Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett

Studieprogramkode:
3IK1N
Studieprogramnavn:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Studiets formål

I flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell kommunikasjon. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og dokumentert interkulturell erfaring etter gjeldende retningslinjer (knyttet til emnet 3IK102N).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teoretiske forståelser av hvordan samfunn og kultur formes og endres
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier og –prosesser
 • kjenner til hvordan globale og lokale strukturer og forhold påvirker hverandre 
 • kjenner ulike metoder i forskning av samfunn og kultur
 • har kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge
 • kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ferdigheter 

Studenten kan

 • beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger
 • forstå og anvende relevante teorier og begreper i møte med ulike samfunnsforhold
 • anvende relevant kunnskap i praktiske interkulturelle situasjoner

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt etnografiske prosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra i en diskusjon innen fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Studiets oppbygning

Semester:

Emner:

1.semester

3IK101N


Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 sp)3IK102N


Studieopphold (15 sp)2.semester

3IK111N


Det flerkulturelle Norge (10 sp)

3IK112N


Etnografisk prosjekt (10 sp)

3IK113N


Interkulturell


kommunikasjon:

Teoretiske

perspektiv (10 sp)


Studiet kan tas som deltidsstudium. Normert studietid for deltidsstudium er to år. Da anbefales følgende studieløp:
1. semester: 3IK101N (15 stp)
2. semester: 3IK102N (15 stp)
3. semester: 3IK111N (10 stp) og 3IK112N (10 stp)
4. semester: 3IK113N (10 stp)
Merk at Lånekassen kun gir lån dersom en tar 15 stp eller mer. Dersom du tar 10 stp et semester (som foreslått i 4. semester) får du ikke studielån. Mer informasjon: www.lanekassen.no.

Innhold

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), seminarer (på nett) som krever fremmøte, etnografisk feltarbeid og veiledningssamtaler (på nett) som krever fremmøte.

I gjennomføring av studiet brukes Office-programmer.* NLA har tilgjengelig opplæringsmanualer av bruk av Office-programmene. Det kreves at studentene har datamaskin med kamera, mikrofon og høyttaler for å kunne gjennomføre samtaler og seminar på nett.

*Office-pakken tilbys gratis til alle studenter ved NLA, mer info finner du HER

Arbeidsomfang

ca. 1500 timer

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer: hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og muntlig eksamen.  

I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å framstille seg til eksamen og få karakter i emnet (med mindre emneplan har andre retningslinjer). 

Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Praksis

Ingen.

Utveksling og internasjonalisering

NLA Høgskolen har avtaler med flere undervisningsinstitusjoner i ulike land, og man vil kunne dra veksler på disse, gjennom midlertidige studieopphold, eller gjennom mobilitet av undervisningskrefter.

Videre studier

Årsstudium gir grunnlag for å fortsette på 2. år på bachelor i interkulturell forståelse.

Relevans

Studiet er faglig relevant for arbeidslivet, særlig arbeid som omhandler flyktninger, innvandrere og mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan avlegges på engelsk.

Evaluering

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 3IK101N - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102N - Studieopphold - 15 sp