3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Alle versjoner:
3KL101 (2024—2025)
3KL101 (2023—2024)
3KL101 (2022—2023)
3KL101 (2021—2022)
3KL101 (2020—2021)
3KL101 (2019—2020)
3KL101 (2018—2019)
3KL101 (2017—2018)

Emnekode: 3KL101

Emnenavn: Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL101 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet. Emnet gir en grunnleggende innføring i de ulike temaområdene som KL omfatter.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
 • kan gjøre en grunnleggende analysere av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Generell kompetanse

 • kan vise respekt og toleranse i møte med mennesker, tekster og ulike livssyn

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

3KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

3KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

3KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101-1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101 tilbys både som deltidsstudium over to semestre og som heltidsstudium over ett semester. Begge alternativene har et fleksibelt studieopplegg, med kun to obligatoriske, intensive kursuker; en innføringsuke på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og en 7-10-dagers studietur til England. Undervisningen både i innføringsuka og på studieturen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet. Studentenes innlegg i forum inngår som arbeidsmåte. Studieturen skjer i samarbeid med sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets problemstillinger.

Studentene får ellers tilbud om jevnlige nettleksjoner, opplegg for selvstudium og kollokviegrupper samt veiledning via nettet. Det tilbys også helgeseminar, samt veiledning for skriving av prosjektoppgaver. I tillegg arrangeres obligatoriske innføringskurs i bruk av bibliotektjenester ved høgskolen.  

Arbeidsomfang

Cirka 750 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 •  Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1) (30%)

b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4) (30%)

c) Skriftlig skoleeksamen (5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

a) og b) Skriftlig prosjektoppgave : Alle.

c) Skriftlig skoleeksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgavene og den skriftlige dagseksamenen vurderesvurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

(Pensumlitteratur merket med ¤ er tilgjengelig i elektronisk kompendium. Pensumlitteratur merket med * kan kjøpes fra Damaris Norge.)

Sum pensum: 2356

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling (708 s.)

a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori

 • ¤ Dahle, Lars: An apologetic approach to the media: Critical Christian reflections on the content and form of the media. (Kristiansand: Mediehøgskolen, 2000) (12 s.).
 • Kvalbein, Asbjørn: God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. (Kristiansand: IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, 1999), s. 13--106, 157-170, 197-238 (150 s.).

b) Kommunikasjon: Aktuell kulturell kontekst

 • Botvar, Pål Ketil og Ulla  Schmidt (red): Religion i dagens Norge. Mellom sekualisering og sakralisering. (Oslo:  Universitetsforlaget, 2010) s.11-94, 111-148, 181-204 (143 s.)
 • ¤ Cook, David: Tro på avveier. (Oslo: Lunde, 1999), s. 18-52 (34 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: Hva er avkristning? Et bidrag til sekulariseringsdebatten. (Spesialavhandling, MF 1987) (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "I verda - men kva slags verd?", i Fast Grunn nr. 5, 2004, s. 265-271 (7 s.).
 • ¤ Engedal, Leif Gunnar: "Den andres ansikt. Refleksjoner om sammenhengen mellom kristen tro og personlig identitet", i Prismet nr. 3, 1996, s. 114-122 (9 s.).
 • ¤ Henriksen, Jan-Olav: "Postmoderne kultur som ramme for religion og teologi", i På grensen til Den andre. Om teologi og postmodernitet. (Oslo: ad Notam Gyldendal, 1999), s. 22-41 (20 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto: "Religion og identitet", i Prismet nr. 3, 1996, s. 99-104 (6 s.).
 • ¤ Schaaning, Espen: "Modernitet og postmodernitet" i Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. (Oslo: Spartacus, 1993; 2. utg.), s. 8-25 (18 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Breistein, Ingunn Folkestad, "Modernitetens følger: en vurdering av noen sekulariseringsteorier, med frikirkelige sideblikk" i: Tidsskrift for kirke - religion - samfunn 15, nr. 1 (2002).
 • Krogseth, Otto: "Kollektiv identitet og kulturell erindring" i Birger, Løvlie; Ralph, Meier & Arne, Redse (red.) Danning, identitet og dialog. Festskrift til Jan Ove  Ulstein og Per M. Aadnanes (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag ) 

