3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Alle versjoner:
3KL101 (2023—2024)
3KL101 (2022—2023)
3KL101 (2021—2022)
3KL101 (2020—2021)
3KL101 (2019—2020)
3KL101 (2018—2019)
3KL101 (2017—2018)

Emnekode: 3KL101

Emnenavn: Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL101 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet. Emnet gir en grunnleggende innføring i de ulike temaområdene som KL omfatter.

Innledning

Plan for undervisningen høst 2020 er lagt opp i henhold til føringer grunnet Covid-19 situasjonen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
 • kan gjøre en grunnleggende analysere av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Generell kompetanse

 • kan vise respekt og toleranse i møte med mennesker, tekster og ulike livssyn

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

3KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

3KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

3KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101-1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101 tilbys både som heltidsstudium over ett semester og som deltidsstudium over to semestre. Begge alternativene har et fleksibelt studieopplegg med en kombinasjon av obligatorisk undervisning lokalt og digitalt, oppgaveveiledning og et bredt tilfang av ressurser på nettet.

All obligatorisk undervisning foregår på høsten, enten en tar emnet som heltidsstudium eller deltidsstudium. Forskjellen ligger i tidspunkt for oppgaveveiledning, innlevering av oppgaver og gjennomføring av dagseksamen.

Emnet har tre obligatoriske samlinger i Kristiansand à tre dager og syv obligatoriske møtepunkt à 4 timer digitalt. De lokale samlingene er lagt til august, september og oktober, der sistnevnte inkluderer Veritaskonferansen (Grimstad).

Undervisningen veksler mellom fysiske og digitale forelesninger og seminarer, ved både nasjonale og internasjonale forelesere. Dette bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets problemstillinger. I undervisningen legges det vekt på studentenes bidrag som utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet.

Arbeidsomfang

Cirka 750 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 •  Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1) (30%)

b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4) (30%)

c) Digital hjemmeeksamen (5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

a) og b) Skriftlig prosjektoppgave : Alle.

c) Digital hjemmeeksamen: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgavene og den skriftlige dagseksamenen vurderesvurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

(Litteratur merket med ¤ er tilgjengelig i elektronisk kompendium. Pensumlitteratur merket med * kan kjøpes fra Damaris Norge.)

Sum pensum: 2311

Med forbehold om endringer

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling (712 s.)

a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori

 • ¤ Dahle, Lars: An apologetic approach to the media: Critical Christian reflections on the content and form of the media. (Kristiansand: Mediehøgskolen, 2000) (12 s.).
 • Kvalbein, Asbjørn: God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. (Kristiansand: IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, 1999), s. 13--106, 157-170, 197-238 (150 s.).

b) Kommunikasjon: Aktuell kulturell kontekst

 • ¤ Cook, David: Tro på avveier. (Oslo: Lunde, 1999), s. 18-52 (34 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: Hva er avkristning? Et bidrag til sekulariseringsdebatten. (Spesialavhandling, MF 1987) (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "I verda - men kva slags verd?", i Fast Grunn nr. 5, 2004, s. 265-271 (7 s.).
 • ¤ Engedal, Leif Gunnar: "Den andres ansikt. Refleksjoner om sammenhengen mellom kristen tro og personlig identitet", i Prismet nr. 3, 1996, s. 114-122 (9 s.).
 • Malm, Magnus. Som om Gud ikke finnes. Hva skjer når livet sekulariseres? (Oslo: Vårt Land forlag, 2017) s 11-194 + 225-248. (207 s.)
 • ¤ Schaaning, Espen: "Modernitet og postmodernitet" i Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. (Oslo: Spartacus, 1993; 2. utg.), s. 8-25 (18 s.).

c) Kommunikasjon: Kristen formidling

 • ¤ Dahle, Lars: "Hvem er egentlig Gud? Om Ag.gj. 17, apologetikk og misjon i en pluralistisk samtid" i Ung Teologi nr. 2, 2006, s. 39-50 (12 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn: "Guds blikk og dei mange blikkfanga" i Fast Grunn nr. 1, 2006, s. 7-13 (7 s.).
 • *Pollard, Nick: Snakk om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 25-37 og 56-118 (74 s.). 
 • ¤ Schultze, Quentin: Communicating for Life. Christian Stewardship in Community and Media (Michigan: Baker Academic, 2000) s. 17-30 (13 s.)
 • Strange, Daniel: Plugged in: Connecting your faith with what you watch, read, and play (Epsom: The Good Book Company, 2019) s.11-140 (129 s.)

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse (638 s.)

 • Aadnanes, Per M.: Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2012; 4. utg.) s. 9-129, (120 s.). 
 • *Dahle, Margunn Serigstad og Anne Solfrid Brennhovd. Fokus: Film. Film som ressurs for menigheten. (Oslo, IKO-forlaget, 2020) (60 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad. «Livssyn – tre grunnleggende perspektiver» i Dahlstrøm, Hilde Kristin (red.) Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015) s. 22-39 (17 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad. «Livssyn – en faktaguide til tros- og livssynssamfunn i Norge» i Dahlstrøm, Hilde Kristin (red.) Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015) s. 40-71 (31 s.)
 • Hinderaker, Bjørn: Online videoer med oversikt over aktuelle livssyn: (ca 50 s.)
 • ¤ Krogseth, Otto, "Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering : et kulturanalytisk perspektiv" i Arne Tord Sveinall et al. red: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s. 29-40 (11 s.).
 • *Pollard, Nick: Snakk om tro med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 38-55 (17 s.).
 • *Qureshi, Nabeel: Bare èn Gud, Allah eller Jesus? (Oslo: Veritas forlag, 2017) s.22-122 (100 s.)
 • ¤Sire, James: The Universe Next Door. A Basic World View Catalogue (Downer's Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.) s. 15-25.
 • Sveinall, Arne Tord: Troende til litt av hvert. Om religiøs sekterisme og sjelesorg. (Oslo: Verbum, 2000) (191 s.)
 • ¤ Wilkens, Steve og Mark L. Sanford: Hidden Worldviews: Eight Cultural Stories That Shape Our Lives (Downers Grove, Ill: IVP, 2009) s.11-26 + 27-43 (31 s.)

KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked (506 s.)

 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "Spor av tru i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen", i Prismet nr. 3, 2003 s. 99-104, 106 (6 s.).
 • ¤Dahle, Margunn Serigstad og Ingvild Thu Kro: «Disney som danningsagent. Med Frost og Jake og sjørøverne i Drømmeland som case.” i Bjørg Marit Nyjordet (red.) Barns mediehverdag (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018) s. 24-42 (18 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Ingvild Thu Kro, Øyvind Økland
  Skjermet barndom? En rapport basert på to undersøkelser relatert til barn skjermbruk i hjem og skole. (Rapport for Barnevakten, 2020) (86 s.) Hentes fra: https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2020/02/Skjermet-barndom-RAPPORT.pdf
 • ¤ Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet. (Oslo: Universitetsforlaget, 2013) s. 93-104 (11 s.)
 • *Pollard, Nick og Steve Couch: Disippel foran tv (Oslo, Lunde Forlag/Damaris Norge, 2008) 11-83 (72 s.)
 • Ward, Peter Celebrity Worship (London: Routledge, 2019) (168 s.)
 • White, James Emery: Meet Generation Z. Understanding and reaching the new post-Christian world. (Grand Rapids: Baker Books, 2017) s. 11-156 (145 s.)

KL101-4 Kristen apologetikk (455 s.)

 • ¤ Dahle, Lars: "Med Paulus på livssynstorget -om Ap.gj. 17, 16-34 som apologetisk modell", i Fast Grunn nr. 6, 2003, s. 338-344 (6 s.).
 • ¤Davidsen, Bjørn Are: Svar på tiltale. Nye ateister, gamle anklager, gode grunner for tro (Oslo, Veritas Forlag/Lunde, 2018) s. 283-343 (60 s.) Evt 283-370 (87 s.)
 • ¤Gustavsson, Stefan: Kristen med god grunn - om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.) Del I og II s. 28-184 (144 s.).
 • ¤ Lewis, C.S.: norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010). Mere Christianity (New York: Harper Collins, 1952), s. 3-68 (65 s.),      
 • ¤ Mæland, Jens Olav: "Bibelen og apologetikk", i Ingen unnskyldning. Kristent trosforsvar - i Bibelen, i historien, i dag (Oslo: Lunde, 1985; 2. utg.), s. 22-42 (21 s.).
 • ¤Pollard, Nick: Snakk om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006) s. 119-161, (42 s.).
 • Schaeffer, Francis A: Two Contents, Two Realities. (Illinois: Inter Varisty Press, 1977) (32.s)
 • Williams, Peter S.: Outgrowing God? A Beginner’s Guide to Richard Dawkins and the God Debate (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2020) (100 s.)

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla