Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium

Alle versjoner:
Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium (Kull: 2022Høst)

Studieprogramkode: 4VUKM

Studieprogramnavn: Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium

Kull: 2022 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

Formålet med studiet er å tilby studenter med bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende et fordypningsår i kirkemusikk, som kvalifiserer for å søke stilling som kantor.

Målgruppe

For søkere med bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende.
Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium, er et påbyggingsår til bachelorstudier i utøvende musikk. Etter fullført studium kan kandidaten søke jobb som kantor (kirkemusiker).

Opptakskrav

Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende.

Lokalt prøvespill.

Krav om politiattest

Nei

Krav om skikkethet

Nei

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om musikalske stilarter og kjennskap til et allsidig repertoar for hovedinstrumentet
 • har bred kunnskap innen fagdisipliner som liturgikk og hymnologi
 • behersker musikalsk ledelse innen alle kirkelige handlinger i Den norske kirke
 • har kunnskap om Den norske kirkes tradisjoner, samt ulike tradisjoner i andre kirkesamfunn
 • har kunnskap om stemmebruk, korledelse og de ulike instrumenters roller og funksjon i kirken

Ferdigheter

Studenten

 • behersker liturgiske, solistiske og samspillsferdigheter på kirkens instrumenter til bruk i kirkelige handlinger
 • kan realisere og formidle kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • kan lede og utvikle musikk- og kulturarbeidet i en kirkelig kontekst
 • kan tilrettelegge, innstudere og lede musikk for ulike typer ensembler

Generell kompetanse

Studenten

 • har en tydelig identitet som musiker i og utenfor kirken
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor musikkarbeid i kirke og menighet
 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som musiker, både innen kirkeliv og profane sammenhenger
 • har en helhetlig forståelse av musikkens betydning i kirke og samfunn
 • har evne til samarbeid og til å støtte og motivere medspillere
 • kan planlegge og gjennomføre ulike typer gudstjenester, konserter og musikkprosjekter, både alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med kirkelige ordninger og etiske retningslinjer

Studiets oppbygning

Studiet er på 60 studiepoeng (sp) og består av 35 sp utøvende emner i orgel og 25 sp fordypningsemner/valgemner. Fordypningsemner merket med * i tabellen under er obligatoriske for studenter som ikke kan dokumentere tilsvarende kompetanse fra tidligere utdanning/praksis. Emnene kreves for at studiet skal kunne gi kantorkompetanse i henhold til Kirkerådets kvalifikasjonskrav. Studenter som har ett eller flere av fordypningsemnene fra tidligere studier, kan velge andre valgemner under forutsetning av at emnene tilbys og passer i timeplanen.

Utøvende emner (35 SP):

 • 4UM400K Hovedinstrument IV, kirkemusikk (25 sp), inkluderer individuell undervisning, kirkemusikkforum, samspill
 • 4MLIS Liturgisk spill (10 sp)

Fordypningsemner/valgemner (25 sp)

 • 4LITHY300 Liturgikk og hymnologi (5 sp) *
 • 4KOR200 Korledelse II (5 sp) *
 • 4KOR300 Korledelse III (5 sp)* eller 4MAB200 Musikalsk arbeid med barn (5 sp) *
 • 4GTP101 Gudstjenestepraksis I (5 sp) *
 • 4KOS102 Koralharmonisering (5 sp) *

Andre valgemner (evt)

 • 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)
 • 4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon (5 sp)
 • 4MPD101 Musikkproduksjon Ia (5 sp)
 • 4ARR300 Arrangering III (5 sp) (Arr/komp. for strykere)
 • 4ARR400 Arrangering IV (5 sp) (Arr/komp. for messingkvartett)
 • 4MLE150 Live Elektronikk
 • 4GTP200 Gudstjenestepraksis II (5sp)
 • 4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp)
 • 4MHIF350 Hovedinstrument fordypning solo (10 sp)
 • 4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp)
 • 4MHIF351 Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp)
 • 4MPJ100 Improvisasjon (5 sp)

MERK: Enkelte emner bygger på andre emner. Informasjon om dette finnes i de ulike emneplanene.

Innhold

Hovedinstrumentemnet utgjør 25 sp og består av individuell undervisning, samspillsundervisning og interpretasjon.

Samtlige fordypningemner og valgemner er yrkesrettede i forhold til behov i ulike kirker og menigheter.

Det tilbys emner i bl.a. korledelse innen ulike sjangre og målgrupper, liturgikk og hymnologi, arrangering, musikkproduksjon, identitets- og holdningsemner, metodisk samspill og ensembleledelse, gehørbasert akkompagnement, samt fordypningsemner i hovedinstrument der studentene for eksempel kan fordype seg i improvisasjon, en epoke, sjanger, artist, komponist, solistisk eller i samspill.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Fordi intensjonen om at studentenes faglige modning som utøvende musiker/kirkemusiker også innebærer økt sosial kompetanse, formidlingskompetanse, yrkesetisk kompetanse samt ledelses- og utviklingskompetanse, legges det opp til stor grad av samhandling mellom studentene og mellom lærere og studenter. I mange av emnene er studentene avhengige av hverandres deltakelse og involvering. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill med og uten lærer, forelesninger, seminarer og mesterklasser. Studentene må i løpet av studiet presentere sitt utøvende musikalske virke i ulike former og fremføringer av ulik størrelse og omfang.

Arbeidsomfang

1500-1800 timer pr. år

Eksamen og vurdering

De ulike emnene har eksamensordninger tilpasset beskrivelsen av læringsutbyttet i hvert enkelt emne. Dette er nedfelt i hver enkelt emneplan. Vurderingsuttrykk er gradert karakter (A – F) eller bestått/ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Det er ikke tilrettelagt for utveksling innenfor Videreutdanning i kirkemusikk.

Videre studier

 • Ulike masterstudier i utøvende musikk ved flere institusjoner. Opptaksprøve.
 • Masterstudier i musikkvitenskap. Tilleggskrav kan tilkomme
 • Praktisk pedagogiske utdanninger (PPU) med musikk fagdidaktikk ved flere institusjoner, inkludert PPU med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH). Merk at det kan være krav om master for opptak til PPU.

Relevans

Videreutdanning i kirkemusikk har som utøvende musikkutdanning et spesielt fokus inn mot musikkstillinger i kirke, menighet og organisasjon. Den har også den nødvendige faglige bredde og kvalitet som gjør den relevant til utøvende og organisatorisk musikkarbeid i samfunnet for øvrig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Individuell undervisning kan foregå på engelsk ved behov.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Emneoversikt

 • 4GTP101 - Gudstjenestepraksis I - 5 sp
 • 4KOR200 - Korledelse II - 5 sp
 • 4KOR300 - Korledelse III - 5 sp
 • 4KOS102 - Koralharmonisering - 5 sp
 • 4LITHY300 - Liturgikk og hymnologi - 5 sp
 • 4MAB200 - Musikalsk arbeid med barn - 5 sp
 • 4MLIS - Liturgisk spill - 10 sp
 • 4UM400K - Hovedinstrument IV, kirkemusikk - 25 sp