MGL5KØ201 Kroppsøving 2 5-10

Alle versjoner:
MGL5KØ201 (2024—2025)
MGL5KØ201 (2023—2024)
MGL5KØ201 (2022—2023)
MGL5KØ201 (2021—2022)
MGL5KØ201 (2020—2021)
MGL5KØ201 (2019—2020)

Emnekode: MGL5KØ201

Emnenavn: Kroppsøving 2 5-10

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha gjennomført Kroppsøving 1 (MGL5KØ101) eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

Kroppsøving 2 bygger på og er en videreutvikling av innholdet i Kroppsøving 1 med fokus på utvikling av studentenes av undervisningskompetanse i mangfoldige grupper.

I emnet gis en introduksjon til ulike aktivitetsformer og fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter som er relevant for trinn 5-10. I tillegg inngår kunnskap om kroppen i bevegelse, prinsipper for trening og motorisk læring og utvikling tilknyttet de aktuelle alderstrinnene. Faget har fokus på å videreutvikle studentens selvstendige og faglige refleksjon knyttet til undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om- og erfaring med forskning og utviklingsarbeid i kroppsøving. Kroppsøving belyses og drøftes i tverrfaglig sammenheng, og i lys av et dannelsesperspektiv knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dybdelæring og fagdidaktisk forskning i kroppsøvingsfaget for 5-10. trinn
 • har kunnskap om vurdering og ulike former for vurderingspraksis i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppslig læring med utgangspunkt i læreplanens tverrfaglige tema
 • har kunnskap om eksisterende utfordringer knyttet til inkludering i mangfoldige elevgrupper og hvordan man kan jobbe for å møte disse på en måte som fremmer likeverd og sosial rettferdighet
 • har kunnskap om hvordan kroppen påvirkes av ulike treningsmetoder og bevegelsesformer
 • har kunnskap om ledelse i, og bruk av, naturen og nærmiljøet som læringsarena i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av motoriske ferdigheter og ulike bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevante perspektiver for å reflektere over egen undervisning og elevmedvirkning i kroppsøving.
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et prosjekt- eller utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingen og legge til rette for elevens egenvurdering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenkning, digitalisering og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold, inkludering og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan utøve yrkesfaglig profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Gjennom arbeidet med Kroppsøving 2 skal studenten få økt sin undervisningskompetanse i faget, og bli introdusert for et utvalg av bevegelsesaktiviteter, nærmiljø- og friluftslivsaktiviteter, leik samt tidsaktuelle og alternative bevegelsesformer relevant for 5.-10. trinn. Faget bygger på nyere forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til kroppsøving i grunnskolen. Studiet skal gi et godt grunnlag for å utvikle samarbeid med andre fag i skolen. Undervisningen er organisert i følgende temaområder:

Kroppsøvingsdidaktikk og undervisningsmetoder

I dette hovedområdet vil det arbeides videre med fagdidaktikk og metode. Fagets formål, legitimering og utvikling utdypes med utgangspunkt i læreplan Studenten skal bli videre kjent med ulike undervisningsmetoder og -modeller i faget, samt didaktiske refleksjoner og vurderinger knyttet til kroppsøving som lærings- og dannelsesfag. Det legges opp til at studenten kritisk skal kunne reflektere rundt ulike fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i faget, med et spesifikt fokus på målet om et inkluderende kroppsøvingsfag i møte med mangfoldige elevgrupper. Studenten presenteres for relevant forskningslitteratur, og skal utvikle kompetanse i å benytte faglitteratur til å forbedre undervisningen i kroppsøving. I tillegg vil vurdering og bruk av ulike vurderingsformer være et sentralt tema. I emnet legges det opp til at studenten får anledning til å jobbe med egen praksis for å utvikle sin fagdidaktiske kompetanse.

Lek, idretts-, og bevegelsesaktiviteter i ulike miljø

For å oppnå høy praktisk-metodisk undervisningskompetanse i ulike bevegelsesaktiviteter, gis det anledning til å fordype seg i et utvalg bevegelsesaktiviteter relevant for 5.-10 trinn. Studentene gis anledning til å utvikle grunnleggende ferdigheter, og utforske egne kroppslige evner og muligheter, og å lede og gjennomføre bevegelsesaktiviteter og skapende prosesser ved bruk av ulike undervisningsmetoder og -modeller. Gjennom arbeidet med de ulike aktivitetene skal studentene oppnå en grundigere forståelse for de didaktiske og pedagogiske avveiningene som ligger i fagets egenart.

Studentene skal få videreutvikle sin undervisningskompetanse knyttet til ledelse og pedagogisk veiledning i ulike former for friluftsliv. Videre vil det arbeides med bruk av nærmiljøet som arena for læring med utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i læreplanen.

Kroppslig utvikling, trening og helse

Studenten skal få økt kunnskap om kroppens fysiologi, treningslære og kunnskap om motorisk utvikling og læring hos barn og unge. På bakgrunn av teoretisk kunnskap, skal studenten evne å forklare hvordan man bruker ulike treningsprinsipp i praksis, og hvordan kroppen påvirkes av å bruke ulike treningsmetoder og bedrive ulike bevegelsesformer. Studenten skal også kunne utvikle og legge til rette for hensiktsmessige undervisnings- og treningsopplegg innenfor ulike bevegelsesaktiviteter. Dette inkluderer tilrettelegging for mangfoldige elevgrupper, diagnoser og funksjonsnedsettelser. Emnet tar utgangspunkt i et holistisk helseperspektiv og vektlegger at studenten skal kunne drøfte hvordan ulike aspekter knyttet til kroppskulturer og fitness i samfunnet kan påvirke elevenes læring og trivsel i faget.

Kroppsøving i et tverrfaglig perspektiv

Studenten skal få kunnskap om læreplanens tverrfaglige temaer demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring og hvordan en i faget kan jobbe med disse. Studenten skal kunne reflektere over faget i et overordnet perspektiv og samtidig kunne gjøre faglige og kritiske vurderinger for hva tverrfaglighet er, og hvordan det kan integreres i praksis på måter som møter et økt mangfold og sammensatte elevgrupper.

Studenten skal fordype seg i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter der kroppsøving og kroppslig læring inngår i et tverrfaglig perspektiv. Gjennom drøfting og kritisk vurdering av forskningslitteraturen, arbeides det mot at studenten skal utrustes til eget utviklingsarbeid og kunne bidra til nytenkning, digitalisering og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere etter tema og aktivitetens egenart. Det vil bli benyttet fysiske og digitale forelesninger, gruppearbeid, seminarer, og praktiske-metodiske aktiviteter innendørs og utendørs, der ekskursjoner og turer vil inngå. Studentaktive læringsformer vil være integrert i undervisning.

I de praktisk-metodiske aktivitetene som setter krav til sikkerhet, samt i innøving av aktiviteter som krever gode tekniske ferdigheter, vil hovedsakelig gruppeundervisning være preget av instruksjon som arbeidsform.

Arbeidsomfang

ca. 900 timer

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

Det er krav om frammøte og aktiv deltaking som angitt i undervisningsplanen.

I tillegg skal følgende gjennomføres:

Oppgaver

 • Studenten skal planlegge og gjennomføre en overnattingstur, lage en videologg og presentere en digital presentasjon av erfaringer og refleksjoner rundt denne. Dette er en gruppeoppgave.
 • Studenten skal skrive en individuell rapport fra planlegging og gjennomføring av en av emnets friluftslivsturer.
 • Studenten skal lage en videooppgave knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av et undervisningsopplegg og egen lærerrolle.
 • Studenten skal levere en rapport knyttet til observasjoner i praksis eller i skole.
 • Studenten skal lage en skriftlig oppgave knytet til undervisningsplanlegging og dybdelæring.
 • Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i kroppsøving med utgangspunkt i de tverrfaglige temaene eller inkludering i læreplan. Det skal leveres et individuelt skriftlig arbeid knyttet til dette.

Ekskursjoner

 • Konstruktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av overnattingsturer ut fra gitte vurderingskriterier. I særskilte tilfeller med "gyldig" fravær vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget og i oppstartsforelesning ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent oppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent for alle arbeidskrav som ikke inngår i mappevurdering.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet gis på bakgrunn av mappevurdering bestående av to utvalgte arbeidskrav (vurderes samlet A-F) og individuell muntlig eksamen (A-F). Samlet mappevurdering og muntlig eksamen teller 50% hver av endelig karakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter A-E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillates.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

For studenter i grunnskolelærerutdanningen: Se plan for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

For studenter i årsstudiet: Se studieplan.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell. Det anbefales alminnelig god fysisk helse for å gjennomføre faget.

Tilbys som enkeltemne

Nei.