Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett

Alle versjoner:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett (Kull: 2022Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett (Kull: 2021Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett (Kull: 2020Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett (Kull: 2019Høst)

Studieprogramkode: 3IK1N

Studieprogramnavn: Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett

Kull: 2021 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Kristiansand

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

I flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell kommunikasjon. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teoretiske forståelser av hvordan samfunn og kultur formes og endres
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier og –prosesser
 • kjenner til hvordan globale og lokale strukturer og forhold påvirker hverandre 
 • kjenner ulike metoder i forskning av samfunn og kultur
 • har kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge
 • kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ferdigheter 

Studenten kan

 • beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger
 • forstå og anvende relevante teorier og begreper i møte med ulike samfunnsforhold
 • anvende relevant kunnskap i praktiske interkulturelle situasjoner

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt etnografiske prosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra i en diskusjon innen fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Studiets oppbygning

Semester:

Emner:

1.semester

3IK101N

Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 sp)

3IK102N

Regional og tematisk fordypning(15 sp)

2.semester

3IK111N

Det flerkulturelle Norge (10 sp)

3IK112N

Etnografisk prosjekt (10 sp)

3IK113N

Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv (10 sp)


Studiet kan tas som deltidsstudium. Normert studietid for deltidsstudium er to år. Da anbefales følgende studieløp:
1. semester: 3IK101N (15 stp)
2. semester: 3IK102N (15 stp)
3. semester: 3IK111N (10 stp) og 3IK112N (10 stp)
4. semester: 3IK113N (10 stp)

Studier ved NLA gir rett til støtte i Lånekassen. Du får lån og stipend basert på hvor mange studiepoeng du skal ta. Mer informasjon: www.lanekassen.no

Innhold

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), seminarer (på nett) som krever fremmøte, etnografisk feltarbeid og veiledningssamtaler (på nett) som krever fremmøte.

I gjennomføring av studiet brukes Office-programmer.* NLA har tilgjengelig opplæringsmanualer av bruk av Office-programmene. Det kreves at studentene har datamaskin med kamera, mikrofon og høyttaler for å kunne gjennomføre samtaler og seminar på nett.

*Office-pakken tilbys gratis til alle studenter ved NLA, mer info finner du HER

Arbeidsomfang

ca. 1500 timer

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer: hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og muntlig eksamen.  

I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å framstille seg til eksamen og få karakter i emnet (med mindre emneplan har andre retningslinjer). 

Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått.

Praksis

Ingen.

Utveksling og internasjonalisering

NLA Høgskolen har avtaler med flere undervisningsinstitusjoner i ulike land, og man vil kunne dra veksler på disse, gjennom midlertidige studieopphold, eller gjennom mobilitet av undervisningskrefter.

Videre studier

Årsstudium gir grunnlag for å fortsette på 2. år på bachelor i interkulturell forståelse.

Relevans

Studiet er faglig relevant for arbeidslivet, særlig arbeid som omhandler flyktninger, innvandrere og mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan avlegges på engelsk.

Evaluering

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.

Studiets varighet:

Heltidsstudium og deltidsstudium.

Opptak både høst og vår.

Normert studietid for heltidsstudium er ett år.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 3IK101N - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102N - Regional og tematisk fordypning - 15 sp
 • 3IK111N - Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • 3IK112N - Etnografisk prosjekt - 10 sp
 • 3IK113N - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp