Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studieprogramkode:
PTL1G
Studieprogramnavn:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Studiets formål

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse skal gi studenten opplæring i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis - mentorering. Det metodiske grunnlaget ligger i bruken av praktisk-teologisk metode.

Grunnleggende her er også forståelsen av dannelse, nemlig at utdanningen skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos. Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel dannelse, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og øves i det å dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale grunnteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all dannelse skjer i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Krav om politiattest

Studiet er det lagt opp til langsgående praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger fram politiattest før oppstart i praksis. jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • harkunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis - veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har grunnleggende ferdigheter som barneleder, ungdomsleder, menighetsleder, frivillighetsleder og kan søke faglig oppdatering og ny kunnskap innenfor de sentrale fagfeltene i studiet og andre tilstøtende fagområder
 • har grunnleggende ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om selvledelse, teamledelse, veiledning og relasjonsledelse i lys av kristen livstolkning
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både samfunnsbyggende og menighetsbyggende innsats som leder og veileder
 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet med bibelske tekster fra tekst til kontekst
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • harkunnskap om yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff behandlet i årsstudiet i praktisk teologi og ledelse skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som bidrar til nytenkning og innovasjon

Studiets oppbygning

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av to emner på 30 sp. Disse emnene kan også deles opp og tas som 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED.

PTL1G

Høst

Vår

30 sp.

PTL101


Innføring i praktisk teologi og ledelse

PTL102


Ledelse, danning og trosopplæring i en misjonal kirke

10 sp.

TEOL110


Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (teol)

RELPED120


Ledelsesfilosofi (ped)

10 sp

TEOL130


Innføring i praktisk teologi (teol)

RELPED130


Danning og trosopplæring - barn og unge (ped)

10 sp

RELPED110


Relasjons-ledelse (ped)

TEOL140


Teologi for en misjonal kirke (teol)

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom måten årsstudiet i teologi og ledelse i praksis organiseres, legges det til rette for en klasse/team-følelse allerede i starten av et bachelorløp. Det er fokus på tre måter å lære på, undervisning, praksis, mentorering.

Den vanlige studierytmen i årstudiet blir da vanligvis en fast ramme som åpner for fleksibilitet

– 1 uke undervisning NLA/Studietur

– 1 uke selvstudie/praksis Selvvalgt sted

– 1 uke praksis/selvstudie Selvvalgt sted

 

Undervisning:

Årstudiet blir innledet med en felles innføringsuke som setter studiemiljø, profil og retning på studiet. Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisningsformer. Undervisningsuken rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Uken rammes også inn av at det daglig leses ulike (grunn-)tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige (hermeneutiske) sirkelbevegelser mellom undervisning og praksis/mentorering i løpet av undervisningsuken

– og videre inn i studieuke og praksisuke.

 

 

Det er også mulig å ta enkeltemner i årsstudiet eller å ta årsstudiet som deltidstudent (se emnekatalog). En eller to ganger i året vil undervisningsukene kunne hel- eller delkombineres med kurs- og konferanser rettet mot videreutdanning og etterutdanning – både i kirkelig sektor og innenfor andre sektorer.

Mentorering:

Mentorering skjer knyttet til undervisningsukene, da som mentorering i gruppe, ledet av faglærere. Mentorering skjer også gjennom den kontinuerlige veiledningen som skjer ledet av praksisveileder på praksisplassen.

Eksamen og vurdering

PTL101 prøves ved en hjemmeeksamen over to uker

PTL102 prøves ved en hjemmeeksamen over to uker og en muntlig prøve.

TEOL110, TEOL130, RELPED110, RELPED120, RELPED130 og TEOL140: hvert delemne prøves gjennom en fire timers skriftlig skoleeksamen.

Videre studier

Det er mulig å gå videre fra årsstudiet i PTL til bachelor i PTL. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. musikk, idrett, eller KRLE årstudium (med unntak av REL110) på forhånd. Tredje året i bachelor i PTL består av noen obligatoriske emner og et utvalg valgemner innenfor teologi/religionspedagogikk.

Bacheloren i PTL kvalifiserer for opptak til master i kateketikk og til master i theology and ministry (MATAM – planlagt oppstart høsten 2016). Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. 30 stp i årsstudiet er del av en presteutdanningen (TEOL110, TEOL130 og TEOL140), og 20 stp kan brukes som valgfrie studiepoeng i en bachelor i teologi.

Relevans

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL). Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil også kunne være en relevant del av en yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

Dette årsstudiet vil også være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis - mentorering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • PTL101 - Innføring i praktisk teologi og ledelse - 30 sp
 • PTL102 - Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke - 30 sp