Profesjonsstudium i teologi

Alle versjoner:
Profesjonsstudium i teologi (Kull: 2022Høst)
Profesjonsstudium i teologi (Kull: 2021Høst)

Studieprogramkode: CANDTHEOL

Studieprogramnavn: Profesjonsstudium i teologi

Kull: 2022 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Bergen (Sandviken)

Studiepoeng: 360 poeng

Grad: Profesjonsstudium, høyere grad

Oppstart: Høst

Studiets formål

Utdanne til prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger i kristne menigheter og organisasjoner, med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme), jf. NLA Høgskolens vedtekter, § 5.

Målgruppe

Utdanne til prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger i kristne menigheter og organisasjoner, med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme), jf. NLA Høgskolens vedtekter, § 5.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper:

 • Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt pga. en del pensumlitteratur på engelsk. Kjennskap til andre fremmedspråk er en fordel (f.eks. latin, gresk, semittiske språk, tysk, fransk, spansk og italiensk).
 • Aktiv deltagelse i kristent menighets-/forsamlingsliv over tid.

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest knyttet til praksis i flere emner.

Krav om skikkethet

Det er krav om skikkethetsvurdering etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 1 nr. 23 og § 5. Nærmere informasjon om ordninger for dette blir gitt til studenten ved opptak.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi (inkl. etikk og religionsfilosofi), samt praktisk teologi (pastoralteologi, homiletikk og liturgikk/gudstjenesteledelse, kirkerett, kirkelig undervisning og sjelesorg)
 • har spesialisert innsikt i utvalgte temaområder innenfor de teologiske disiplinene
 • har kunnskap om nytestamentlig gresk og bibelhebraisk, og kan anvende dette i fortolkning av bibeltekster
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder også hermeneutikk
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert kunnskap om konflikt og kontinuitet, enhet og pluralitet innenfor kristendom og teologi, i historisk og aktuelt perspektiv
 • har avansert innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • har innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og utvikles i møte med ny forskning
 • har oversikt over sentrale religiøse tradisjoners historiske utvikling og innhold, og deres utbredelse i verden i dag
 • har kunnskap om kristendommens kulturelle betydning for det norske samfunnet, om religiøst mangfold og religionsdialog i dagens Norge

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende teologisk kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen faget og treffe begrunnede og selvstendige argumentative valg mellom ulike teologiske alternativer
 • kan utføre en faglig fundert preste-/pastortjeneste i roller som formidler, gudstjenesteleder, sjelesørger, pastoralt medlem i råd og utvalg, i en menighets/forsamlings daglige liv og ved kasualia
 • kan analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art fra forskjellige teologiske retninger og konfesjonelle kontekster
 • kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster, med bevissthet om egne forutsetninger og forhold til teologiske posisjoner, tradisjoner og autoriteter
 • kan arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • kan finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger og benytte kildene på etterrettelig vis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid med en teologisk problemstilling ved bruk av sakssvarende metoder under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap basert på forskning på området

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har avansert innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til å være prest/pastor, formidler og leder i en kirkelig sammenheng
 • kan analysere fag- og yrkesetiske spørsmål knyttet til å formidle og gi tilslutning til religiøse sannhetskrav
 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i kirke og samfunn
 • kan reflektere over egen fremtoning i møte med enkeltmennesker, og omgås mennesker i sårbare livssituasjoner på en tillitvekkende måte
 • kan formidle kunnskap fra bredden i fagområdet og innsikter fra sitt spissede, selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten

Studiets oppbygning

Graden inneholder i hovedsak de samme obligatoriske emnene og muligheter for valgemner som Bachelor i teologi (180 studiepoeng) og Master i teologi (120 studiepoeng), samt to semestre praktisk-teologisk utdanning (á 30 studiepoeng). Det første praktisk-teologiske semesteret består av emnene TEOL130 Innføring i praktisk teologi, TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis og TEOL220 Sjelesorg med praksis. Disse emnene kan tas integrert underveis i bachelorstudiet eller som et eget semester (undervises i høstsemesteret). Det andre praktisk-teologiske semesteret består av emnet TEOL360 Avsluttande praktikum (undervises i vårsemesteret), som normalt gjennomføres etter at masteroppgaven er bestått.

