Årsstudium i musikk

Studieprogramkode:
GLMUS
Studieprogramnavn:
Årsstudium i musikk
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Med utgangspunkt i NLA Høgskolens formål, samfunnsoppdrag og danningstradisjon skal studiet gi undervisningskompetanse i musikkfaget på barne- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Studiet skal bidra til studentenes faglige kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og danning innenfor musikk.
Studiet er rettet inn mot studenter med interesse for innføringsstudier i musikk som del av eller i tillegg til en lærerutdanning. Studiet er også relevant for studenter med generell interesse for musikkfaget.
Generell studiekompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikkfagets historie, musikk som vitenskaps- og kunstfag og om læring i musikk
 • har kunnskap om musikalsk barne-/ungdomskultur og analoge og digitale læringsressurser for musikkfaget, og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk
 • har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring, og om ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
 • har kunnskap om musikkteori og et bredt utvalg av musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker
 • har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og om fellesskap for musikalsk læring
 • har kunnskap om ulike sjanger- og stilideal innenfor områdene improvisasjon, komposisjon og arrangering
 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser og mellom musikk og utvikling av grunnleggende ferdigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge, akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter og framføre et variert repertoar av musikk som kan brukes i skolen
 • kan danse og mestrer et utvalg av tradisjonelle og moderne danser bruk i musikkundervisning
 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer og reflektere over musikkens rolle i et mangfoldig samfunn
 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrument og musikkteknologiske verktøy og legge til rette musikalsk materiale for ulike formål
 • kan ta i bruk gehørbaserte ferdigheter til å forstå, analysere, skape og utøve musikk
 • mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i musikkfaget og til videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike læringsløp i musikk og bruke varierte arbeidsformer og metoder
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset musikkopplæring for elever med ulik bakgrunn, forutsetninger og interesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan legge til rette for elevvurdering som bygger på faglige hensyn og forskingsbasert kunnskap og kommunisere grunnlaget for vurderingen til andre

Ved oppstart velger studenten spesialisering for klassetrinn 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn gjennom følgende sammensetning av emner og praksis.

For 1-7:

HØST-semester:

 • MGL1MU101A: Musikk: Samspill, ledelse og musikkteori. Modul 1, 15 stp.
 • MGL1MU101B: Musikk: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning. Modul 2, 15 stp.

VÅR-semester:

 • MGL1MU201A: Musikk: Hovedinstrument, konsertproduksjon og gehørtrening. Modul 3, 15 stp.
 • MGL1MU201B: Musikk: Skapende prosess, musikkultur og musikkundervisning. Modul 4,15 stp.

For 5-10:

HØST-semester:

 • MGL5MU101A: Musikk: Samspill, ledelse og musikkteori. Modul 1, 15 stp.
 • MGL5MU101B: Musikk: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning. Modul 2, 15 stp.

VÅR-semester:

 • MGL5MU201A: Musikk: Hovedinstrument, konsertproduksjon og gehørtrening. Modul 3, 15 stp.
 • MGL5MU201B: Musikk: Skapende prosess, musikkultur og musikkundervisning. Modul 4, 15 stp.
 • MGL1MU101A - Musikk 1: Samspill, ledelse og musikkteori Modul 1 (GLU 1-7) - 15 sp
 • MGL1MU101B - Musikk 1: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning Modul 2 (GLU 1-7) - 15 sp
 • MGL1MU201A - Musikk 2: Hovedinstrument, konsertproduksjon og gehørtrening Modul 3 (GLU 1-7) - 15 sp
 • MGL1MU201B - Musikk 2: Skapande prosess, musikkultur og musikkundervisning Modul 4 (GLU 1-7) - 15 sp
 • MGL5MU101A - Musikk 1: Samspill, ledelse og musikkteori Modul 1 (GLU 5-10) - 15 sp
 • MGL5MU101B - Musikk 1: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning Modul 2 (GLU 5-10) - 15 sp
 • MGL5MU201A - Musikk 2: Hovedinstrument, konsertproduksjon og gehørtrening Modul 3 (GLU 5-10) - 15 sp
 • MGL5MU201B - Musikk 2: Skapende prosess, musikkultur og musikkundervisning Modul 4 (GLU 5-10) - 15 sp

Årsstudium i musikk er et fag som gir studenten erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet og pedagogisk forståelse knyttet til musikkundervisning og musikkrelaterte aktiviteter i skolen.

Årsstudiet består av 4 moduler (1-7 og 5-10) som gir både grunnleggende og videre opplæring skolefaget Musikk.

Undervisningen er organisert i hovedområdene musisering, komponering, lytting og didaktikk.

