Master i teologi

Studieprogramkode:
MATEOL
Studieprogramnavn:
Master i teologi
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Gjennomført og bestått studium gir rett til graden master i teologi
Studenter som ønsker kvalifikasjon til prestetjeneste i Den norske kirke eller arbeider mot stillinger i andre kirkesamfunn, kristne organisasjoner eller samfunnsinstitusjoner der en klassisk teoretisk teologiutdannelse er relevant, samt kandidater som sikter mot en ph.d.-grad innenfor de teologiske disiplinene.

Masterstudiet i teologi bygger på avlagt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende med gjennomsnittskarakteren C eller bedre (se studieplan for bachelor i teologi ved NLA Høgskolen). Dette inkluderer:

 • fullført examen philosophicum og examen facultatum, eller tilsvarende
 • minst 90 studiepoeng i kristendom/teologi innenfor bachelorgraden (av disse minst 30 studiepoeng på 200-nivå) som dekker Det gamle testamente, Det nye testamente (deler av dette som grunnspråkbasert kurs i bibelvitenskapelig metode og eksegese), kirke- og teologihistorie og systematisk teologi (inkl. grunnstudier i etikk)
 • kunnskaper tilsvarende 20 studiepoeng i hvert av emnene bibelhebraisk og nytestamentlig gresk

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi (inkl. etikk og religionsfilosofi)
 • har spesialisert innsikt i utvalgte temaområder innenfor de teologiske disiplinene
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder også hermeneutikk
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert kunnskap konflikt og kontinuitet, enhet og pluralitet innenfor kristendom og teologi, i historisk og aktuelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om religionens rolle i en pluralistisk samfunnskontekst, kristendommens kulturelle betydning for det norske samfunnet og kristendommen som del av et religiøst mangfold og aktør i religionsdialog
 • har avansert innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • har innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og utvikles i møte med ny forskning


Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art fra forskjellige teologiske retninger og konfesjonelle kontekster
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid med en teologisk problemstilling ved bruk av sakssvarende metoder under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster, med bevissthet om egne forutsetninger og forhold til teologiske posisjoner, tradisjoner og autoriteter
 • kan arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • kan finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger og benytte kildene på etterrettelig vis
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap basert på forskning på området

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan formidle kunnskap fra bredden i fagområdet og innsikter fra sitt spissede, selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i kirke og samfunn
 • kan analysere fag- og yrkesetiske spørsmål knyttet til å formidle og gi tilslutning til religiøse sannhetskrav

Studiets oppbygning

1.semester
TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 sp)

TEOL303 Kristendommens historie (15 sp)

2. semester
TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 sp)

TEOL304 Systematiske-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 sp)

3.semester
TEOL305 Etikk og religionsfilosofi (10 stp)

TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse (5 stp)

Relevant valgemne* (15 stp)

4.semester
TEOL351 Masteroppgave med seminarfremlegg (30 stp)

* Aktuelle emner i NLA Høgskolens portefølje er:

TEOL307 Teologi og kunst

TEOL370 Åndelig veiledning

TAM301 Thinking Theologically About Practice

TAM303 Spirituality and Spiritual Formation

TAM321 Youth Ministry as Theory and Practice

TAM322 Leading Ecclesial Change and Growth in Contexts

TAM323B Kirkelig undervisning - med veiledet praksis

Relevant emne tatt som del av utvekslingsopphold kan også inngå her.

Studiet skal gi kandidatene avansert innsikt i de teologiske hoveddisiplinenes (Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi inkludert etikk og religionsfilosofi) innhold og metode, slik at de blir i stand til å løse teologiske problemer i ulike kontekster på en kunnskapsbasert og reflektert måte. Studiet vektlegger gjennomgående det kulturkritiske aspektet ved teologien som kontekstuelt fag. Gjennom arbeid med vitenskapsteori og forskningsetikk skal studenten også bli i stand til å kunne delta i ulike typer forsknings- og utviklingsprosjekter i forskjellige kontekster. Graden sikter primært mot kirkelig virksomhet som sitt praksisfelt, og den aktuelle praktisk-kirkelige relevansen av innholdet i de ulike emnene vil være et sentralt perspektiv i undervisning og diskusjoner, også i de historiske disiplinene.

Krav til læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten også den personlige tilegnelsen av kunnskapene og åndelig modning. NLA Høgskolen legger til rette for et variert åndelig og gudstjenestelig liv ved høgskolen. Å ta del i dette vil være viktig som personlig forberedelse til eventuell kirkelig tjeneste.

Forelesninger, oppgaveseminarer, selvstudium med mer.

TEOL301: Essay til fordypningstema med presentasjon og hjemmeeksamen

TEOL303: Semesteroppgave med oppgaveseminar og muntlig eksamen

TEOL302: Seminarpresentasjon til fordypningstema og hjemmeeksamen

TEOL304: 5 Ukesoppgaver, seminarpresentasjon til fordypningstema, semesteroppgave med oppgaveseminar og muntlig eksamen

TEOL305: Seminarpresentasjon og muntlig eksamen

TEOL340: Prosjektskisse med seminarfremlegg

TEOL351: Masteroppgave med seminarfremlegg og muntlig eksamen

Valgemne: Se de respektive emneplanene

Ingen

Det er faglig anbefalt å dra på utveksling i løpet av master i teologi, normalt i tredje semester. Utveksling i andre semester er også mulig. NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om anbefalte utvekslingsmuligheter finnes på NLAs nettsider om utveksling.

Studenten vil gjennom studiet motta og bearbeide internasjonale impulser. Dette skjer bl.a. gjennom besøk fra internasjonale gjesteforelesere, internasjonal faglitteratur på engelsk i emnene, og arbeid med globale temaer i ulike kontekster.

En mastergrad i teologi kvalifiserer til å søke opptak til doktorgradsstudier (ph.d.) i bl.a. ulike teologiske disipliner.
En mastergrad i teologi kvalifiserer for ulike stillinger innenfor Den norske kirke og andre kirkesamfunn, i kristne organisasjoner eller andre sammenhenger i skole og samfunn der kunnskap og innsikt i kristen livstolkning og teologi er nødvendig. Det gjelder bl.a. stillinger som prest (for prestetjeneste i Den norske kirke må graden suppleres med ett års praktisk-teologisk utdanning, dvs. inngå i en cand.theol.-grad eller tilsvarende), kateket (supplert med relevante studier i pedagogikk, formidling eller praktisk teologi), pastor, forsker, lærer, misjonær og forkynner.
Norsk med innslag av engelsk

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte.