Profesjonsstudium i teologi

Studieprogramkode:
CANDTHEOL
Studieprogramnavn:
Profesjonsstudium i teologi
Kull:
2021 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
360 poeng
Grad:
Profesjonsstudium, høyere grad
Oppstart:
Høst
Utdanne til prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger i kristne menigheter og organisasjoner, med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme), jf. NLA Høgskolens vedtekter, § 5.
Utdanne til prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger i kristne menigheter og organisasjoner, med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme), jf. NLA Høgskolens vedtekter, § 5.

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper:

 • Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt pga. en del pensumlitteratur på engelsk. Kjennskap til andre fremmedspråk er en fordel (f.eks. latin, gresk, semittiske språk, tysk, fransk, spansk og italiensk).
 • Aktiv deltagelse i kristent menighets-/forsamlingsliv over tid.
Det er krav om politiattest knyttet til praksis i flere emner.
Det er krav om skikkethetsvurdering etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 1 nr. 23 og § 5. Nærmere informasjon om ordninger for dette blir gitt til studenten ved opptak.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi (inkl. etikk og religionsfilosofi), samt praktisk teologi (pastoralteologi, homiletikk og liturgikk/gudstjenesteledelse, kirkerett, kirkelig undervisning og sjelesorg)
 • har spesialisert innsikt i utvalgte temaområder innenfor de teologiske disiplinene
 • har kunnskap om nytestamentlig gresk og bibelhebraisk, og kan anvende dette i fortolkning av bibeltekster
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder også hermeneutikk
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert kunnskap om konflikt og kontinuitet, enhet og pluralitet innenfor kristendom og teologi, i historisk og aktuelt perspektiv
 • har avansert innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • har innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og utvikles i møte med ny forskning
 • har oversikt over den historiske utviklingen til kristendommen, jødedommen og islam, og deres utbredelse i verden i dag
 • har kunnskap om kristendommens kulturelle betydning for det norske samfunnet, om religiøst mangfold og religionsdialog i dagens Norge

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende teologisk kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen faget og treffe begrunnede og selvstendige argumentative valg mellom ulike teologiske alternativer
 • kan utføre en faglig fundert preste-/pastortjeneste i roller som formidler, gudstjenesteleder, sjelesørger, pastoralt medlem i råd og utvalg, i en menighets/forsamlings daglige liv og ved kasualia
 • kan analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art fra forskjellige teologiske retninger og konfesjonelle kontekster
 • kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster, med bevissthet om egne forutsetninger og forhold til teologiske posisjoner, tradisjoner og autoriteter
 • kan arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • kan finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger og benytte kildene på etterrettelig vis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid med en teologisk problemstilling ved bruk av sakssvarende metoder under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap basert på forskning på området

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har avansert innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til å være prest/pastor, formidler og leder i en kirkelig sammenheng
 • kan analysere fag- og yrkesetiske spørsmål knyttet til å formidle og gi tilslutning til religiøse sannhetskrav
 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i kirke og samfunn
 • kan reflektere over egen fremtoning i møte med enkeltmennesker, og omgås mennesker i sårbare livssituasjoner på en tillitvekkende måte
 • kan formidle kunnskap fra bredden i fagområdet og innsikter fra sitt spissede, selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten

Profesjonsstudiet i teologi (cand. theol.) skal gi den teologiske fagkunnskapen og de praktisk-teologiske ferdighetene som trengs for å utføre en faglig fundert preste- eller pastortjeneste.

Graden består av studier av de klassiske teologiske disiplinene på bachelor- og masternivå, samt praktisk-teologiske emner delvis integrert underveis i studieløpet. Det profesjonsrettede perspektivet på teologiutdanningen, innretningen mot brukskonteksten, er også tydelig i flere av de andre emnene.

Studentene vil møte fagmiljøets forskning på flere måter, bl.a. gjennom undervisning og pensumlitteratur forfattet i fagmiljøet. I valgdelene av emnene TEOL301-305 og i arbeidet med masteroppgaven er det spesielt aktuelt å arbeide med tematikk som ligger tett på forskningsprosjekter som pågår i fagmiljøet.

