mellomnivå/bachelorløp innen faget.

  Relevans

  Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelse til en rekke ulike yrker og som kvalifisering til en bachelor i pedagogikk. Faget er aktuelt for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og bedrifter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, danningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning, rettledning og omsorg.

  Undervisnings- og eksamensspråk

  Norsk

  Evaluering

  Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

  Søknad

  https://sok.samordnaopptak.no/#/

  Emneoversikt

  • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
  • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
  • P101-104 - Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk sosiologi og historie - 40 sp
  • P270 - Metode i forsknings- og utviklingsarbeid - 15 sp
  • P271 - Pedagogisk debatt - 5 sp