Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse

Studieprogramkode:
4UMLO
Studieprogramnavn:
Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i lovsangsledelse utruste kandidater til musikkarbeid i menigheter, og til å lede forsamlinger i sang. Studiet gir en relevant utrustning ved at det gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus, med et solid musikkfaglig fundament. Praksis og veiledning gjennomføres i et tverrkirkelig landskap.

Årsstudiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessig kvalifisering.

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide som musikere i menigheter/kirker/forsamlinger, som frivillig eller som profesjonell.

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 

 • Lydopptak: Søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2–4 minutter
 • Videoopptak: Søkeren fremfører en sang, gjerne akkompagnert av seg selv på et akkordinstrument. Varighet 2–4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
 • Attest fra to personer som beskriver deg som person, musiker og leder

 

Rangeringen blir foretatt på bakgrunn av lydopptak og egenattest.

 

 • Det blir gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp.) i stedet for Harmonilære, gehør og arrangering (10sp.)

 

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Ja, i henhold til forskrift om opptak til høgare utdanning § 6.
Nei.

Etter fullført og bestått studium har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten:

• har innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid

• har kjennskap til musikk i ulike tradisjoner, musikk som fenomen og dens funksjon i kulturelt, kirkelig og samfunnsmessig perspektiv

• har basiskunnskap i å skrive sanger og arrangere musikk

• har innsikt i grunnleggende prinsipper innen praktisk teologi og problemstillinger knyttet til kontekstualisering

• har kjennskap til ulike ledelsesteorier og sammenhengen mellom etikk, pedagogikk og ledelse

 Ferdigheter
Kandidaten:

• kan utøve musikk, både individuelt og i ulike ensembler

• kan planlegge og lede lovsang i ulike kirkelige formater, alene og sammen med andre

• kan arbeide selvstendig med planlegging, øving, arrangering, innstudering og musikalsk formidling

• kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

• kan tilpasse seg og lede musikk i ulike kirkelige sammenhenger

Generelle kompetanse
Kandidaten:

• har forståelse for musikkens betydning i et fellesskap

• kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til lovsangsledelse

• har utviklet identitet som utøver og lovsangsleder

• har forståelse for sin individuelle rolle i en større sammenheng

• kan reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling

Emneoversikt med studiepoeng:

Emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekode:

Musikkemner (40 sp)

 

 Hovedområde (20 sp)

 • Instrumentalundervisning
 • Samspillsundervisning/team
 • Produksjon/lyd/scene
 • Kreativt forum

 4UMLO100

 

 Biinstrument piano I (5 sp)**

 4BIP100

 

 Biinstrument sang I (5 sp) **

 4BIS100

 

 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*

 4MTGH100*

 

 Harmonilære, gehør og arrangering (10 sp)*

 4HGA100*

 

 Bærekraftig kunstneridentitet (5sp)

* Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100

** Studenter med hovedinstrument piano får biinstrument sang

 4BK100

* Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100

** Studenter med hovedinstrument piano får biinstrument sang

Teologiske og religions- pedagogiske emner, samlingsbasert
 (20 sp)

 Innføring i praktisk teologi (10 sp)
  Ledelsesfilosofi (10 sp)

 4TEOL130
  4RELPED120

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:
Høst

Vår

UTØVENDE EMNER (25 sp.):

10

10

Utøvende hovedområde I, (individuelt/samspill)

10

10

FORDYPNINGS- OG STØTTEEMNER (20 sp.):

12,5

7,5

Biinstrument piano I eller Biinstrument sang I

2,5

2,5

Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp) eller Harmonilære, gehør og arrangering (10 sp)

5

5

Bærekraftig kunstneridentitet

5


TEOLOGISKE- OG LEDELSES EMNER (20 sp.):

10

10

Innføring i praktisk teologi

10


Ledelsesfilosofi


10

SUM STUDIEPOENG PER SEMESTER:

30

30

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4BK100 - Bærekraftig kunstneridentitet - 5 sp
 • 4HGA100 - Harmonilære, gehør og arrangering - 10 sp
 • 4MTGH100 - Musikkteori, gehør og harmonilære - 10 sp
 • 4RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • 4TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • 4UMLO100 - Utøvende hovedområde I - 20 sp
Årsstudiet har et utøvende fokus der det utøvende hovedområdet utgjør 20 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør 20 studiepoeng og de praktisk-teologiske og religionspedagogiske emnene utgjør 20 studiepoeng.
Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser. Det er utøvende teampraksis både internt og eksternt.
1500–1800 timer pr. år.
Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene. Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.
Praksis ut gjør ca. 80 timer og er formelt knyttet til emnene 4TEOL130 Innføring i praktisk teologi og 4RELPED120 Ledelsesfilosofi

Prosentandel praksis i studiet: 5 prosent.

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til øvrige studier i utøvende musikk.

Årsstudium i lovsangsledelse kan inngå som 1. år i bachelor i musikk, menighet og ledelse eller bachelor i utøvende musikk. Lokal opptaksprøve påkrevd. Årsstudium i lovsangsledelse kan også inngå som 2. året i bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL).

Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i andre musikkstudier ved NLA Høgskolen under forutsetning av godkjent opptaksprøve til disse studiene.

Utdanningen gir et godt faglig grunnlag for videre studier innen musikk eller teologi.
Norsk

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Studentene vil bli trukket inn i kontinuerlig evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Alle versjoner:
Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse (Kull: 2023Høst)