Årsstudium i KRLE

Studieprogramkode:
4GLKRLE
Studieprogramnavn:
Årsstudium i KRLE
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Studiets formål

Med utgangspunkt i NLA Høgskolens verdigrunnlag, formål, samfunnsoppdrag og danningstradisjon skal studiet gi undervisningskompetanse i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) faget på barne- og ungdomstrinnet og/eller Religion og etikk (RE) i videregående skole og tilsvarende fag i friskoler. Studiet skal bidra til studentenes selvinnsikt, danning og faglige kunnskap innenfor religions- og livssynsfeltet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest (jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning, § 6-1).

Krav om skikkethet

Nei

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale religioner og livssyn
 • kjenner til religionsvitenskapelige grunnbegreper og metoder
 • har kunnskap om kristendommens rolle i norsk kulturarv og samfunnsliv
 • kjenner til faglige debatter om roller og vilkår for religion og livssyn i dagens samfunnskontekst
 • har kunnskap om KRLE-fagets faghistorie og fagforståelse
 • har kunnskap om ulike metoder og didaktiske tilnærminger til bruk i KRLE/Religion og etikk-faget
 • kjenner til sentrale problemstillinger knyttet til religiøst og livssynsmessig mangfold i samfunnet og i skolen
 • har kunnskap om historiske og vitenskapelige metoder for tolkning av hellige tekster, deres resepsjonshistorie og bruk i religiøse tradisjoner i dag
 • har kunnskap om etikk og menneskesyn i kristen tradisjon og øvrige religioner og livssynstradisjoner
 • har elementær kunnskap om filosofisk tenkning med særlig henblikk på begrunnelse av etiske standpunkter og livssynsposisjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske religioner og livssyn med ulike metoder i faglige og didaktiske sammenhenger
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning i religions- og livssynsfag i samsvar med gjeldende planer
 • kan anvende sin innsikt i religioner og livssynstradisjoner og filosofisk elementærkunnskap til å identifisere, analysere og kritisk vurdere religiøse ytringer og livssynsytringer
 • kan anvende ulike historiske og vitenskapelige metoder på hellige tekster og reflektere selvstendig og kritisk rundt hvordan religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • viser forståelse for KRLE-fagets samfunnsmessige og tverrfaglige relevans
 • har kunnskap om yrkesetiske problemstillinger knyttet til å undervise i religions- og livssynsfag
 • kan bidra til en reflektert faglig samtale om ulike religioners og livssynstradisjoners innhold og særpreg, og deres rolle i historien og i dagens samfunn
 • kan omgås livssyn og etiske og religiøse posisjoner med forståelse og respekt

Studiets oppbygning

Ved oppstart velger studenten spesialisering for klassetrinn 1-7; 5-10 eller 8-13, gjennom følgende sammensetning av emner og praksis.

For 1-7:

 • 4MGL1KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 1-7, 30 stp,
 • 4MGL1KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 1-7 Fellesdel, 20 stp

og enten

 • 4MGL1KRLE211 KRLE2 1-7 Religion, visuell kultur og danning 10 stp

eller

 • 4MGL1KRLE213 KRLE 2 1-7 Nyreligiøsitet og media, 10 stp


Studenten har praksis i barneskolen.

 

For 5-10:

 • 4MGL5KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10, 30 stp
 • 4MGL5KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel, 20 stp

og enten

 • 4MGL5KRLE211 KRLE2 5-10 Religion, visuell kultur og danning, 10 stp

eller

 • 4MGL5KRLE213 KRLE 2 5-10 Nyreligiøsitet og media, 10 stp


Studenten har praksis på mellomtrinnet eller i ungdomsskolen.

 

For 8-13:

 • 4MGL5KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10, 30 stp
 • 4MGL5KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel, 20 stp

og

 • 4REL116 Fagdidaktikk for Religion og etikk og fordypning i religioner og livssyn

Studenten har praksis i ungdomsskole eller videregående skole. 101-emnene undervises i høstsemesteret og de øvrige emnene i vårsemesteret.

 

101-emne må være gjennomført før man kan ta de øvrige emnene, jf. forkunnskapskrav i emnebeskrivelsene.

Innhold

Studiet gir grunnleggende kunnskap om de viktigste religioner og livssyn og tar opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Studiet gir didaktisk kompetanse knyttet til religions- og livssynsfaget i grunnskolen og/eller på videregående i den offentlige skolen, eller tilsvarende fag på kristne friskoler. Studiet skal bidra til å utvikle innsikt i kulturelt mangfold og respekt for mennesker med ståsted i ulike religioner og livssyn. Samtidig skal studiet i KRLE legge grunnlag for at studentene kan foreta en kritisk refleksjon over ulike livssynsmessige og etiske standpunkt og posisjoner. Gjennom studiet analyseres religion som et komplekst kulturelt fenomen, og det søkes forståelse for religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning. Studiet gir en innføring i religionsvitenskapelige teorier og begreper, og studentene får innblikk i forskning på religionshistoriske tema og problemstillinger. For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen og hvordan kristen tro og tenkning inngår i norsk kulturarv og samfunnsliv. Kristendommen har derfor et større fokus i studiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er lagt opp som et fleksibelt campusstudium som kombinerer obligatoriske seminarer med andre aktiviteter og undervisning. De obligatoriske aktivitetene legges til én fast ukedag gjennom hele semesteret for å lette koordinering med jobb eller annet. Studentene vil få tilgang til materiell som hjelper dem med å strukturere studiet med henblikk på forberedelse av obligatoriske seminarer. Det vil også bli gitt tilbud om opplæring i akademisk skriving for nye studenter. Studiet inneholder én uke (5 dager) observasjonspraksis.