 

Emner som inngår i graden:

Normalt 1.år, bachelornivå, obligatoriske:

TEOL110 Bibelen: tekst, tolkning og formidling 10 stp (undervises høst)

TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 stp (undervises høst)

REL115 Religionskunnskap 10 stp (undervises høst)

REL150 Livssyn og etikk 10 stp (undervises vår)

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10 stp (undervises vår)

TEOL160 Innføring i kristendommens historie 10 stp (undervises vår)

 

2./3./4.år, bachelornivå, obligatoriske:

BIHEB101 Bibelhebraisk 20 stp (undervises annenhver høst+vår)

TEOL211 Gammeltestamentlig metode og eksegese 10 stp (undervises annenhver vår)

NTGRE101 Nytestamentlig gresk 20 stp (undervises annenhver høst+vår)

TEOL212 Nytestamentlig metode og eksegese 10 stp (undervises annenhver vår)

TEOL201 Kristologi i møte med vår tid 10 stp (undervises hver vår, anbefales 2.studieår)

TEOL203 Kirke, stat og samfunn 10 stp (undervises hver høst, anbefales 3.studieår)

EX101 Examen philosophicum 10 stp (undervises hvert semester)

EX102 Examen facultatum 10 stp (undervises hvert semester)

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 stp (undervises høst)

TEOL220 Sjelesorg med praksis 10 stp (undervises høst)

 

30 stp relevante valgemner på bachelornivå

De mest aktuelle emnene i NLA Høgskolens portefølje er:

REL208 Jødedom 10 stp,

REL213 Jesus og Galilea 10 stp,

REL214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten 10 stp,

(REL208, 213 og 214 undervises annethvert år på Sommersemester i Israel og Palestina)

REL207 Medier, myter og identitet/Religion, Myth and Identity 10 stp (undervises vår)

REL170 Modernitetens idehistorie 10 stp (undervises hver vår)

RELPED110 Relasjonsledelse 10 stp (undervises høst)

RELPED120 Ledelsesfilosofi 10 stp (undervises vår)

RELPED130 Danning og trosopplæring – barn og unge 10 stp (undervises vår)

RELPED210 Nasjonale breddetiltak i trosopplæring 10 stp (undervises ved behov/interesse)

 

Andre campus/nettbasert:

Kristiansand:

3KL220 The Christian Worldview in Apologetic Perspective 10 stp (undervises høst)

3KL221 Apologetics for a Christian Wordview: Methodology and Issues 20 stp (undervises høst)

Andre emner i KL-porteføljen

Oslo:

4TEOL112 Det nye testamente – med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger 10 stp

4TEOL115 Bibelfortelling 1 10 stp

4TEOL150 Teologi og psykologi – en innføring 10 stp

 

4./5./6.år, masternivå

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 stp) (undervises høst)

TEOL303 Kristendommens historie (15 stp) (undervises høst)

TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 stp) (undervises vår)

TEOL304 Systematiske-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp) (undervises vår)

TEOL305 Etikk og religionsfilosofi (10 stp) (undervises høst og vår ved behov)

Relevant valgemne, 15 stp

TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse (5 stp) (undervises høst og vår ved behov)

TEOL351 Masteroppgave med seminarfremlegg (undervises høst og vår ved behov)

TEOL360 Avsluttande praktikum (undervises vår)

 

Relevante valgemner i NLA Høgskolens portefølje på masternivå:

TEOL307 Teologi og kunst 15 stp

TAM301 Thinking theologically about practice 15 stp

TAM303 Spirituality and spiritual formation 15 stp

TAM321 Youth ministry as theory and practice 15 stp

TAM322 Leading ecclesial change and growth in contexts 15 stp

TAM323 Kirkelig undervisning 15 stp (merk at TAM323 er delvis overlappende med TEOL360, som medfører studiepoengsreduksjon dersom man tar begge emner).

 

Avhengig av om studenten velger å ta sommersemester i Israel kan aktuelle utdanningsløp f.eks. være:

 

Med sommersemester og integrerte praktisk-teologiske BA-emner (oppstart h22)

1H TEOL110, TEOL130 REL115

1V TEOL140, TEOL160 og REL150

2H NTGRE101, EX101 og TEOL210

2V NTGRE101, TEOL212 og TEOL201

3H BIHEB101, TEOL203 og TEOL220

3V BIHEB101, TEOL211 og EX102

Sommersemester i Israel og Palestina: REL208, REL213 og REL214 etter 1., 2. eller 3.år

4H TEOL301 og TEOL303

4V TEOL302 og TEOL304

5H TEOL305, TEOL340 og valgemne

5V TEOL360

6H TEOL351

 

Uten sommersemester med integrerte praktisk-teologiske BA-emner (oppstart h21)

1H TEOL110, TEOL130 og REL115

1V TEOL140, TEOL160 og REL150

2H NTGRE101, EX101 og EX102

2V NTGRE101, TEOL212 og TEOL201

3H BIHEB101, TEOL210 og valgemne

3V BIHEB101, TEOL211 og valgemne

4H TEOL203, TEOL220 og valgemne

4V TEOL302 og TEOL304

5H TEOL301 og TEOL303

5V TEOL305, TEOL340 og valgemne

6H TEOL351

6V TEOL360

Utvekslingssemester kan gjennomføres for eksempel ved å samle valgemnene på bachelornivå på høsten 4.studieår

 

Med årsstudium i Praktisk teologi og ledelse som første år:

1H TEOL110, TEOL130, RELPED110

1V TEOL140, RELPED120, RELPED130

2H NTGRE101, TEOL160, EX101

2V NTGRE101, TEOL212, REL150

3H BIHEB101, TEOL210, EX102

3V BIHEB101, TEOL211, TEOL201

4H TEOL203, TEOL220, REL115

4V TEOL302 og TEOL304

5H TEOL301 og TEOL303

5V TEOL305, TEOL340 og valgemne

6H TEOL351

6V TEOL360

Progresjonskrav:

Flere emner på 200-nivå har relevante emner på 100-nivå enten avsluttet eller påbegynt i samme semester som forkunnskapskrav, se de enkelte emneplanene for detaljer.

Emner på 300-nivå krever fullført bachelor i teologi eller tilsvarende. Etter søknad til studieadministrasjonen kan det gis adgang til å ta et begrenset antall emner på masternivå før alle emner på bachelornivå er komplett dersom studentens utdanningsplan ikke går opp med hvilke emner som undervises i høst- og vårsemester.

For å begynne på avsluttende praktisk-teologisk semester må

 • første praktisk-teologiske semester (TEOL130, TEOL210 og TEOL220 eller tilsvarende) være bestått
 • alle ordinære emner på 300-nivå være bestått. Etter søknad kan det gis unntak for masteroppgaven (TEOL351) dersom dette går bedre opp med undervisningssemestrene i studentens utdanningsplan.

Dette må også avklares med bispedømme for stiftspraksis.

Innhold

Profesjonsstudiet i teologi (cand. theol.) skal gi den teologiske fagkunnskapen og de praktisk-teologiske ferdighetene som trengs for å utføre en faglig fundert preste- eller pastortjeneste.

Graden består av studier av de klassiske teologiske disiplinene på bachelor- og masternivå, samt praktisk-teologiske emner delvis integrert underveis i studieløpet. Det profesjonsrettede perspektivet på teologiutdanningen, innretningen mot brukskonteksten, er også tydelig i flere av de andre emnene.

Studentene vil møte fagmiljøets forskning på flere måter, bl.a. gjennom undervisning og pensumlitteratur forfattet i fagmiljøet. I valgdelene av emnene TEOL301-305 og i arbeidet med masteroppgaven er det spesielt aktuelt å arbeide med tematikk som ligger tett på forskningsprosjekter som pågår i fagmiljøet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, nettleksjoner (TEOL304 m.fl.), gruppeveiledning, menighets- og institusjonspraksis, veiledning knyttet til praksis og oppgaveskriving, selvstudium.

Læringsformene har innslag av grunnideene i årsstudium og bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) og Master in Theology and Ministry (MATAM) gjennom fellesemner (bl.a. TEOL130, TEOL140, TEOL210, TEOL220) og felles arbeids- og undervisningsformer (bl.a. i TEOL304/TAM304).

Studentene inviteres til lunsjsamlinger for teologistudenter på ulike nivåer 2-5 ganger pr. semester.

Det gis tilbud om gruppeveiledning for studenter i samme årskull 2-4 ganger pr. semester.

Arbeidsomfang:
1500-1800 timer pr. år, samlet 9000-10800 time.

Eksamen og vurdering

Det benyttes varierte vurderingsformer: Skriftlige og muntlige arbeidskrav, inkludert praksisrefleksjoner og -rapporter og observasjonsrapport, seminarpresentasjoner, semesteroppgaver, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener og muntlige eksamener. Flere emner i praktisk teologi har krav om minst 80 % oppmøte i undervisning.

For detaljer, se emnebeskrivelse for de ulike emnene.

Praksis

Menighets- og institusjonspraksis knyttet til emnene TEOL110, TEOL130, TEOL140, TEOL210, TEOL220, og TEOL360. Arbeidskrav med særlig praktisk-teologisk relevans i TEOL110, TEOL201, TEOL211 og TEOL212.

Deltagelse i Veien til prestetjeneste (VTP) som arrangeres av Bispemøtet er obligatorisk for studenter som skal ha stiftspraksis i Den norske kirke i avsluttende praktisk-teologisk semester og anbefales for alle som vurderer prestetjeneste i Den norske kirke. Programmet har tre ordinasjonssamlinger (O1-O3). O1 og O2 avholdes i uke 25 hvert år. O1 gjennomføres normalt i løpet av de to første årene av studiet, mens O2 følger vanligvis to år etter O1. O3 er en gruppesamling i etterkant av stiftspraksis i avsluttende praktisk-teologisk semester. Studentene må selv melde seg på VTP via https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/veien-til-prestetjeneste1/vtp1/

Utveksling og internasjonalisering

Studentene kan benytte utvekslingsordningene som er beskrevet i studieplan for bachelor og master i teologi. Utveksling kan skje på ulike tidspunkter i studiet. Utveksling bør planlegges i god tid med henblikk på å få på plass en god sammensetning av emner i utvekslingsperioden koordinert med egen utdanningsplan.

Videre studier

Graden kvalifiserer for å søke opptak til ph.d. studier i teologiske og praktisk-teologiske disipliner.

Relevans

Graden er primært innrettet mot prestetjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende stillinger som pastor, forsamlingsleder eller lignende i andre kirkesamfunn eller kristne organisasjoner.

Den kan også utgjøre hele eller deler av grunnlaget for arbeid i andre typer stillinger i kirker, kristne organisasjoner eller institusjoner, innenfor bistand og misjon, og i den offentlige skolen eller i kristne friskoler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Graden er tilpasset en norsk praksiskontekst, med de krav dette stiller til muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk i ulike sammenhenger (sjelesorg, gudstjenesteledelse, skriftlige arbeider osv.). Særlig i de praktisk-teologiske emnene vil studenter som ikke har norsk som morsmål eller snakker norsk flytende måtte jobbe bevisst med dette.
Det er innslag av engelsk undervisning i ett obligatorisk emne (TEOL304) og mulige valgemner på engelsk (TAM301; TAM303; TAM321; TAM322). Eksamen i disse emnene kan avlegges på norsk om studenten ønsker det. Det kan også være innslag av andre skandinaviske språk i undervisninger i noen emner.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for nåværende og kommende masterstudenter i teologi.