Årsstudium i kroppsøving

Studieprogramkode:
GL5KRØ
Studieprogramnavn:
Årsstudium i kroppsøving
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Med utgangspunkt i NLA Høgskolens verdigrunnlag, formål og samfunnsoppdrag skal studiet gi kompetanse til å undervise i kroppsøving i grunnskolen. Studiet skal også bidra til selvinnsikt, danning og faglig kunnskap innen kroppsøvingsfaget.
Generell studiekompetanse
Det er krav om politiattest (jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning, § 6-1).
Nei

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, fagdidaktisk forskning og dybdelæring for 5.-10. trinn
 • har kunnskap om ulike former for vurderingspraksis i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppslig læring, idrett – og bevegelsesaktiviteter, friluftsliv og læring av motoriske ferdigheter
 • har kunnskap om tverrfaglig kroppslig læring og strategier for å fremme likeverd og sosial rettferdighet hos mangfoldige elevgrupper
 • har kunnskap om perspektiver på fysisk aktivitet og helse og om kroppens påvirkning av ulike treningsmetoder og bevegelsesformer
 • har kunnskap om ledelse i natur og friluftsliv og strategier for å fremme motivasjon og bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og planlegge, gjennomføre og evaluere kroppsøvingsundervisning ut fra lovverk og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan vurdere og legge til rette for elevens måloppnåelse som grunnlag for tilpasset opplæring, elevens egenvurdering samt vurdering knyttet til egen lærerkompetanse
 • kan legge til rette for inkluderende og mangfoldig kroppslig læring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan identifisere farer og vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, deriblant livreddende førstehjelp og livberging i vann

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til kritisk refleksjon rundt perspektiver på kroppsøvingsfaget og kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget og i skoleutvikling
 • kan arbeide med mangfold, inkludering og forskjellighet og innpasse tverrfaglige bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsundervisning
 • kan utøve yrkesfaglige profesjonalitet og kommunisere på en profesjonell og faglig kompetent måte med elever og kolleger

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 30 studiepoeng.

 • semester: MGL5KØ101 Kroppsøving 1 5-10 (30 stp)
 • semester: MGL5KØ201 Kroppsøving 2 5-10 (30 stp)

Årsstudiet i kroppsøving tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og har en praktisk tilnærming. Det vil formidles kunnskap om ulike bevegelsesformer relevante for 5.-10. trinn og studiet har fokus på å videreutvikle studentenes faglige refleksjon knyttet til undervisning i kroppsøving.

Følgende temaområder går inn i studiet:

 • kroppsøvingsdidaktikk
 • leik, dans friluftsliv, idretts- og bevegelsesaktiviteter i ulike miljø
 • vekst, utvikling og kroppslig læring
 • Kroppslig utvikling, trening og helse
 • Kroppsøving i et tverrfaglig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer vil variere etter tema og aktivitetens egenart. Det vil bli benyttet fysiske og digitale forelesninger, gruppearbeid, seminarer, og praktiske-metodiske aktiviteter innendørs og utendørs, der ekskursjoner og turer vil inngå. Det legges også til rette for studentstyrte undervisningsopplegg, hvor studentene jobber praktisk og teoretisk med lærestoffet, og hvor skriftlig redegjørelse i tillegg til gjennomføring av opplegget i studentgruppen inngår.  I de praktisk-metodiske aktivitetene som setter krav til sikkerhet, samt i innøving av aktiviteter som krever gode tekniske ferdigheter, vil hovedsakelig gruppeundervisning være preget av instruksjon som arbeidsform.  

Det er krav om aktiv studentdeltagelse og obligatorisk fremmøte til enkelte læringsaktiviteter. Kravene fremgår av emnebeskrivelse og undervisningsplan.

ca. 1800 timer

MGL5KØ101:

Praktisk metodisk eksamen som består av tre deler:

 • utarbeidelse av øktplan (skriftlig)
 • undervisningsopplegg
 • muntlig høring knyttet til emnets innhold og læringsutbyttebeskrivelser

MGL5KØ201:

Vurderingen i emnet gis på bakgrunn av mappevurdering bestående av to utvalgte arbeidskrav (vurderes samlet A-F) og individuell muntlig eksamen (A-F). Samlet mappevurdering og muntlig eksamen teller 50% hver av endelig karakter.

Årsstudium i kroppsøving vil med noe tilleggspraksis, kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved NLA.   
Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn. Det gir også et godt grunnlag for virksomhet i idrettslag eller arbeid som treningsveileder. 
Norsk
Evaluering skjer i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem 
Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell. Prisliste tilgjengelig på nla.no. Det anbefales alminnelig god fysisk helse for å gjennomføre faget.

Alle versjoner:
Årsstudium i kroppsøving (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i kroppsøving (Kull: 2023Høst)