TEOL301 Det gamle testamente: Tolkningsmetoder

Alle versjoner:
TEOL301 (2024—2025)
TEOL301 (2023—2024)
TEOL301 (2022—2023)
TEOL301 (2021—2022)
TEOL301 (2020—2021)
TEOL301 (2019—2020)

Emnekode: TEOL301

Emnenavn: Det gamle testamente: Tolkningsmetoder

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minst 120 studiepoeng fra Bachelor i teologi eller tilsvarende teologi-/kristendomsfaglig bachelor som inneholder grunnspråkbasert studium av Det gamle testamente (BIHEB101 og TEOL211 eller lignende).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master og profesjonsstudium i teologi

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om alle de følgende temaene, og spesialisert innsikt i ett av dem etter eget valg:

 • Israels monarki og lederskap fra David til makkabeertiden
 • Tempel, lov og pakt i Det gamle testamente
 • Profetisme, samtidskritikk og fremtidsvisjoner i Det gamle testamente og tidlig jødedom
 • Visdom, identitet og livsmestring i gammeltestamentlig visdomslitteratur og poetisk litteratur
 • har inngående kunnskap til den faglige diskusjonen om tolkningsmetoder og hvordan de brukes i gammeltestamentlige studier
 • har inngående kunnskap om det tekstlige og litterære mangfold i gammeltestamentlige og tidlig-jødiske tekster frem til år 100 e. Kr.
 • Ferdigheter

  Studenten

  • kan tolke gammeltestamentlige tekster ved hjelp av ulike anerkjente metoder
  • kan reflektere faglig over gammeltestamentlige teksters betydning for tro og livstolkning
  • kan dra sammenhenger mellom gammeltestamentlige tekster og tidlig-jødiske tekster relatert til ovennevnte temaer

  Generell kompetanse

  Studenten

  • har godt kjennskap til de gammeltestamentlige skrifter i deres historiske referanseramme og skriftenes betydning for kristen religiøs tro og praksis
  • kan anvende gammeltestamentlige tekster i diskusjoner om kultur, tro og livsspørsmål

  Innhold

  I dette emnet skal studenten fordype seg i Det gamle testamente som litteratur som må tolkes for å ha mening og relevans i ulike miljøer.

  Begge deler forutsetter kjennskap til tidligjødiske skrifter i tillegg til den hebraiske bibelen.

  I studiet inngår tolkning av et utvalg tekster fra den hebraiske bibelen (dels på hebraisk, dels i oversettelse), samt oversettelser av de gammeltestamentlige apokryfene og andre tidligjødiske tekster.

  Studiet består av en fellesdel (obligatorisk) og en valgdel. Valgdelen utgjør en ytterligere fordypning og spesialisering i ett av temaene som studenten skal ha avansert kunnskap om (se ovenfor, første punkt under «Kunnskap»).

  Arbeids- og undervisningsformer

  Forelesninger og felles seminarer med fremlegg fra studenter.

  Arbeidsomfang

  Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

  Arbeidskrav

  Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

  • melde inn valgt lesepensum for sekundærlitteraturen i emnet, inkludert selvvalgt fordypningstema, via elektronisk læringsplattform innen angitt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.
  • skrive et essay (ca. 2000 ord) knyttet til valgt fordypningstema, og presentere dette som innledning til diskusjon i undervisningsseminar ledet av faglærer. For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon som Skype eller lignende.

  Vurderingsuttrykk arbeidskrav

  Godkjent/Ikke godkjent.

  Avsluttende vurdering

  Hjemmeeksamen 5 dager. 3000-6000 ord.

  Nærmere angivelse av besvarelsens lengde blir gitt sammen med oppgaveteksten.

  Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

  Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

  Tillatte hjelpemidler

  Alle.

  Eksamensspråk

  Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

  Praksis

  Ingen.

  Studiepoengreduksjon

  TEOL301 overlapper 7 studiepoeng med KMA301 (GT-delen) og 8 studiepoeng med KMAT343.

  Evaluering av emnet

  Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

  Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

  Tilbys som enkeltemne

  Nei.