Årsstudium i naturfag

Studieprogramkode:
GLNAT
Studieprogramnavn:
Årsstudium i naturfag
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Gjennom naturfagstudiet tilegner studentene seg kompetanse til å undervise naturfag i grunnskolen.

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på naturfagekskursjonene.

ETTER FULLFØRT OG BESTÅTT STUDIUM HAR STUDENTEN FØLGENDE TOTALE LÆRINGSUTBYTTE DEFINERT I KUNNSKAP, FERDIGHETER OG GENERELL KOMPETANSE:

KUNNSKAP

Studenten

Har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter

 • Har bred kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag innen vurdering, begrepsdanning, kritisk tenkning, argumentasjon og utforskende arbeidsmåter.
 • Har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak evolusjon og evolusjon som grunnlag for moderne biologi
 • Har omfattende kunnskap om mangfoldet i norske økosystemer og viktige prosesser i disse
 • Har kunnskap om atomers oppbygning og hvordan oppbygningen bestemmer et stoffs egenskaper
 • Har kunnskap om organiske stoffklasser og næringsstoff, og utdypende kunnskap om hovedtyper av kjemiske reaksjoner
 • Har kunnskap om Jordas oppbygning og geologiske prosesser
 • Har utdypende kunnskap om ulike celletypers struktur og funksjon og grunnleggende genetikk
 • Har kunnskap om viktige systemer i menneskekroppen og menneskets utvikling
 • Har kunnskap om grunnleggende sammenhenger i klassisk mekanikk, inkludert elektrisitet og magnetisme
 • Har kunnskap om universet, solsystemet og årstidsvekslinger, samt myter og sagn knyttet til himmelfenomener
 • Har helhetlig kunnskap om naturens prosesser, konsekvenser av menneskets påvirkning på naturen, bærekraftig utvikling og hvordan man kan arbeide med slike problemstillinger i grunnskolen

FERDIGHETER

Studenten

 • Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning i grunnskolen, forankret i naturfagdidaktisk forsking, teori og praksis
 • Kan utøve en helhetlig vurderingspraksis i naturfag og tilrettelegge undervisning med vekt på grunnleggende ferdigheter, tverr-/flerfaglig undervisning og tilpasset opplæring
 • Kan finne, vurdere og henvise til naturvitenskapelig og naturfagdidaktisk forskning og anvende dette i undervisning og i samtale med kolleger
 • Kan veilede elever i praktisk arbeid og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • Kan bruke gjeldende læreplan for grunnskolen som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • Kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet
 • Kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Studiet består av to obligatoriske emner som går parallelt gjennom hele studieåret, og er delvis nettbasert. Studentene velger trinnretning 1–7 eller 5–10 ved oppstart.

Naturfag 1 nett (30 stp.).

GL17NAT1A/GL5NAT1A. Modul 1 (15 stp.): Gjennomføres i høstsemesteret.
GL17NAT1B/GL5NAT1B. Modul 2 (15 stp.): Gjennomføres i vårsemesteret.
Naturfag 2 delvis nettbasert (30 stp).
GL17NA3/GL5NA3. Oppstart høstsemesteret, går over to semester.

 • GL17NA3 - Naturfag 2, Delvis nettbasert 1-7 - 30 sp
 • GL17NAT1A - Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 - 15 sp
 • GL17NAT1B - Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 - 15 sp
 • GL5NA3 - Naturfag 2, delvis nettbasert 5.-10. trinn - 30 sp
 • GL5NAT1A - Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1 - 15 sp
 • GL5NAT1B - Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2 - 15 sp

Årsstudiet i naturfag er rettet inn mot grunnskolelærerutdanningen og følgende temaområder går inn i studiet:

 • Mangfoldet i naturen
 • Kropp og helse
 • Fysikk og teknologi
 • Kjemi
 • Naturfagdidaktikk
 • Berekraftig utvikling

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Deler av emnet har felles undervisning med heltidsstudenter i grunnskolelærerutdanningen.

Arbeidsformene er praktisk arbeid i laboratorium og felt, ekskursjon, prosjektarbeid, forelesninger, seminar og nettleksjoner, selvstudium, utarbeidelse av rapporter og bruk av digitale læremidler og ressurser.

Det er krav til obligatorisk fremmøte til enkelte læringsaktiviteter. Kravene fremgår av emnebeskrivelse og undervisningsplan.

Ca. 1800 timer
 • Naturfag 1 nett Modul 1 (15 stp.): Individuell, skriftlig 4 timers skoleeksamen.
 • Naturfag 1 nett Modul 2 (15 stp.): Individuell, skriftlig 4 timers skoleeksamen.

Det er mulig å avlegge eksamen i både modul 1 og modul 2 i vårsemesteret (30 stp., 8 timers varighet)

 • Naturfag 2 (30 stp.): Muntlig eksamen. Varighet: 30 minutter. Eksamen er individuell med forberedelsestid.

Naturfaglig praksis i forbindelse med gjennomføring av arbeidskrav. Omfang og innhold blir nærmere omtalt i opppgaveformuleringen av arbeidskravene.

Prosentandel praksis i studiet: < 1

Årsstudium i naturfag vil med noe tilleggspraksis, kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn ved NLA Høgskolen.
Studiet er rettet inn mot undervisning i skolefaget naturfag og det legges vekt på både naturfaglige og naturfagdidaktiske tema. Studiet er særlig godt egnet for dem som ønsker å få undervisningskompetanse i naturfag, og/eller videre studier innen lærerutdanningene. Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.
Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.
Evaluering skjer i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem.
Studenter må påregne utgifter til obligatoriske ekskursjoner/feltkurs og forbruksmateriell.

Alle versjoner:
Årsstudium i naturfag (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i naturfag (Kull: 2023Høst)