TEOL211 Gammeltestamentlig metode og eksegese

Alle versjoner:
TEOL211 (2023—2024)
TEOL211 (2022—2023)
TEOL211 (2021—2022)
TEOL211 (2020—2021)
TEOL211 (2019—2020)

Emnekode: TEOL211

Emnenavn: Gammeltestamentlig metode og eksegese

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

 • Oppmeldt til eksamen i BIHEB101 i samme semester eller tilsvarende kunnskaper i bibelhebraisk (20 stp).
 • Bibelvitenskapelige basiskunnskaper tilsvarende emnene som inngår i 1. år BATEO, PTL årsstudium eller KRLE årsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi.

Innledning

Emnet begynner det vitenskapelige eksegetiske arbeidet med gammeltestamentlige tekster, som fortsetter på masternivå i emnet TEOL301.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i anerkjente vitenskapelige metoder i gammeltestamentlig bibeltolkning
 • har bred kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skriftene som skal studeres detaljeksegetisk
 • har inngående kunnskap om de problemstillinger og temaer som er nevnt i tilknytning til de enkelte pensumtekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre en vitenskapelig, metodisk tolkning av grunnspråklige gammeltestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
 • kan anvende den metodiske innsikten i arbeidet med andre gammeltestamentlige tekster
 • kan anvende kunnskapen som er tilegnet gjennom tolkningen av de tekstene som skal studeres detaljeksegetisk, i videre bibelfaglige studier.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke sine kunnskaper i bibelhebraisk og gammeltestamentlig metode og eksegese som del av prekenforberedelse

Innhold

Emnet består av to deler:

 • Bibeltolkningens metoder (ca. 3 studiepoeng).
 • Studium av tekster i deres kontekst, til sammen ca. 12 s. Hebraica-tekster (ca. 7 studiepoeng):

a. Tekster fra Genesis (1 Mosebok)

Det legges vekt på følgende temaer:

 • Oversikt over Pentateukens litterære karakter (form og sjanger), samt de viktigste problem og hypoteser knyttet til tilblivelseshistorien for disse tekster, med særlig vekt på Fedrehistorien (Gen 12-50).
 • Tekstutvalget er gjort slik at det særlig legges vekt på å analysere narrative tekster, på relevante metoder i fortellingstolkning, og på den narrative problematikk i de utvalgte Genesis-tekstene. Hertil hører også en grunnleggende innføring i folkloristisk analyse av de nevnte fortellingene.
 • Oversikt over ekteskaps- og familieproblematikkens betydning i

Fedrehistorien, sett fra en antropologisk synsvinkel, med særlig vekt på spørsmålet om arverett til Landet, slik dette kommer til uttrykk i de opplistede tekster og deres kontekst.

 • Elementær oversikt over temaene «Landet, Fruktbarheten og Fromheten» slik dette kommer til uttrykk i Genesis.
 • Fedreløftenes litterære og teologiske funksjon i fortellingsstrukturen.

b. Tekster fra Salmene:

I tilknytning til tekstene legges det særlig vekt på hvilke teologiske tradisjoner salmene hører hjemme i.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å gå opp til avsluttende eksamen, må studenten skrive og få godkjent en grunnspråklig eksegetisk gjennomgang av én av kirkeårets tekster (oppgitt av emneansvarlig) på ca. 1000-1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • 3 dagers hjemmeeksamen, der studenten skal løse en tolkningsoppgave.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp studiepoengsreduksjon mot KME211.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.