TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie

Alle versjoner:
TEOL301 (2024—2025)
TEOL301 (2023—2024)
TEOL301 (2022—2023)
TEOL301 (2021—2022)
TEOL301 (2020—2021)
TEOL301 (2019—2020)

Emnekode: TEOL301

Emnenavn: Det gamle testamente: tekst og historie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minimum 60 stp i bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) eller minimum 60 stp fullført bachelor i teologi eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om alle de følgende temaene, og spesialisert innsikt i ett av dem etter eget valg:
  • Gammeltestamentlig historie fra David til makkabeertiden
  • Tempel, lov og pakt i Det gamle testamente
  • Profetisme, samtidskritikk og fremtidsvisjoner i Det gamle testamente og tidlig jødedom
  • Visdom, identitet og livsmestring i gammeltestamentlig visdomslitteratur og poetisk litteratur
 • har inngående kunnskap om den faglige diskusjonen om forholdet mellom arkeologiske funn, bibelske tekster og Israels historie
 • har inngående kunnskap om det tekstlige og litterære mangfold i gammeltestamentlige og tidlig-jødiske tekster frem til år 100 e. Kr.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan tolke gammeltestamentlige tekster i sin historiske sammenheng ved hjelp av ulike anerkjente metoder
 • kan reflektere faglig over gammeltestamentlige teksters betydning for tro og livstolkning
 • kan dra sammenhenger mellom gammeltestamentlige tekster og tidlig-jødiske tekster relatert til ovennevnte temaer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har godt kjennskap til de gammeltestamentlige skrifter i deres historiske referanseramme og skriftenes betydning for kristen religiøs tro og praksis
 • kan anvende gammeltestamentlige tekster i diskusjoner om kultur, tro og livsspørsmål

Innhold

I dette emnet skal studenten fordype seg i Det gamle testamente i sin historiske sammenheng og som grunnlagsdokument for kristendommens teologi og praksis.

Begge deler forutsetter kjennskap til tidligjødiske skrifter i tillegg til den hebraiske bibelen.

I studiet inngår tolkning av et utvalg tekster fra den hebraiske bibelen (dels på hebraisk, dels i oversettelse), samt oversettelser av de gammeltestamentlige apokryfene og andre tidligjødiske tekster.

Studiet består av en fellesdel (obligatorisk) og en valgdel. Valgdelen utgjør en ytterligere fordypning og spesialisering i ett av temaene som studenten skal ha avansert kunnskap om (se ovenfor, første punkt under «Kunnskap»).

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og felles seminarer med fremlegg fra studenter.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • melde inn valgt lesepensum for sekundærlitteraturen i emnet, inkludert selvvalgt fordypningstema, via elektronisk læringsplattform innen angitt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.
 • skrive et essay (ca. 2000 ord) knyttet til valgt fordypningstema, og presentere dette som innledning til diskusjon i undervisningsseminar ledet av faglærer. For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon som Skype eller lignende.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen 5 dager. 3000-6000 ord.

Nærmere angivelse av besvarelsens lengde blir gitt sammen med oppgaveteksten.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL301 overlapper 7 studiepoeng med KMA301 (GT-delen) og 8 studiepoeng med KMAT343.

Evaluering av emnet

 Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.