Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Studieprogramkode:
3KLH
Studieprogramnavn:
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Årsstudiet skal bidra til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn.
Årsstudiet har en tredelt målgruppe:
a) Søkere som ønsker en helhetlig innføring i det kristne livssynet som danning og utrustning for videre studier, yrkesutøvelse og kristen tjeneste.
b) Søkere som ønsker å bli kvalifisert for arbeid med trosopplæring, formidling og medier i menighet og misjon, med mulighet for å integrere årsstudiet som andre år av bachelor i praktisk teologi og ledelse.
c) Søkere med yrkeserfaring som ønsker å bli kjent med sentrale tilnærmingsmåter og praktiske verktøy i årsstudiet med sikte på å integrere disse i sin videre yrkesutøvelse.
For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.
Nei
Nei

Etter gjennomført og bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kommunikasjonsteori, livssynsteori og kristen apologetikk
 • har forståelse av samtidens livssynsmangfold, med fokus populærkulturens rolle i relasjon til ungdommens livssynsdanning
 • har kunnskap om kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og apologetiske utfordringer i det livssynsåpne samfunn
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor studiets tverrfaglige temafelt

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn i aktuell vestlig kontekst
 • kan analysere livssynsformidlingen i mediemangfoldet, med særlig vekt på typiske ungdomsmedier
 • kan formidle kristen tro på en troverdig og relevant måte på ulike arenaer og medieplattformer
 • kan respondere på sentrale spørsmål, innvendinger, myter og alternativer til det kristne livssynet
 • kan reflektere kritisk over eget og andres livssyn

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om fag- og yrkesetiske problemstillinger samt nytenkning og innovasjonsprosesser relatert til kirkens trosformidling og apologetikk i et livssynsåpent samfunn
 • kan skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteratur og andre relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, også på medieplattformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på aktuelle utfordringer i livssynsmøter mellom kristen tro og andre livssyn

Høst:

3KL101. Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring. 30 stp.

Vår:

3KL102. Kristen tro som livssyn. 10 stp.

3KL109. Livssynsdanning, ungdomskultur og medier. 10 stp.

3KL108. Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling. 10 stp.

 • 3KL101 - Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring - 30 sp
 • 3KL102 - Kristen tro som livssyn - 10 sp
 • 3KL108 - Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling - 10 sp
 • 3KL109 - Livssynsdanning, ungdomskultur og medier - 10 sp
Årsstudiet i KL er tverrfaglig i sin karakter, og springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi. Det hentes imidlertid også perspektiver fra filosofi, medievitenskap og sosiologi. Studiet utruster til å forstå, forklare og formidle kristen tro i møte med dagens medie- og livssynsmangfold, med spesielt fokus på ungdom.

Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom forelesninger, seminarer, nettleksjoner, gruppearbeid, medieanalyser, oppgaveskriving, medie-/formidlingsopplegg, diskusjoner og valgfri studietur.

Alle emnene er en kombinasjon av obligatoriske kursdager og nettleksjoner, samt tilbud om lokal undervisning. På kursdagene står konsentrerte forelesninger så vel som seminarer og workshops sentralt. Oppgaveskriving med veiledning er ellers en sentral undervisningsform på flere av emnene.

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

*Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.
**Eksamen vurderes med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått.

Emne

Arbeidskrav*

Eksamen**

3KL101

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
b) Deltakelse på studietur eller innlevering av mappeoppgave

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon, omfang 3000 ord +/- 20% (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk, omfang 3000 ord +/- 20% (30%)
c) Digital hjemmeeksamen (5 timer), omfang 1500-2000 ord (40%)

3KL102

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
b)Arbeidsoppgave på 1000 ord +/- 20%
c) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Vurderingen i KL102 er alternativt:
a) To innleveringsoppgaver med følgende vektig
Oppgave 1: 1000 ord +/- 20% (40%)
Oppgave 2: 1500 ord +/- 20% (60%)
eller
b) Muntlig eksamen

3KL108

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
b) Prosjektbeskrivelser for to muntlige formidlinger og to medieformidlinger på to ulike offentlige arenaer i samsvar med formatkrav i manual

a) en mappe med tre dokumenterte formidlinger, i samsvar med formatkrav i manual (60%)
b) Et refleksjonsnotat om innlevert mappe: 2000 ord +/- 20 % (40%)

3KL109

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisningen
b) Godkjent arbeidsoppgave
c) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Skriftlig prosjektoppgave, omfang: 3000 ord +/- 20%

Studiet inneholder noe praksis i forbindelse med emnet 3KL108. Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling.
Se emneplan for detaljer.
Det tilbys ikke utveksling i løpet av årsstudiet, men tilbud om studietur til England samt et stort nettverk av forelesere og ressurspersoner bidrar til et internasjonalt perspektiv.
Spennvidden av arbeidsfelt som årsstudiet er relevant for, innebærer at det også er meget relevant som del av ulike utdanningsløp.
Årsstudiet i KL er relevant for alle som er opptatt av å få en dypere forståelse av livssynsmangfoldet i samtiden. Denne forståelsen er viktig både for egen selvinnsikt og identitet, for evnen til å utvise sann toleranse og for kommunikasjon av kristen tro i møte med ulike alternativer.

Årsstudiet i KL gir en vesentlig kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier.
Norsk, svensk og engelsk undervisningsspråk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.
Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.
Ingen