TEOL211 Det gamle testamentes historie og historisk kritisk metode

Alle versjoner:
TEOL211 (2023—2024)
TEOL211 (2022—2023)
TEOL211 (2021—2022)
TEOL211 (2020—2021)
TEOL211 (2019—2020)

Emnekode: TEOL211

Emnenavn: Det gamle testamentes historie og historisk kritisk metode

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

 • Oppmeldt til eksamen i BIHEB101 i samme semester eller tilsvarende kunnskaper i bibelhebraisk (20 stp).
 • Bibelvitenskapelige basiskunnskaper tilsvarende emnene som inngår i 1. år BATEO, PTL årsstudium, KL årsstudium eller KRLE årsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper på grunn av utstrakt bruk av engelsk litteratur og oppslagsverker

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor og profesjonsstudium i teologi

Relevant valgemne i bachelor i praktisk teologi og ledelse

Innledning

Emnet begynner det vitenskapelige eksegetiske arbeidet med gammeltestamentlige tekster, som fortsetter på masternivå i emnet TEOL301.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i historisk kritisk metode i gammeltestamentlig bibeltolkning
 • har bred kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skriftene som skal studeres detaljeksegetisk
 • har inngående kunnskap om de problemstillinger og temaer som er nevnt i tilknytning til de enkelte pensumtekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre en vitenskapelig, metodisk tolkning av grunnspråklige gammeltestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
 • kan anvende den metodiske innsikten i arbeidet med andre gammeltestamentlige tekster
 • kan anvende kunnskapen som er tilegnet gjennom tolkningen av de tekstene som skal studeres detaljeksegetisk, i videre bibelfaglige studier

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke sine kunnskaper i bibelhebraisk og historisk kritisk metode og eksegese som del av prekenforberedelse.

Innhold

Emnet består av to deler:

 • Historisk kritisk metode (ca. 3 studiepoeng).
 • Studium av tekster i deres historiske og litterære kontekst, til sammen ca. 12 s. Hebraica-tekster (ca. 7 studiepoeng):

a. Tekster fra Pentateuken (1-5 Mosebøker)

Det legges vekt på følgende temaer:

 • Oversikt over Pentateukens litterære karakter (form og sjanger), samt de viktigste problem og hypoteser knyttet til tilblivelseshistorien for disse tekstene, med særlig vekt på Fedrehistorien (Gen 12-50), lov og pakter, og Moses.
 • Tekstutvalget er gjort slik at det særlig legges vekt på å analysere tekster ved bruk av historisk kritisk metode for å forstå forholdet mellom disse tekstene og det gamle testamentets historie.
 • Oversikt over ekteskaps- og familieproblematikkens betydning i Fedrehistorien, sett fra en antropologisk synsvinkel, med særlig vekt på spørsmålet om arverett til Landet, slik dette kommer til uttrykk i de opplistede tekster og deres kontekst.
 • Elementær oversikt over temaene «Landet, Fruktbarheten og Fromheten» slik dette kommer til uttrykk i Pentateuken.
 • Fedreløftenes litterære, historiske og teologiske funksjon i fortellingsstrukturen.

b. Tekster fra det deuteronomiske historieverket

Det legges vekt på følgende temaer:

 • Oversikt over forholdet mellom 5. Mosebok og Josva, Dommerne, Samuelsbøkene, og Kongebøkene med særlig vekt på rollen loven og pakter spiller i fortellingen om Israels historie.
 • Oversikt over Israels fortelling om sin historie og dennes forhold til andre litterære og arkeologiske kilder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å gå opp til avsluttende eksamen, må studenten skrive og få godkjent en grunnspråklig eksegetisk gjennomgang av én av kirkeårets tekster (oppgitt av emneansvarlig) på ca. 1000-1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • 3 dagers hjemmeeksamen, der studenten skal løse en tolkningsoppgave.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp studiepoengsreduksjon mot KME211.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.