3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

Alle versjoner:
3KL101 (2024—2025)
3KL101 (2023—2024)
3KL101 (2022—2023)
3KL101 (2021—2022)
3KL101 (2020—2021)
3KL101 (2019—2020)
3KL101 (2018—2019)
3KL101 (2017—2018)

Emnekode: 3KL101

Emnenavn: Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i Årsstudium Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
 • Valgfritt relevant emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle kristen tro som troverdig og relevant i møte med livssynsmangfoldet
 • kan gjøre en grunnleggende analyse av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere kritisk omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over eget og andre livssyn
 • kan behandle mennesker, tekster og ulike livssyn på en ansvarlig måte

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

3KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

3KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

3KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101-1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101 tilbys både som heltidsstudium over ett semester og som deltidsstudium over to semestre. Emnet har to obligatoriske lokale samlinger, hver på tre kursdager. I tillegg kommer alternativt en 7-10-dagers studietur til England, eller en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag. Studieturen og mappekravet knytter an til sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets problemstillinger.

All obligatorisk undervisning foregår på høsten, enten en tar emnet som heltidsstudium eller deltidsstudium. Forskjellen ligger i tidspunktene for oppgaveveiledning, innlevering av oppgaver og gjennomføring av digital hjemmeeksamen.

Undervisningen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster og utvikling av medie- /formidlingsopplegg inngår som en integrert del av emnet. Nettleksjoner og selvstudium er også sentrale læringsformer.

Det gis tilbud om ukentlige lokale / digitale workshops i løpet av høstsemesteret.

Arbeidsomfang

Cirka 750 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
 • Deltakelse på studietur eller innlevering av mappeoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1), 3.000 ord (pluss minus 15%) - (30%)

b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4), 3.000 ord (pluss minus 15%) - (30%)

c) Digital hjemmeksamen (omfang 1.500-2.000 ord), (5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

a) og b) Skriftlig prosjektoppgave : Alle.

c) Digital hjemmeeksamen: Alle

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.