c) Kommunikasjon: Kristen formidling

 • Barsnes, Hilde et al.: Vil du meg noe? Forkynnelse for ungdom. (Oslo: IKO-Forlaget, 2004) (125 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: "Hvem er egentlig Gud? Om Ag.gj. 17, apologetikk og misjon i en pluralistisk samtid" i Ung Teologi nr. 2, 2006, s. 39-50 (12 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn: "Guds blikk og dei mange blikkfanga" i Fast Grunn nr. 1, 2006, s. 7-13 (7 s.).
 • ¤ Gjerme, Øystein: "Evangeliet i dag: Hva er gode nyheter?" i Holmqvist, Morten (red.): Jeg tror jeg er lykkelig– Ung tro og hverdag. (Oslo: Kloster forlag 2007) s. 146-153 (7 s.).
 • * Pollard, Nick: Snakk  om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 25-37 og 56-118 (74 s.). 
 • ¤ Samset, Helga: Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge (Oslo: Verbum, 2010) s. 9-40 (31 s.)
 • ¤ Schultze, Quentin: Communicating for Life. Christian Stewardship in Community and Media (Michigan: Baker Academic, 2000) s. 17-30 (13 s.)        

 Anbefalt tilleggsmateriale

 • Okkenhaug, Berit: Når jeg ser ditt ansikt, (Verbum 2002) s. 13-61 (48 s.).
 • Leganger-Krogstad, Heid,  "Forkynnelse i møte med en ny tid" i: Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid i Ragnhild Halle et al. red. (Oslo: IKO-forlaget, 2000).

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse (641 s.)

 • Aadnanes, Per M.: Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2012; 4. utg.) s. 9-129, (120 s.). 
 • ¤ Aadnanes, Per M.: "Livssynsforskning - prinsipp og metodar i ei ny forskningsgrein" i Tidsskrift for Teologi og Kirke nr. 3, 1999, s. 193-208 (15 s.).
 • ¤ Bakke, Arild M. og Jan Opsal: Mellom kors og halvmåne : kristne perspektiver på møtet med islam (Oslo : Credo, 1994) (2. oppl.), s. 109-149 og 209-222 (50 s.).
 • ¤ Botvar, Pål Ketil,  "Hvor individualisert er folkereligiøsiteten egentlig?" i Arne Tord Sveinall et al. red.: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s 139-157 (18 s.).
 • * Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen (IKO-forlaget, 2010)  s.44-106 og 193-206 (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "Litteratur", i Ottosen, Espen (red.): Lundes etikkleksikon (Oslo:Lunde, 2003) s.183-184 (2 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto, "Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering : et kulturanalytisk perspektiv" i Arne Tord Sveinall  et al. red: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s. 29-40 (11 s.).
 • * Pollard, Nick: Snakk om tro med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 38-55 (17 s.).
 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic World View Catalogue (Downer's Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.) (277 s.).
 • ¤ Smith, Axel: "Hva er et livssyn?" i Kirke og Kultur nr. 7, 1985, s. 412–421 (10 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord: Det virker jo (Oslo: Credo, 1995) s.13-30, 52-58, 97-141 og 149-163, (81 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Chapman, C., "Rethinking the Gospel for Muslims and The God who reveals" i J. Dudley Woodberry red: Muslims and Christians on the Emmaus road. (Monrovia, Calif.: MARC Publications 1989). 

KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked (533 s.)

