Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Studieprogramkode:
3KLH
Studieprogramnavn:
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjonsteori, livssynsteori og kristen apologetikk
 • har grunnleggende forståelse av samtidens livssynsmangfold, med fokus populærkulturens rolle i relasjon til ungdommens livssynsdanning
 • har grunnleggende kunnskap om kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og livssynsmessige utfordringer i aktuell (post)moderne kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn i aktuell vestlig kontekst
 • kan analysere livssynsformidlingen i mediemangfoldet, med særlig vekt på typiske ungdomsmedier
 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte på ulike arenaer
 • kan respondere på sentrale spørsmål, innvendinger, myter og alternativer til det kristne livssynet

Kompetanse

Studenten

 • kan reflektere bevisst omkring eget og andres livssyn i en pluralistisk kontekst
 • kan utvise respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn

Studiets oppbygning

1. sem

3KL101 

Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)

2. sem

3KL102

Kristen tro som livssyn (10 stp)

3KL103

Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10 stp)

3KL209

Livssynspluralisme, ungdoms-kultur og medier (10 stp)*

*3KL209 inngår ikke som obligatorisk emne i bachelorgraden, men tilbys i årsstudiet for studenter som har Examen Philosophicum eller som ønsker å ta ex. phil senere.

Innhold

Årsstudiet i KL er tverrfaglig i sin karakter, og springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi. Det hentes imidlertid også perspektiver fra filosofi, medievitenskap og sosiologi. Studiet utruster til å forstå, forklare og formidle kristen tro i møte med dagens medie- og livssynsmangfold, med spesielt fokus på ungdom.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving, nettleksjoner, diskusjoner og studietur.

Alle emnene er en kombinasjon av obligatoriske kursdager og nettleksjoner, samt tilbud om lokal undervisning. På kursdagene står konsentrerte forelesninger så vel som seminarer og workshops sentralt. Oppgaveskriving med veiledning er ellers en sentral undervisningsform på flere av emnene.

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

*Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.
**Eksamen vurderes med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Emne

Arbeidskrav*

Eksamen**

3KL101

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (30%)
c) Skriftlig dagseksamen (5 timer) (40%)

3KL102

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Vurderingen i KL102 er alternativt:
a) To innleveringsoppgaver
eller
b) Muntlig eksamen

3KL103

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Godkjent arbeidsoppgave
c) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Tre dager skriftlig hjemmeeksamen

3KL209

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen
b) Godkjent arbeidsoppgave
c) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Skriftlig prosjektoppgave

Utveksling og internasjonalisering

3KL103 (som CW103) tilbys også på engelsk via European Leadership Forum.

Relevans

Årsstudiet i KL er relevant for alle som er opptatt av å få en dypere forståelse av livssynsmangfoldet i samtiden. Denne forståelsen er viktig både for egen selvinnsikt og identitet, for evnen til å utvise sann toleranse og for kommunikasjon av kristen tro i møte med ulike alternativer.

Årsstudiet i KL gir en vesentlig kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier. Spennvidden av arbeidsfelt som årsstudiet er relevant for, innebærer at det også er meget relevant som del av ulike utdanningsløp.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, svensk og engelsk undervisningsspråk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3KL101 - Kommunikasjon og livssyn: Innføring - 30 sp
 • 3KL102 - Kristen tro som livssyn - 10 sp
 • 3KL103 - Kristent livssyn i apologetisk perspektiv - 10 sp
 • 3KL209 - Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier - 10 sp