Arbeidsomfang

Ca. 1800 timer. Dette inkluderer selvstudium knyttet til litteratur, forelesninger, seminar og andre organiserte læringsaktiviteter (varierende i omfang og karakter mellom ulike emner, se emnebeskrivelser) og eksamensforberedelser.

Eksamen og vurdering

MGL1KRLE101/MGL5KRLE101:
Varierte arbeidskrav inkl. åtte obligatoriske seminarer. Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen ca. 30 min.

MGL1KRLE200/MGL5KRLE200:
Arbeidskrav: Fem obligatoriske seminarer, muntlig presentasjon og praksisrapport. Avsluttende vurdering: Individuell 3 dagers hjemmeeksamen, 3000-3500 ord.

For opplysninger om eksamens- og vurderingsformer i valgemner og mer detaljerte beskrivelser av arbeidskrav og avsluttende vurdering, se emnebeskrivelser.

Praksis

Praksis gjennomføres i form av 6 timers punktpraksis i faget i grunnskolen. Gjennom praksis skal studentene få innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. For studenter som velger REL116, gjennomføres praksis på trinn 8-13.

Utveksling og internasjonalisering

Studiet har Norge som sitt geografiske hovedområde for studiet av religioner og livssyn, og norsk skole som sin primære brukskontekst. Fagdiskursen og fagfolkene inngår likevel i en internasjonal sammenheng. Underviserne har erfaring fra internasjonal forskning og kollegasamarbeid i utdanning. Det internasjonale aspektet i studiet kommer til uttrykk bl.a. gjennom bruk av internasjonal litteratur og læring gjennom innføring i didaktiske opplegg utformet i andre kontekster. I studiet av religions- og livssynsdidaktikk inngår det et komparativt element i forhold til andre lands religionsog livssynsfag. Religion og livssyn som studieobjekter står også alltid i en internasjonal kontekst, særlig når man skal lære om historien bak de aktuelle tros- og livssynsutrykkene.

Siden studiet er et årsstudium, er det ikke mulighet for utvekslingsopphold.

Videre studier

KRLE årsstudium vil med noe tilleggspraksis kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 1.-7. eller 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen, avhengig av hvilke emner studenten har valgt. Studiet kan også som helhet eller delvis inngå i ulike bachelorgrader knyttet til kristendomskunnskap/teologi, religion, livssyn og etikk, eller søkes innpasset i en lektorutdanning.

Relevans

Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Det kvalifiserer for undervisning i religionsfag i skolen. Studiet er også relevant i en rekke kontekster i næringsliv, forvaltning, helsearbeid, humanitært arbeid, kirke og samfunn der kompetanse om religiøst mangfold i samfunnet er nødvendig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning: Norsk med innslag av andre skandinaviske språk. Eksamen: Norsk, med mulighet for å søke om å bruke andre skandinaviske språk eller engelsk.

Evaluering

Evaluering i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem. Det gjennomføres underveisog/eller sluttevaluering med studentene i de enkelte emnene hvert semester. Det er også mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger gjennom høgskolens Si ifrasystem (Si fra! - NLA).

Andre bestemmelser

Studenter må påregne noen utgifter i forbindelse med ekskursjoner. Ved deltagelse på studietur forutsettes alminnelig god fysisk og mental helse.

Emneoversikt

 • 4MGL1KRLE101 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 1-7 - 30 sp
 • 4MGL1KRLE200 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 1-7 Fellesdel - 20 sp
 • 4MGL1KRLE211 - KRLE2 1-7 Religion, visuell kultur og danning - 10 sp
 • 4MGL1KRLE213 - KRLE 2 1-7 Nyreligiøsitet og media - 10 sp
 • 4MGL5KRLE101 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10 - 30 sp
 • 4MGL5KRLE200 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10 Fellesdel - 20 sp
 • 4MGL5KRLE211 - KRLE2 5-10 Religion, visuell kultur og danning - 10 sp
 • 4MGL5KRLE213 - KRLE 2 5-10 Nyreligiøsitet og media - 10 sp
 • 4REL116 - Fagdidaktikk for Religion og etikk og fordypning i religioner og livssyn - 10 sp

Alle versjoner:
Årsstudium i KRLE (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i KRLE (Kull: 2023Høst)