 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: "Spor av tru i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen", i Prismet nr. 3, 2003 s. 99-104, 106 (6 s.).
 • * Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum, red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen. (IKO-forlaget 2010)  s. 8-43 og  s.107-192 (120 s.).
 • ¤ Hagen, Ingunn og Thomas Wold: Mediegenerasjonen. Barn og  unge i det nye medielandskapet (Oslo: Det Norske Samlaget, 2009) s.13-36, 170-192 (45 s.)
 • ¤ Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet. (Oslo: Universitetsforlaget, 2013) s. 93-104 (11 s.)
 • Høeg, Ida Marie: Religion og ungdom (Oslo: Universitetsforlaget, 2017) s. 9-32, 100-198 (121 s.)
 • ¤ Krieken, Robert van: Celebrity Society (Oxon, Routledge, 2012) s.1-14 (13 s.)
 • * Pollard, Nick og Steve Couch: Disippel foran tv (Oslo, Lunde Forlag/Damaris Norge, 2008) 11-83 (72 s.)
 • White, James Emery: Meet Generation Z. Understanding and reaching the new post-Christian world. (Grand Rapids: Baker Books, 2017) s. 11-156 (145 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Aagre, Willy: Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former (Bergen: Fagbokforlaget, 2003).
 • Brunstad, Paul Otto: Ungdom  og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og  fremtidsforventninger. (Trondheim: Tapir, 1998).
 • Holmqvist, Morten (red.): Jeg tror jeg er lykkelig... Ung tro og hverdag (Oslo: Kloster forlag 2007), s. 24-120 154-164 (96 s.).
 • Orr-Ewing, Amy og Frog Orr-Ewing: Millennials. Reaching and releasing the rising generation. (London: Latimer Minster Press, 2010) (105 s.)
 • Pollard, Nick: Tenåringer - hvorfor oppfører de seg slik? (Oslo: Lunde, 2003) (126 s.).

KL101-4 Kristen apologetikk (474 s.)

 • ¤ Dahle, Lars: "Med Paulus på livssynstorget -om Ap.gj. 17, 16-34 som apologetisk modell", i Fast Grunn nr. 6, 2003, s. 338-344 (6 s.).
 • * Davidsen, Bjørn Are: Svar på tiltale. Nye ateister, gamle anklager, gode grunner for tro (Oslo, Veritas forlag/Lunde, 2018) s. 283-343 (60 s.) Evt 283-370 (87 s.)
 • * Gustavsson, Stefan: Kristen med god grunn - om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.) Del I og II s. 28-184 (144 s.).
 • Lewis, C.S.: norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010). Mere Christianity (New York: Harper Collins, 1952), s. 3-68 (65 s.),      
 • ¤ Mæland, Jens Olav: "Bibelen og apologetikk", i Ingen unnskyldning. Kristent trosforsvar - i Bibelen, i historien, i dag (Oslo: Lunde, 1985; 2. utg.), s. 22-42 (21 s.).
 • * Pollard, Nick: Snakk om tro - med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006) s. 119-161, (42 s.).
 • Schaeffer, Francis A: Escape From Reason (Illinois: Inter Varisty Press, 2006) s.7-121 (114 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • McGrath, Alister: Bridge-building. Effective Christian Apologetics (Leicester: IVP, 1992).
 • Campbell-Jack, W.C. og Gavin McGrath: New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: IVP, 2006).
 • Craig, Wiliam Lane: On Guard. Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs og      Eastbourne: David C.Cook, 2010).
 • * Davidsen, Bjørn Are: Svar skyldig? Om nye ateister og New Age (Oslo: Lunde, 2007) s. 96-175 (89 s.).
 • Geisler, Norman L. og Patrick Zukeran: The Apologetics of Jesus. A Caring Approach to Dealing with Doubters (Grand Rapids: Baker Books, 2009).
 • Kreeft, Peter og Ronald K. Tacelli: Handbook of Christian Apologetics (Downers Grove: IVP Academic, 1994).
 • Strobel, Lee: Saken gjelder tro: en journalitsts nærkamp med tvilen (Oslo: Luther, 2002).
 • Williams, Peter S.: The Case for God (London: Monarch Books, 1999).
 • Williams, Peter S.: A Sceptics Guide to Atheism (Milton Keynes: Paternoster, 2009).

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla