Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studieprogramkode:
PTL1G
Studieprogramnavn:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse har med utgangspunkt i kristen danningstradisjon som mål å utvikle formidlere og ledere særlig til kirker og kristne organisasjoner. 
Generell studiekompetanse

Det er krav om politiattest i forbindelse med praksisemner i studiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

 

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til fortolkningen og formidlingen av bibelske tekster i ulike kontekster
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både menighetsbyggende og samfunnsbyggende innsats som leder og veileder
 • har grunnleggende ferdigheter som leder i forskjellige roller i menighet og samfunn.
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom
 • har grunnleggende ferdigheter i forskjellige former for ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om i lys av kristen livstolkning
   

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED.

PTL1G

Høst

Vår

10 sp.

TEOL110

Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling (teol)

RELPED120

Ledelsesfilosofi (ped)

10 sp

TEOL130  

Innføring i praktisk teologi (teol)

RELPED130

Danning og trosopplæring - barn og unge (ped)

10 sp

RELPED110  

Relasjonsledelse (ped)

TEOL140

Teologi for en misjonal kirke (teol)

 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp

Gjennom måten årsstudiet i praktisk teologi og ledelse organiseres legges det til rette for en klasse/team-følelse. Det er fokus på fire arenaer for læring: undervisning, praksis, kollokviegrupper og veiledning. 

Den vanlige studierytmen i førsteåret er slik: 

1 uke undervisning                     NLA Bergen/Studietur

2 uker selvstudium/praksis          Selvvalgt sted

Én gang hver undervisningsuke arrangeres kollokviemiddag med litteratur-lesing og samtale i grupper.

Undervisning:

Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisnings- og læringsformer. Undervisningsukene rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Ukene rammes også inn av at det daglig leses ulike sentrale tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige, hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis, samtale og veiledning.

Praksis:

Det er langsgående praksis gjennom hele studieåret som vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Veiledning:

Veiledningen er knyttet til undervisningsukene, da som veiledning i gruppe, ledet av lærere eller andre erfarne ansatte. Veiledning finner også sted gjennom veiledningen fra lærere og ved den kontinuerlige samtalen med praksisveileder på praksisplassen.

Studietur:

I vårsemesteret legges det opp til en obligatorisk studietur til utlandet.

TEOL110, TEOL130, RELPED110, RELPED120, RELPED130 og TEOL140:
prøves gjennom to skoleeksamener, to hjemmeeksamen, og to muntlige prøver.
Det er langsgående praksis gjennom hele året. Praksisen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er mulig å gå videre fra årsstudiet i PTL til bachelor i PTL. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. musikk, idrett, eller KRLE årstudium på forhånd. Tredje året i bachelor i PTL består av 60 stp. obligatoriske emner innenfor teologi/religionspedagogikk (se studieplan BAPTL).

Bacheloren i PTL kvalifiserer for opptak til master i kateketikk og til master i theology and ministry (MATAM). Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. 30 stp i årsstudiet er del av teologiutdanningen (bachelor eller profesjonsstudium) (TEOL110, TEOL130 og TEOL140), de øvrige 30 stp kan brukes som valgfrie studiepoeng.

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som menighetspedagog/trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL, som del av eller i tillegg til en bachelorgrad). Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil også kunne være en relevant del av en yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

Dette årsstudiet vil også være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning.

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk og svensk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
I årsstudiet inngår en obligatorisk studietur til utlandet. Utgifter til denne dekkes av studenten selv.