Årsstudium i interkulturell kompetanse

Studieprogramkode:
3IKS
Studieprogramnavn:
Årsstudium i interkulturell kompetanse
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Årsstudium i interkulturell kompetanse.
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell kompetanse. Denne kompetansen er relevant for mange yrker i privat, offentlig og frivillighetssektor.
Generell studiekompetanse. 

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap 

Kandidaten har: 

 • kunnskap om interkulturell kompetanse og interkulturelle perspektiv på globale prosesser 
 • kunnskap om majoritets- og minoritetsprosesser og identitet, makt og tilhørighet 
 • kjennskap til muligheter og utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt og sosialt mangfold internasjonalt og i dagens Norge; som for eksempel mangfold, norskhet, integrering og rasialisering 
 • kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur i et kritisk globalt perspektiv 
 • kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser, diskriminering, rasisme og ekstremisme, makt og avmakt 
 • kjennskap til relevante faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder, samt faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 

 

Ferdigheter 

Kandidaten kan: 

 • anvende faglig kunnskap til å beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger; inkludert hvordan man selv er posisjonert 
 • anvende introduserte faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder, samt faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 
 • finne og henvise til relevant faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle anliggender 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • har innsikt i sentrale interkulturelle anliggender, og forståelse av samspillet mellom mennesker i et flerkulturelt perspektiv 
 • har innsikt i etiske problemstillinger i interkulturelt perspektiv 
 • kan formidle faglige tema, både skriftlig og muntlig, på en kultursensitiv og selvreflektiv måte 

Første semester

IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori (15 sp)*

IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge (15 sp)*

Andre semester

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder (15 sp)*

Valgfri spesialisering (15 sp), velg ett av emnene:

IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika (15 sp)**


IKS107N Regional og tematisk fordypning***

*Obligatoriske emner.

**IKS104 har obligatorisk studieopphold (ca. fire uker) og undervisning i forkant av studieoppholdet og begrenset plasser.

***Nettemne

 • IKS101 - Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori - 15 sp
 • IKS102 - Mangfold og det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • IKS103 - Interkulturelle forskningsmetoder - 15 sp
 • IKS104 - Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika - 15 sp
 • IKS107N - Regional og tematisk fordypning - 15 sp

Årsstudiet i interkulturell kompetanse er tverrfaglig med faglig forankring i sosialantropologi, sosiologi, kommunikasjonsteori, historie, og religionsvitenskap. Prefikset inter- i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Første semesteret har fokus på interkulturell kompetanse og mangfold og det flerkulturelle Norge. I andre semester er fokus på interkulturelle forskningsmetoder. I tillegg har studentene en valgmulighet der hovedfokuset i emnene er å ha praksis og/eller regionalt fokus.

Studieårets oppbygging vil bidra til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Årsstudiet har fokus teori, empiri og praksis for å gi studentene grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle kontekst og oppøve ferdigheter og kompetanse til å være bidragsytere i en interkulturell sammenheng.

 

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer (bla. om arbeidslivsrelevans), gruppearbeid, ekskursjoner, innleveringer, omvendt klasseromsundervisning, og individuell veiledning. Det er mulig å velge emne med studieopphold (IKS104).
1600 timer

I løpet av årsstudiet blir studentene vurdert gjennom ulike eksamensformer: hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og skriftlig skoleeksamen. 

I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene er pedagogiske verktøy i prosessen mot å oppnå læringsutbyttet og må være godkjent for å ta eksamen i emnet (med mindre emneplanen har andre retningslinjer). 

Eksamen vurderes med en gradert skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått, eller med bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Årsstudenter kan fortsette på bachelor i interkulturell kompetanse. Bachelor i interkulturell kompetanse kvalifiserer til søknad til Master in Intercultural Studies og andre relevante mastergrader.
Årsstudiet i interkulturell kompentase er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan være i skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.
Norsk. 
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
Noe undervisning kan foregå på engelsk. Dette gjelder spesielt på studieopphold (IKS104). Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Alle versjoner:
Årsstudium i interkulturell kompetanse (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i interkulturell kompetanse (Kull: 2023Høst)