Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Studieprogramkode:
4BAPTL
Studieprogramnavn:
Bachelor i praktisk teologi og ledelse
Kull:
2021 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse
Bacheloren i praktisk teologi og ledelse skal gi studenten opplæring i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis- mentorering. Det metodiske grunnlaget ligger i bruken av praktisk-teologisk metode. Formålet er å utvikle formidlere og ledere i denne danningstradisjonen.
Generell studiekompetanse

Det er krav om politiattest i forbindelse med praksisemner i første og tredje år av studiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om faglige sammenhenger mellom den valgte fordypning i bachelorgraden og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv.
 • har kunnskap om utviklingen av dogmatiske hovedpunkter i kristologien og noen samtidige Jesus-bilder fra populærkulturen
 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle utfordringer for innovasjon og læring i kirkelig kontekst, med særlig fokus på norsk kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder
 • kan søke faglig oppdatering og ny kunnskap innenfor de sentrale fagfeltene i bachelorstudiet og andre tilstøtende fagområder
 • har grunnleggende ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om selvledelse, teamledelse, veiledning og relasjonsledelse i lys av kristen livstolkning
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både samfunnsbyggende og menighetsbyggende innsats som leder og veileder
 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet med bibelske tekster fra tekst til kontekst
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom
 • kan reflektere over sammenhengen mellom den valgte fordypning i bachelorgraden i lys av praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv
 • kan reflektere over de hermeneutiske prosessene involvert i formuleringen av en kristologi for vår tid med bruk av bibelfaglig og teologihistorisk materiale
 • diskutere og se relevansen av historiske og aktuelle kristne Jesus-bilder i møte med andre aktuelle Jesus-bilder
 • kan reflektere over hvordan sentrale utfordringer for kirken i Norge kan møtes ved hjelp av kunnskap om innovasjon og ledelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff behandlet i bacheloren praktisk teologi og ledelse skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som bidrar til nytenkning og innovasjon

Bachelorstudiet er bygd opp av emner på 10, og 20 studiepoeng (sp). Et normert studieår tilsvarer 60 sp. En bachelorgrad skal inneholde 180 sp. For å få bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse må studenten ha minst 120 studiepoeng teologifaglig/ religionspedagogisk innhold i sin fagkrets. Disse studiepoengene dekkes inn gjennom obligatoriske emner 1. og 3.året i bachelorgraden (se studieplan). De resterende 60 sp. kan velges innen yrkesrelevante fagemner. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. KRLE årstudium) på forhånd.

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks emner på 10 sp. Det er 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED-emner. 

Ved NLA Høgskolen i Oslo tilbys et definert utvalg av 6 emner som 3. og 4.semester, men det er også mulig å velge 60 sp. andre emner i 3. og 4.semester innen yrkesrelevante fagemner. Ut fra slike emner kan en da velge bachelor i PTL med fordypning i f.eks. teologi/KRLE, drama*, musikk*, idrett*, kunst og håndverk*, interkulturell forståelse (IKF, Bergen), pedagogikk (PED, Bergen), media, management business administration (MBA), kommunikasjon og livssyn (KL, Kristiansand). 

* Emnene kan tas ved NLA i Bergen

 

De som vurderer overgang til teologistudiet, bør velge emner fra bachelor i teologi andre år i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder for planlegging av videre studieløp.

Oversikt over emnene 

Obligatoriske emner første år: 

Høst:

4TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (teol), 10 sp.

4TEOL130 Innføring i praktisk teologi (teol), 10 sp.

4RELPED110 Relasjonsledelse (ped), 10 sp. 

Vår:

4RELPED120 Ledelsesfilosofi   (ped), 10 sp.

4RELPED130 Danning og trosopplæring-barn og unge (ped) 10 sp.

4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (teol), 10 sp.

Anbefalte emner andre år:

 EX101 ExPhil, 10 sp.

4TEOL115 Bibelfortelling 1, 10 sp.

4TEOL150 Psykologi og teologi – en innføring, 10 sp.

EX102 ExFac, 10 sp.

4REL113 Religion kultur og samfunn, 10 sp.

4TEOL112 Det nye testamentet med fokus på evangeliene og apostlenes gjerninger, 10 sp. 

Obligatoriske emner tredje år:

 4TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis, 10 sp.

4TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis, 10 sp.

4TEOL201 Kristologi i møte med vår tid, 10 sp.

