Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk

Studieprogramkode:
4UMD
Studieprogramnavn:
Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Studiet vektlegger å utdanne studentene til fremtidige musikere og musikkformidlere med arbeidsoppgaver i grunnskolen, det frivillige musikkliv, kulturskoler eller den kulturelle skolesekken.
Studenter som er interessert i musikk og musikkformidling.

Generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Videoopptak av søkers hovedinstrument, varighet 2-4 minutter.
 • Videoopptak av søkers biinstrument (sang, dersom det ikke er søkers hovedinstrument), varighet 1-2 minutter.
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie.

Rangeringen blir foretatt på bakgrunn av innsendt materiale.

Anbefalte forkunnskaper:
Musikkteoretisk oversikt og praktisk erfaring med utøvende musikk på hoved- og biinstrument.

Det er krav om politiattest (jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning, § 6-1).

Etter fullført og bestått studium, har studenten følgende læringsutbytte:

 Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie
 • Har forskningsbasert kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosesser og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
 • Har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi
 • Har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring
 • Har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk
 • Har kunnskap om et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangrer og historiske epoker og om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster og medier
 • Har kunnskap om ulike begrep og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

 Ferdigheter

Studenten

 • Kan synge og bruke stemmen på varierte måter, kan akkompagnere og kan uttrykke seg musikalsk på ulike instrument
 • Kan danse til og med musikk og mestrer et utvalg av tradisjonelle og moderne danser fra ulike kulturer til bruk i musikkundervisning
 • Kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer og vise kunnskap om denne musikken gjennom muntlige, skriftlige og andre uttrykksmåter
 • Kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrument og musikkteknologiske verktøy
 • Mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i musikkfaget og vil videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • Kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer og metoder for skolefaget musikk
 • Kan lede prosesser i musisering, komponering og lytting for elever
 • Kan planlegge og gjennomføre tilpasset musikkopplæring for elever med ulik bakgrunn, ulike forutsetninger og interesser

 Generell kompetanse

Studenten

 • Kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • Kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid
 • Har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn preget av mangfold
 • Kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Studiet bygger på emner fra studiene Utøvende musikk og Musikk, menighet og ledelse på NLA Høgskolens musikkavdeling, og på lærerutdanningens Musikk 1.

Studiet består av følgende obligatoriske emner:

 • Hovedinstrument 4UM100 (15 stp)
 • Arrangering 1 og 2 4MAR150 (5 stp)
 • Musikkproduksjon 4MPD101 (5 stp)
 • Populærmusikkhistorie 4POPM101 (5 stp)
 • 4MGL5MU101 Musikk 1 5-10 (30 stp)

Studiet omfatter følgende disipliner:

 • Hovedinstrument
 • Akkompagnementsinstrument
 • Praktisk musikkteori og gehør
 • Arrangering og komponering
 • Musikkproduksjon
 • Fagdidaktikk
 • Metodiske emner som samspill på band- og klasseromsinstrumenter, klassesang, kor- og ensembleledelse, Dalcrozerytmikk, rytmisk musikkpedagogikk, musikk og bevegelse og dans.
 • Musikk, kultur og samfunn (Populærmusikkhistorie, musikkulturforståelse, musikk og identitet mm.)

De fleste emner vil gå over hele studieåret, mens enkelte disipliner og prosjekter vil gjennomføres i en avgrenset periode. Nærmere opplysninger fremgår av eksamensordningen under og av emnebeskrivelsene.

Årsstudiet i musikk gir studenten grunnleggende erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet og mulighet til å videreutvikle egne ferdigheter i musikk. Studenten får grunnleggende og utvidet pedagogisk forståelse knyttet til bruk av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen på 5.-10. trinn.

Å utøve, lage og oppleve musikk vil være sentrale emner i tillegg til kulturforståelse. Det legges vekt på å skape en god sammenheng mellom studentens egen musikalske utvikling og deres fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning.

Studietur

I høstsemesteret vil det arrangeres en obligatorisk studietur til Ole Bull Akademiet på Voss der det vil bli gitt en innføring i norsk folkemusikk gjennom forelesninger, sang, spill og dans.

Musikkfaget krever en stor bredde av arbeidsformer. Undervisningen vil skje i praktiske seminar, forelesninger, samt undervisning, veiledning og eget arbeid i mindre grupper og individuelt.

Deltakelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80% frammøte) med mindre annet er oppgitt i emne- eller undervisningsplan.

Ca. 1800 timer

Vurdering gjennom studieløpet

Vurderingskriteriene vil stå i forhold til punktene om kunnskap og ferdigheter beskrevet over. Spesifikke arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent og vil fremgå av emneplanen. Arbeidskravene vil være av skriftlig, muntlig eller praktisk karakter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav og fremmøte må være godkjent innen fristene oppgitt i emneplanen for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen omfatter følgende, jmf emnebeskrivelsene:

 • Populærmusikkhistorie. Skriftlig, individuell hjemmeeksamen høst.
 • Arrangering. Skriftlig, individuell hjemmeeksamen vår.
 • Musikkproduksjon. Individuell mappevurdering vår.
 • Spill akkompagnementsinstrument med sang. Praktisk/utøvende individuell eksamen vår.
 • Metodisk instruksjon av medstudenter med tilhørende muntlig utspørring. Praktisk/muntlig individuell eksamen vår.

Karakterskala A-F vil bli benyttet, hvor A er beste karakter. Alle deler må være bestått for å få endelig karakter. Ved eventuell gjentatt eksamen tas kun delen som ikke er bestått.

Praksis gjennomføres i form av minst 6 timers punktpraksis i faget i grunnskolen. Gjennom praksis skal studentene få innsikt i planlegging, gjennomføringsplan og evaluering av undervisningen.

Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk vil med noe tilleggspraksis, kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen.

Studiet vil også kunne kvalifisere for opptak til andre studieår på bachelor i Utøvende musikk samt bachelor i Musikk, menighet og ledelse på NLA Høgskolens musikkavdeling.

Studiet henvender seg til personer som ønsker å heve sin kompetanse som musikere, formidlere, låtskrivere, produsenter og/eller lærere i musikk.

Deler av studiet bygger i tillegg på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn og har til hensikt å gi utrustning til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk og annen musikkformidling.

Norsk.
Evaluering skjer i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem.
Studenter må påregne utgifter til utstyr og til obligatoriske aktiviteter/ekskursjoner.

Alle versjoner:
Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk (Kull: 2023Høst)