Forelesninger, seminarer, nettleksjoner (TEOL304 m.fl.), gruppeveiledning, menighets- og institusjonspraksis, veiledning knyttet til praksis og oppgaveskriving, selvstudium.

 

Læringsformene har innslag av grunnideene i årsstudium og bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) og Master in Theology and Ministry (MATAM) gjennom fellesemner (bl.a. TEOL130, TEOL140, TEOL210, TEOL220) og felles arbeids- og undervisningsformer (bl.a. i TEOL304/TAM304).

 

Studentene inviteres til lunsjsamlinger for teologistudenter på ulike nivåer 2-5 ganger pr. semester.

Det gis tilbud om gruppeveiledning for studenter i samme årskull 2-4 ganger pr. semester.

 

Arbeidsomfang:
1500-1800 timer pr. år, samlet 9000-10800 time.

Bachelornivå:

TEOL111:
Arbeidskrav: Muntlig bibel-formidling med refleksjonsnotat, 500-1000 ord; refleksjonsnotat, 1000-1500 ord, og utkast til semesteroppgave.

Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeoppgave, 3000 ord.

 

REL111:
Arbeidskrav: Skriftlig oppgave 2000 ord.

Avsluttende vurdering: 6 timers skriftlig skoleeksamen.

 

REL113:
Avsluttende vurdering: 5 dagers individuell hjemmeeksamen, 2000 ord.

 

TEOL140:
Arbeidskrav: 80 % oppmøte undervisning, observasjonsrapport, 1500-2000 ord og praksisrapport, 500-1000 ord.

Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen med temapresentasjon.

 

REL150:
Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeoppgave, 2000 ord og breddetest, 2 timers skriftlig skoleeksamen.

 

TEOL130:
Arbeidskrav: 80 % oppmøte undervisning, refleksjonsnotat, 1000-1500 ord og praksisrapport, 500-1000 ord.

Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeeksamen, 1 uke.

 

EX101:
Avsluttende vurdering: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

 

EX102:
Avsluttende vurdering: 2 individuelle hjemmeoppgaver á 2000 ord.

 

TEOL201:
Arbeidskrav: Tematisk notat av offentlig karakter, 1000-1500 ord og litteraturnotat, 1000-1500 ord.

Avsluttende vurdering: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

 

TEOL203:
Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeoppgave, 3000 ord og muntlig eksamen.

 

TEOL210:
Arbeidskrav: 80 % oppmøte undervisning, refleksjonsnotat 1000 ord, praksisrapport 1500 ord.

Avsluttende vurdering: Praksis vurdert til bestått og muntlig eksamen.

TEOL211:
Arbeidskrav: Grunnspråklig eksegetisk tekstgjennomgang, 1000-1500 ord.
Avsluttende vurdering: 3 dagers individuell hjemmeeksamen.

TEOL212:
Arbeidskrav: Grunnspråklig eksegetisk tekstgjennomgang, 1000-1500 ord.
Avsluttende vurdering: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

TEOL220:
Arbeidskrav: 80 % oppmøte undervisning, refleksjonsnotat 1000 ord og praksisrapport 1500 ord.
Avsluttende vurdering: Praksis vurdert til bestått og muntlig eksamen

BIHEB101:
Arbeidskrav: To forprøver (hjemmeoppgaver).
Avsluttende vurdering: 6 timers skriftlig skoleeksamen.

NTGRE101:
Arbeidskrav: 2 timers skriftlig skoleprøve.
Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.

 

Masternivå:
TEOL301:
Arbeidskrav: Valg av fordypningspensum; essay (2000 ord) med seminarpresentasjon.
Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen 5 dager, 3000-6000 ord

TEOL302:
Arbeidskrav: Valg av fordypningspensum; essay (2000 ord) med seminarpresentasjon.
Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen 5 dager, 3000-6000 ord

TEOL303:
Arbeidskrav: Valg av fordypningspensum; fremlegg av foreløpig hjemmeoppgave i seminar, med respons til medstudent.
Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeoppgave på ca. 5000 ord og justerende muntlig eksamen.

TEOL304:

Arbeidskrav: Valg av fordypningspensum; muntlig seminarpresentasjon fra fordypningsdel; 5 stk 1-2 siders ukesoppgaver knyttet til en undervisningsvideo
Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord og justerende muntlig eksamen.

TEOL305:
Arbeidskrav: Valg av originaltekster; muntlig presentasjon i seminarsamling
Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen med presentasjonsdel og utspørring

TEOL340:
Arbeidskrav: Angi selvvalgt pensum; legge frem utkast til prosjektskisse i seminar
Avsluttende vurdering: prosjektskisse ca. 3000 ord

TEOL351:
Arbeidskrav: Legge frem minst 20 siders utkast til masteroppgave i seminar; gi respons på en medstudents fremlegg.
Avsluttende vurdering: Masteroppgave 20-30 000 ord og justerende muntlig eksamen

TEOL360:
Arbeidskrav: 80 % oppmøte undervisning, delta på gruppeveiledning og retreat, gudstjenesteledelse og preken i øvingssituasjon, refleksjonsnotat teologisk selvpresentasjon 1200-1500 ord, refleksjonsnotat samarbeid i trosopplæring, 1500-2000 ord, refleksjonsnotat om kasualsamtalen, 800-1200 ord, deltagelse i/forberedelse av andakt/gudstjeneste og deltagelse i digital preike/formidling

Avsluttende vurdering: Praksis vurdert til bestått og muntlig eksamen

For vurderingsformer i valgemner på bachelor- og masternivå (jf. studiemodell og oppbygning), se beskrivelsene av de aktuelle emnene.

Menighets- og institusjonspraksis knyttet til emnene TEOL130, TEOL140, TEOL210, TEOL220, og TEOL360. Arbeidskrav med særlig praktisk-teologisk relevans i TEOL111, TEOL201, TEOL211 og TEOL212.

Deltagelse i Veien til prestetjeneste (VTP) som arrangeres av Bispemøtet er obligatorisk for studenter som skal ha stiftspraksis i Den norske kirke i avsluttende praktisk-teologisk semester og anbefales for alle som vurderer prestetjeneste i Den norske kirke. Programmet har tre ordinasjonssamlinger (O1-O3). O1 og O2 avholdes i uke 25 hvert år. O1 gjennomføres normalt i løpet av de to første årene av studiet, mens O2 følger vanligvis to år etter O1. O3 er en gruppesamling i etterkant av stiftspraksis i avsluttende praktisk-teologisk semester. Studentene må selv melde seg på VTP via https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/veien-til-prestetjeneste1/vtp1/

Studentene kan benytte utvekslingsordningene som er beskrevet i studieplan for bachelor og master i teologi. Utveksling kan skje på ulike tidspunkter i studiet. Utveksling bør planlegges i god tid med henblikk på å få på plass en god sammensetning av emner i utvekslingsperioden koordinert med egen utdanningsplan.
Graden kvalifiserer for å søke opptak til ph.d. studier i teologiske og praktisk-teologiske disipliner.

Graden er primært innrettet mot prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger som pastor, forsamlingsleder eller lignende i andre kirkesamfunn eller kristne organisasjoner.

Den kan også utgjøre hele eller deler av grunnlaget for arbeid i andre typer stillinger i kirker, kristne organisasjoner eller institusjoner, innenfor bistand og misjon, og i den offentlige skolen eller i kristne friskoler.

Graden er tilpasset en norsk praksiskontekst, med de krav dette stiller til muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk i ulike sammenhenger (sjelesorg, gudstjenesteledelse, skriftlige arbeider osv.). Særlig i de praktisk-teologiske emnene vil studenter som ikke har norsk som morsmål eller snakker norsk flytende måtte jobbe bevisst med dette.
Det er innslag av engelsk undervisning i ett obligatorisk emne (TEOL304) og mulige valgemner på engelsk (TAM301; TAM303; TAM321; TAM322). Eksamen i disse emnene kan avlegges på norsk om studenten ønsker det.
Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for nåværende og kommende masterstudenter i teologi.