Årsstudium i journalistikk

Studieprogramkode:
3JO
Studieprogramnavn:
Årsstudium i journalistikk
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Målgruppe

Studenter som ønsker en grunnleggende innføring i journalistikk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om journalistikkens samfunnsoppdrag, profesjonelle journalistiske idealer og presseetikk
 • har grunnleggende kunnskap om journalistiske arbeidsprosesser
 • har grunnleggende kunnskap om ulike typer medieinnhold og medieplattformers særpreg, styrker og svakheter
 • har grunnleggende kunnskap om offentlig, privat og frivillig sektors oppbygging og funksjoner, og hvilke rettigheter som fins for innsyn
 • har grunnleggende kunnskap om mediehistorie og -politikk
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale medievitenskapelige teorier og metoder

Ferdigheter
Studenten

 • behersker det journalistiske håndverket på et grunnleggende nivå og kan lage enkle journalistiske saker for ulike medieplattformer fra idé til ferdig produkt. Dette inkluderer at kandidaten på et grunnleggende nivå:
 • kan orientere seg i nyhetsbildet og anvende nyhetskriterier
 • kan utøve god presseetikk
 • viser idérikdom og kreativitet
 • kan utøve kildekritikk
 • har et levende, presist og effektivt språk
 • tar journalistiske bilder, videoer og lydopptak
 • behersker observasjon og intervju som journalistiske metoder
 • behersker teknisk utstyr og programvare for opptak, redigering og publisering
 • behersker informasjonssøk på nettet
 • kan lage enkle journalistiske saker som kombinerer ulike digitale uttrykksformer
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres journalistiske arbeid

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har en kritisk holdning til hvordan mediene fyller sin samfunnsrolle
 • kan formidle sentralt fagstoff om journalistikk og mediefag

Studiets oppbygning

1. semester:

3JO111 Journalistikk 1

10 stp

Obligatorisk

3JO101 Samfunnskunnskap for journalister

10 stp

Obligatorisk

3J0104 Medievitenskap

10 stp

Obligatorisk

2. semester:

3JO112 Journalistikk 2

10 stp

Obligatorisk

3JO105 Presseetikk og medierett

10 stp

Obligatorisk

3JO113 Journalistikk 3

10 stp

Obligatorisk


Innhold

Årsstudium i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som gir grunnleggende kvalifisering for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier. Studiet kan også brukes i andre kommunikasjonsjobber.

Studentene får en praktisk innføring i den journalistiske arbeidsprosessen, fra idé til ferdig produkt. Det er særlig vekt på produksjon for nettavis, inkludert nett-tv. Grunnleggende presseetikk er en sentral del av denne opplæringen.

Årsstudiet i journalistikk er tverrfaglig i sin oppbygning. Studiet kjennetegnes av mye praksis og tett oppfølging av studentene. Man forbereder studentene til å møte en bransje i forandring der nye verktøy stadig tas i bruk og evne til kreativitet og nytenking står sentralt.

Årsstudiet følger førsteåret i bachelorutdanningen i journalistikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene skal bidra til å oppnå læringsutbyttet for de enkelte emnene og for årsstudiet som helhet. Formene vil kunne variere mellom gruppearbeid, forelesninger, øvelser alene og i grupper, selvstendig arbeid under veiledning, seminarer, oppgaveskriving, ekskursjoner, nettleksjoner, diskusjoner og intern praksis i redaksjoner. Mye av undervisningen er obligatorisk.

I løpet av studiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering

Den følgende oversikten viser arbeidskrav og eksamen for emnene i årsstudiet. Arbeidskrav må være godkjent før man tar eksamen:

 

1.semester:

Emne

Arbeidskrav

Eksamensform

3JO111

- Observasjonsoppgave

- Prøve i pressespråk

- Enkel tekstanalyse

- Oppgave i kildebruk

- Deltakelse i obligatorisk undervisning

Digital skoleeksamen,4 timer

3JO101

- Journalsøk i offentlig postjournal

- Referat fra rettsak

- Artikkel fra offentlig møte

To dagers hjemmeeksamen

3JO104

 

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer

2.semester:

3JO112

- Deltakelse i obligatorisk undervisning og praksis

- Prøve i informasjonssøk

- Refleksjonsnotat fra intern praksis (51%)

- Bilde- og videomappe(49%)

3JO105

- Arbeidsoppgave

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

3JO113

- Deltakelse i obligatorisk undervisning og praksis

- digital avis

- Arbeidsprøver fra intern praksis med logg

 

- Journalistisk prosjekt

 

Minst ett av emnene blir vurdert av ekstern sensor.

Praksis

Studentene har intern praksistrening flere ganger i løpet av året og publiserer da saker på egen nettavis.

Videre studier

Årsstudiet følger førsteåret i bachelorutdanningen i journalistikk, og studenter som har bestått JO113 kan søke om å følge bachelorutdanningen videre. Studiet kan også kombineres med andre studier ved NLA og andre høyskoler og universiteter.

Relevans

Etter endt årsstudium vil studentene ha en grunnleggende forståelse for journalistisk arbeid. Utdanningen er også relevant for andre yrker innen kommunikasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

All undervisning er på norsk. Engelsk kan benyttes på eksamen ved søknad.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3JO101 - Samfunnsfag for journalister - 10 sp
 • 3JO104 - Medievitenskap - 10 sp
 • 3JO105 - Presseetikk og medierett - 10 sp
 • 3JO111 - Journalistikk 1 - 10 sp
 • 3JO112 - Journalistikk 2 - 10 sp
 • 3JO113 - Journalistikk 3 - 10 sp