Musisering: Studenten skal få utvikle ferdigheter innenfor sang, spill, lek og bevegelse og tilegne seg et repertoar til bruk i skolen. Hovedområdet involverer konsertproduksjon, hovedinstrument og akkompagnementsinstrument (gitar eller piano), korsang og samspill på ulike klasseromsinstrumenter.

Komponering: Studenten skal få tilegne seg ferdigheter i å bruke egne skapende evner gjennom improvisering og komponering. Hovedområdet gir erfaring med å lage ulike typer komposisjoner og arrangementer, og gir kunnskap om bruk av digitale verktøy i skapende arbeid og undervisning.

Lytting: Innenfor lytting som hovedområde skal studenten få mulighet til å beherske musikkteori, utvikle sitt musikalske gehør og kjenne til sentrale trekk i norsk folkemusikk, Vestens musikkhistorie og musikk fra andre deler av verden. Gjennom aktiv lytting og refleksjon skal studenten få kunnskap om musikk både som estetisk og
kulturelt objekt. IKT vil bli brukt i form av hørelæreprogram.

Didaktikk: Hovedområdet inneholder både teoretiske og metodiske komponenter. Studenten skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning i musikk. Gjennom å arbeide med fagdidaktisk teori og metode, skal studenten få utvidet kunnskap til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk og styrke evnen til didaktisk refleksjon.

Studiet er samlings- og nettbasert. Det blir planlagt for tre (3) fysiske samlinger per semester av to (2) dagers varighet, på studiested Bergen/Kalfaret. I tillegg kommer noe undervisning på nett og oppmøte på eksamen.

På første dag av hver samling må en regne med å bruke noe tid på kveldstid på musikalsk studentsamarbeid.

Undervisning og kommunikasjon vil foregå i læringsplattformen Canvas. Med bruk av den digitale plattformen får studentene mulighet til mer fleksibilitet og tilgang til ulike læringsressurser som er til hjelp for strukturering av selvstendig arbeid. Det vil bli lagt til rette for at studenter skal samarbeide digitalt.

Studenten vil møte varierte, fleksible og studentaktive læringsmetoder, for eksempel asynkrone nettleksjoner, selvstudium og øvingsoppgaver. Målet er mer aktive læringsformer og god arbeidsinnsats.

På studiesamlingene vil det i stor grad bli tatt i bruk studentaktive læringsformer. Studentene får kroppslige erfaringer med musikk gjennom praktiske seminarer. Det blir lagt vekt på at studiet skal være et lærende fellesskap der studentene er viktige i hverandres læringsprosesser.

Ca. 1600 timer. Dette inkluderer selvstudium knyttet til litteratur, forelesninger, seminar, øving, arbeidskrav og andre organiserte læringsaktiviteter og eksamensforberedelser.

Arbeidskrav:

Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80% tilstedeværelse). Det vil bli gitt praktiske oppgaver som framføringer, konserter, instruksjon, framlegg eller lignende, med refleksjonsnotat. Studenten skal også levere mappeoppgaver i komponering/arrangering, gjøre lytteoppgaver i gehørtrening og skrive oppgaver i
musikk og kultur og didaktikk. Det vil dessuten bli avholdt en prøve i musikkteori. Se mer informasjon om arbeidskravene i de ulike emnebeskrivelsene. Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen:

Modul 1: Praktisk/muntlig eksamen i musikalsk ledelse og metodisk ferdighetsmappe.
Modul 2: Praktisk/muntlig eksamen i akkompagnementsinstrument og sang
Modul 3: Praktisk/muntlig eksamen i hovedinstrument og gehørtrening
Modul 4: Skriftlig hjemmeeksamen i didaktikk og mappeoppgaver i komponering

Siden studiet er et årsstudium, er det ikke mulighet for utvekslingsopphold.
Musikk årsstudium vil kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 1.-7. eller 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen.
Studiet er rettet inn mot undervisning i skolefaget musikk. Det legges vekt på både musikkfaglig kompetanse og didaktikk. Studiet er særlig godt egnet for dem som ønsker å få undervisningskompetanse i musikk og/eller videre studier innen lærerutdanning. Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.
Norsk
Evaluering skjer i tråd med retningslinjene i NLA Høgskolens kvalitetssystem.
Studenter må regne med noen utgifter i forbindelse med ekskursjoner og instrumentbruk.

Modul 1: Samspill, ledelse og musikkteori (1-7 og 5-10) må gjennomføres før eller parallelt med modul 2: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning og før modul 3: Hovedinstrument, konsertproduksjon og gehørtrening (1-7 og 5-10).

Modul 2: Skapende prosess, akkompagnement og musikkundervisning (1-7 og 5-10) må gjennomføres før modul 4: Skapende prosess, musikkultur og musikkundervisning (1-7 og 5-10).

Alle versjoner:
Årsstudium i musikk (Kull: 2024Høst)