4RELPED230 Innovasjon og læring i kristen kontekst, 10 sp.

4PTL231 Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs, 20 sp.

eller

4PTL235 Prosjektoppgave i PTL med metode- og skrivekurs, 20 sp.

Forståelsen av danning er helt grunnleggende i det utdanningen i praktisk teologi og ledelse skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos: Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel danning, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale konteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all danning finner sted i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon.

Gjennom måten bachelorstudiet i teologi og ledelse i praksis organiseres, legges det til rette for en klasse/team-følelse allerede i starten av bachelorløpet. Det er fokus på tre arenaer for læring undervisning, praksis og veiledning. 

Den vanlige studierytmen i årstudiet blir vanligvis en fast ramme som åpner for fleksibilitet 

 • 1 uke undervisning                          NLA/Studietur (tilbud, ikke obligatorisk)
 • 1 uke selvstudium/praksis               Selvvalgt sted
 • 1 uke praksis/selvstudium               Selvvalgt sted

Tredje året i studiet legges det også til opp til en slik klasse/team-følelse ved at alle emner er obligatoriske og det igjen er fokus på tre arenaer for læring - undervisning, praksis og veiledning.

Undervisning:

Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisningsformer. Undervisningsukene rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Ukene rammes også inn av at det daglig leses ulike (grunn-)tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige, hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis og veiledning.

Det er også mulig å ta enkeltemner i årsstudiet eller å ta årsstudiet som deltidsstudent (se emnekatalog).

Praksis:

I årsstudiet er langsgående praksis gjennom et helt år som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Tredje året er det to praksisemner, hver med praksis på fire uker, der praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Veiledning:

Veiledningen er knyttet til undervisningsukene, da som veiledning i gruppe, ledet av faglærerne. Veiledning finner også sted gjennom den kontinuerlige veiledningen som skjer ledet av praksisveileder på praksisplassen

Studietur:

Vårsemesteret i årsstudiet tilbys det en studietur (ikke obligatorisk).

Skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen, muntlig eksamen og bestått praksis. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Bacheloren i PTL har en tydelig praksisforankring, både lokalt og internasjonalt. Det er langsgående praksis i årsstudiet. Studenten må levere inn en halvårlig praksisrapport for godkjenning. Denne praksisrapporten er felles for de tre emnene i det aktuelle semesteret. Det legges ikke opp til obligatorisk praksis andre året i bachelorløpet, da en normalt tar et annet årsstudium eller tilsvarende.

Når det gjelder den lokale praksisen, knyttes den til ulike menigheter/organisasjoner/institusjoner med kristen-idealistisk profil, som

 • Menigheter i Den norske kirke og forsamlinger/menigheter i organisasjonene/frikirkene.
 • Institusjoner - diakonale virksomheter, mediehus, sykehus etc.
 • Frivillige organisasjoner med kristen-idealistisk profil.

Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. Det er også mulig å melde inn ønske om praksisplass. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er eller blir knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Det er mulig å ta 3. og 4.semester i utlandet, dersom studietilbudet på det aktuelle studiestedet godkjennes innenfor graden (se NLAs utvekslingsavtaler). Godkjenning av utveksling avtales med faglærer

Bachelor i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for opptak til Master in Theology and Ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for opptak til master i diakoni, gitt rett fagkombinasjon med samfunnsvitenskapelig emne.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse og Master in Theology and Ministry vil tilsammen kvalifisere for tilsetting som kateket i Den norske kirke, gitt at kravene i §4 i Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer er oppfylt.

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse med valgt fordypning kvalifiserer for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være en relevant yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene. Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL). Bacheloren i PTL vil sammen med en Master i kateketikk eller Master i Theology and Ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen kvalifisere for tilsetting som kateket i Den norske kirke, gitt at kravene i §4 i Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer er oppfylt. Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest.

Gjennom at utdanningen festes i en grunnutdannelse som leder er det tanken at også en mer spesifikk kvalifisering inn mot kirkelig tjeneste vil gi en lederutdanning som også gir kvalifiseringsgrunnlag for å kunne jobbe innenfor flere felt i samfunnet. Dette er blitt viktigere i en tid der flere skifter jobb og karriere hyppigere. Derfor vil denne årsenheten være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning praksis mentorering.

Norsk.
Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.
Studiet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen
I studiet inngår en frivillig studietur. Utgifter til denne turen må studenten selv dekke.