3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Alle versjoner:
3KL101 (2024—2025)
3KL101 (2023—2024)
3KL101 (2022—2023)
3KL101 (2021—2022)
3KL101 (2020—2021)
3KL101 (2019—2020)
3KL101 (2018—2019)
3KL101 (2017—2018)

Emnekode: 3KL101

Emnenavn: Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i Årsstudium Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
 • Valgfritt relevant emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
 • kan gjøre en grunnleggende analyse av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise respekt og toleranse i møte med mennesker, tekster og ulike livssyn

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

3KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

3KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

3KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101-1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101 tilbys både som heltidsstudium over ett semester og som deltidsstudium over to semestre. Emnet har to obligatoriske lokale samlinger, hver på tre kursdager. I tillegg kommer alternativt en 7-10-dagers studietur til England, eller en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag. Studieturen og mappekravet knytter an til sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets problemstillinger.

All obligatorisk undervisning foregår på høsten, enten en tar emnet som heltidsstudium eller deltidsstudium. Forskjellen ligger i tidspunktene for oppgaveveiledning, innlevering av oppgaver og gjennomføring av digital hjemmeeksamen.

Undervisningen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet. Nettleksjoner og selvstudium er også en sentral læringsform.

Arbeidsomfang

Cirka 750 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 •  Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
 • Deltakelse på studietur eller innlevering av mappeoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon, 3.000 ord (KL101-1)- (30%)

b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk, 3.000 ord(KL101-2/3/4) - (30%)

c) Digital hjemmeksamen (omfang 1.500-2.00+ ord), 5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

a) og b) Skriftlig prosjektoppgave : Alle.

c) Digital hjemmeeksamen: Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

(Litteratur merket med ¤ er tilgjengelig i elektronisk kompendium. Pensumlitteratur merket med * kan kjøpes fra Damaris Norge.)

Med forbehold om endringer

3KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling (Litteratur 794 s.)

a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori

 • Kjeldsen, Jens E. Hva er retorikk? (Oslo: Universitetsforlaget, 2014) (133 s.)
 • ¤ Kvalbein, Asbjørn: God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. (Kristiansand: IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, 1999), s. 13-31, 157-169 (30 s.).
 • Schultze, Quentin: Communicating with Grace and Virtue: Learning to Listen, Speak, Text, and Interact as a Christian (Grand Rapids: Baker Academic, 2020) (136 s.)

b) Kommunikasjon: Aktuell kontekst

 • ¤ Cook, David: Tro på avveier. (Oslo: Lunde, 1999), s. 18-52 (34 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "I verda - men kva slags verd?", i Fast Grunn nr. 5, 2004, s. 265-271 (7 s.).
 • ¤ Engedal, Leif Gunnar: "Den andres ansikt. Refleksjoner om sammenhengen mellom kristen tro og personlig identitet", i Prismet nr. 3, 1996, s. 114-122 (9 s.).
 • Malm, Magnus. Som om Gud ikke finnes. Hva skjer når livet sekulariseres? (Oslo: Vårt Land forlag, 2017) (20 sider utvalg).
 • ¤ Schaaning, Espen: "Modernitet og postmodernitet" i Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. (Oslo: Spartacus, 1993; 2. utg.), s. 8-25 (18 s.).
 • Sødal, Helje Kringlebotn: Norsk kristendomshistorie 1800–2020. Fra selvsagt tro til mangfold. (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2021) (230 s.).

c) Kommunikasjon: Kristen formidling

 • ¤ Dahle, Lars: "Hvem er egentlig Gud? Om Ag.gj. 17, apologetikk og misjon i en pluralistisk samtid" i Ung Teologi nr. 2, 2006, s. 39-50 (12 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn: "Guds blikk og dei mange blikkfanga" i Fast Grunn nr. 1, 2006, s. 7-13 (7 s.).
 • *Pollard, Nick: Snakk om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 25-37 og 56-118 (74 s.). 
 • Strange, Daniel: Plugged in: Connecting your faith with what you watch, read, and play (Epsom: The Good Book Company, 2019) s.11-140 (129 s.).

 3KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse (Litteratur 612 s.)

 • Aadnanes, Per M.: Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2012; 4. utg.) s. 11-74, (63 s.). 
 • *Dahle, Margunn Serigstad og Anne Solfrid Brennhovd. Fokus: Film. Film som ressurs for menigheten. (Oslo, IKO-forlaget, 2020) (60 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad. «Livssyn - tre grunnleggende perspektiver» i Dahlstrøm, Hilde Kristin (red.) Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015) s. 22-39 (17 s.)
 • Hinderaker, Bjørn: Online videoer med oversikt over aktuelle livssyn: (ca 50 s.)
 • ¤ Krogseth, Otto, "Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering : et kulturanalytisk perspektiv" i Arne Tord Sveinall et al. red: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s. 29-40 (11 s.).
 • Memory, Jim: “Secularity and irreligion in Europe”, Vista 38, May 3, 2021, online https://evangelicalfocus.com/vista-journal/11393/secularity-and-irreligion-in-europe (5 s.)
 • *Pollard, Nick: Snakk om tro med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 38-55 (17 s.).
 • *Qureshi, Nabeel: Bare èn Gud, Allah eller Jesus? (Oslo: Veritas forlag, 2017) s.22-122 (100 s.)
 • ¤Sire, James: The Universe Next Door. A Basic World View Catalogue (Downer's Grove: Inter Varsity Press, 2020; 6. utg.) (Utvalg 200 s., inkludert kap 1 og 12)
 • Sveinall, Arne Tord: Troende til litt av hvert. Om religiøs sekterisme og sjelesorg. (Oslo: Verbum, 2000) (Utvalg 50 s.)

3KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked (Litteratur 506 s.)

 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "Spor av tru i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen", i Prismet nr. 3, 2003 s. 99-104, 106 (6 s.).
 • ¤Dahle, Margunn Serigstad og Ingvild Thu Kro: «Disney som danningsagent. Med Frost og Jake og sjørøverne i Drømmeland som case." i Bjørg Marit Nyjordet (red.) Barns mediehverdag (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018) s. 24-42 (18 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Ingvild Thu Kro, Øyvind ØklandSkjermet barndom? En rapport basert på to undersøkelser relatert til barn skjermbruk i hjem og skole. (Rapport for Barnevakten, 2020) (86 s.) Hentes fra: https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2020/02/Skjermet-barndom-RAPPORT.pdf
 • ¤ Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet. (Oslo: Universitetsforlaget, 2013) s. 93-104 (11 s.)
 • *Pollard, Nick og Steve Couch: Disippel foran tv (Oslo, Lunde Forlag/Damaris Norge, 2008) 11-83 (72 s.)
 • Ward, Peter Celebrity Worship (London: Routledge, 2019) (168 s.)
 • White, James Emery: Meet Generation Z. Understanding and reaching the new post-Christian world. (Grand Rapids: Baker Books, 2017) s. 11-156 (145 s.)

3KL101-4 Kristen apologetikk (Litteratur 455 s.)

 • ¤ Dahle, Lars: "Med Paulus på livssynstorget -om Ap.gj. 17, 16-34 som apologetisk modell", i Fast Grunn nr. 6, 2003, s. 338-344 (6 s.).
 • ¤ Davidsen, Bjørn Are: Svar på tiltale. Nye ateister, gamle anklager, gode grunner for tro (Oslo, Veritas Forlag/Lunde, 2018) s. 283-343 (60 s.)
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Kristen med god grunn - om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.) Del I og II s. 28-184 (144 s.).
 • ¤ Lewis, C.S.: norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010) s. 3-68 (65 s.),      
 • ¤ Mæland, Jens Olav: "Bibelen og apologetikk", i Ingen unnskyldning. Kristent trosforsvar - i Bibelen, i historien, i dag (Oslo: Lunde, 1985; 2. utg.), s. 22-42 (21 s.).
 • ¤Pollard, Nick: Snakk om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006) s. 119-161, (42 s.).
 • Schaeffer, Francis A: Two Contents, Two Realities. (Illinois: Inter Varsity Press, 1977) (32.s)
 • Williams, Peter S.: Outgrowing GodA Beginner’s Guide to Richard Dawkins and the God Debate (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2020) (Utdrag 100 s.)

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla